K12. Goodwill och övriga immateriella anläggnings­tillgångar

Redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

Goodwill

Övriga immateriella anläggnings­tillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde

66 974

63 316

39 842

38 750

Ackumulerade avskrivningar

-25 347

-24 235

Ackumulerade nedskrivningar

-9 051

-8 378

-1 471

-1 520

Förskott

Redovisat värde

57 923

54 938

13 024

12 995

varav pågående arbeten

-

1 296

886

Ingående redovisat värde

54 938

70 895

12 995

15 266

Investeringar

2 786

3 106

varav aktiverade räntor

21

17

Försäljningar/utrangeringar

-552

-21

Förvärvad verksamhet

34

1 769

8

2 882

Omklassificeringar

0

121

63

Justeringar hänförliga till säljoptioner och villkorad köpeskilling

-198

Årets avskrivningar, kvarvarande verksamhet

-2 620

-2 532

Årets avskrivningar, avvecklad verksamhet

-922

Årets nedskrivningar, kvarvarande verksamhet

-1 900

-3

-6

Årets nedskrivningar, avvecklad verksamhet

-1 628

-293

Förskott

155

Kursdifferenser

3 527

-6 573

570

-1 308

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

-24

-7 427

-15

-3 395

Utgående redovisat värde

57 923

54 938

13 024

12 995

Under 2016 och 2015 uppgick investeringarna i telekom­licenser och frekvenstillstånd till 609 MSEK respektive 307 MSEK. Förvärvad verksamhet under 2015 avsåg främst förvärvet av Tele2:s norska mobilverksamhet. Som ett resultat av en förändrad syn på framtida intjäning efter beslutet att avbryta det föreslagna samgåendet med Telenor i Danmark redovisades under 2015 en nedskrivning av goodwill om 1 900 MSEK i den kassagenererande enheten Danmark. För mer information om avvecklad verksamhet, se not K34.

Frånsett goodwill finns för närvarande inga immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod. Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2016. För tillämpade avskrivningssatser, se avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2 ”Osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden”. I totalresultatrapporten ingår avskrivningar och nedskrivningar i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelse­kostnader.

Redovisat värde för goodwill fördelade sig per rapporterbart segment och kassagenererande enhet med väsentliga goodwillbelopp på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Region Europa

56 871

53 893

varav Finland

30 493

29 082

varav Norge

18 110

16 422

varav Danmark

2 126

2 020

varav Litauen

2 698

2 574

varav Estland

2 465

2 351

varav övriga länder

979

1 445

Region Sverige

950

922

Övrig verksamhet

102

122

Summa goodwill

57 923

54 938

Redovisat värde för övriga immateriella anläggningstillgångar fördelade sig per tillgångsslag som följer.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Varumärken

57

82

Telekomlicenser och frekvenstillstånd

5 049

5 314

Kundavtal, samtrafik- och roamingavtal

3 135

3 142

Aktiverade utvecklingsutgifter

2 899

2 562

Patent m m

35

2

Hyresrätter m m

552

1 012

Pågående arbete, förskott

1 297

881

Summa övriga immateriella anläggningstillgångar

13 024

12 995

Aktiverade utvecklingsutgifter avser i huvudsak it-stödsystem för funktionerna försäljning och marknadsföring samt administration.

Prövning av nedskrivningsbehov, kvarvarande verksamhet

Prövning av nedskrivningsbehov för kvarvarande verksamhet beskrivs nedan. För information om värdering av avvecklad verksamhet se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Goodwill har, i avsikt att kunna pröva nedskrivningsbehov, allokerats till kassagenererande enheter enligt Telia Company:s affärsmässiga organisation. I de flesta fall utgör varje land inom respektive rapporterbart segment en kassagenererande enhet. Redovisat värde, i samband med prövning av nedskrivningsbehov definierat som operativt segmentkapital och allokerade gemensamma tillgångar från koncernfunktion Global Services and Operations minus uppskjuten skatt på verkligt värde-justeringar och kapitalmässigt justerat för innehav utan bestämmande inflytande i goodwill, för samtliga kassagenererande enheter prövas årligen med avseende på nedskrivningsbehov (se not K5 ”Segmentinformation” samt Definitioner för definition av operativt segmentkapital). Återvinningsvärden (dvs det högre av nyttjandevärde och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader) fastställs baserat på nyttjandevärde, framtaget med användande av diskonterade kassaflödesberäkningar.

Beräkningen av återvinningsvärden baseras på bedömningar från företagsledningen, vilka ledningen anser vara rimliga givet den bästa information som finns tillänglig. De mest väsentliga antagandena vid beräkningen av återvinningsvärden var försäljningstillväxt, EBITDA-marginal, vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), CAPEX i relation till nettoomsättning och slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde. Beräkningarna av nyttjandevärdet baserades på av ledningen godkända prognoser, vilka enligt deras bedömning avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i bransch­studier och annan extern tillgänglig information. För Danmark avviker försäljningstillväxten och EBITDA-marginalens utveckling i prognosperioden från historisk utveckling. Detta är på grund av att Telia Company har tydliga och fastställda planer för prognosperioden avseende försäljningsinitiativ, kostnadsreduceringar och förbättringar av rörelsekapital i Danmark. Ledningen anser att nyttjandevärdet baserat på interna affärsplaner ger en mer korrekt bild av värdet för Telia Company, samt en mer långsiktig värdering jämfört med börsvärden som i vissa fall kan vara lägre än de verkliga värden som härleds från Telia Company:s interna långsiktiga affärsplaner.

Förväntade kassaflöden diskonteras med en vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för den relevanta kassagenererande enheten. WACC härleds från den riskfria räntan i lokal valuta, landets riskpremie, affärsrisken som representeras av uppskattad beta, den lokala aktiemarknadsriskpremien och en uppskattad rimlig lånekostnad över den riskfria räntan. Diskonteringsräntan före skatt kan normalt inte observeras direkt eller mätas. Den beräknas genom iteration – genom att först göra en DCF-beräkning baserad på kassaflöden efter skatt med en diskonteringsränta efter skatt och sedan bestämma vad diskonteringsräntan före skatt skulle behöva vara för att ge ett nyttjande­värde baserat på diskonterade kassaflöden före skatt som är lika stort som beräknat nyttjandevärdet baserat på DCF-beräkningen efter skatt.

Prognosperioder, diskonteringsräntor (WACC), och slutvärden för tillväxt i fritt kassaflöde som användes för att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden varierade för de kassagenererande enheterna på det sätt som presenteras nedan. Ledningen anser att de slutvärden för tillväxt som använts inte i något fall överstiger de genomsnittliga tillväxttakterna för de marknader där Telia Company verkar.

År/Procent

2016

 

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Litauen

Lettland

Estland

Spanien

Telia Carrier

Prognosperiod (år)

5

5

5

5

5

5

5

5

WACC efter skatt (%)

4,6

4,5

5,5

4,4

5,1

4,9

5,0

5,0

WACC före skatt (%)

5,4

5,4

7,1

5,5

5,7

5,7

6,1

5,9

Slutvärde för tillväxt i

fritt kassaflöde (%)

2,1

2,0

2,5

2,0

2,2

2,0

2,2

2,1

År/Procent

2015

 

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Litauen

Lettland

Estland

Spanien

Telia Carrier

Prognosperiod (år)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WACC efter skatt (%)

4,2

4,3

4,9

4,3

4,9

4,9

5,7

5,0

4,5

WACC före skatt (%)1

4,9

5,3

6,4

5,4

5,6

5,7

7,1

6,4

5,9

Slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde (%)

2,0

1,8

1,9

2,0

2,1

2,0

2,7

1,9

2,0

1) Redovisade värden för WACC före skatt 2015 har omräknats, men utan effekt på 2015 års prövning av nedskrivningsbehov.

Känslighetsanalys

Det beräknade återvinningsvärdet för Finland, Norge och Danmark var nära redovisat värde per den 31 december 2016. Per den 31 december 2015 var det beräknade återvinningsvärdet nära redovisat värde för Finland och Estland och för Danmark motsvarade återvinningsvärdet redovisat värde.

Vid prövningen av nedskrivningsbehov har, utöver de diskonteringsräntor (WACC) och de slutvärden för tillväxt i fritt kassa­flöde som anges ovan, försäljningstillväxt, EBITDA-marginaler och CAPEX i relation till nettoomsättning under de kommande 5 åren varierat på följande sätt för de kassa­genererande enheter som är känsliga för rimliga förändringar i antaganden.

5-årsperioden/Procent

2016

Finland

Norge

Danmark

Försäljningstillväxt, lägsta under perioden (%)

0,6

0,2

1,1

Försäljningstillväxt, högsta under perioden (%)

1,9

1,6

2,3

EBITDA-marginal, lägsta under perioden (%)

31,4

34,1

11,5

EBITDA-marginal, högsta under perioden (%)

33,8

36,2

14,4

CAPEX i % av nettoomsättning, lägsta under perioden (%)

13,3

12,2

7,2

CAPEX i % av nettoomsättning, högsta under perioden (%)

22,5

23,7

17,7

5-årsperioden/Procent

2015

Finland

Norge

Danmark

Försäljningstillväxt, lägsta under perioden (%)

-2,7

2,3

-0,9

Försäljningstillväxt, högsta under perioden (%)

1,9

4,5

1,5

EBITDA-marginal, lägsta under perioden (%)

31,3

32,1

11,7

EBITDA-marginal, högsta under perioden (%)

33,8

35,0

14,3

CAPEX i % av nettoomsättning, lägsta under perioden (%)

12,2

8,7

7,1

CAPEX i % av nettoomsättning, högsta under perioden (%)

16,2

16,1

17,0

I den övre delen av nedanstående tabell framgår med hur många procentenheter varje enskilt väsentligt antagande måste förändras, allt annat lika, för att återvinningsvärdet ska motsvara redovisat värde för respektive kassagenererande enhet.

Den nedre delen av tabellen visar först effekten i GSEK på de kassagenererande enheternas återvinnings­värden om diskonteringsräntan (WACC) skulle stiga med en procentenhet. Slutligen framgår den absoluta förändringen av återvinningsvärdet i GSEK som skulle medföra att detta motsvarar redovisat värde i respektive kassagenererande enhet. Minskningen av skillnaden mellan återvinningsvärdet och redovisat värde för Norge till 6,0 GSEK (15,8) beror i huvudsak på högre WACC och mer konservativa antaganden avseende CAPEX.

Procentenheter/GSEK

2016

Finland

Norge

Danmark

Försäljningstillväxt varje år under 5-årsperioden (%)

-2,1

-2,0

0,0

EBITDA-marginal varje år under 5-årsperioden och därefter (%)

-2,5

-2,6

0,0

CAPEX i % av nettoomsättning varje år i 5-årsperioden och därefter (%)

2,9

2,5

0,1

Slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde (%)

-0,8

-0,9

0,0

WACC efter skatt (%)

0,7

0,8

0,0

       

Effekt av en ökning av WACC med en procentenhet (GSEK)

-13,5

-7,4

-1,3

Förändring av återvinningsvärde för att att motsvara redovisat värde (GSEK)

-10,6

-6,0

0,0

Procentenheter/GSEK

2015

Finland

Norge

Danmark

Försäljningstillväxt varje år under 5-årsperioden (%)

-2,1

-5,5

0,0

EBITDA-marginal varje år under 5-årsperioden och därefter (%)

-2,7

-6,6

0,0

CAPEX i % av nettoomsättning varje år i 5-årsperioden och därefter (%)

2,6

6,3

0,0

Slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde (%)

-0,8

-2,8

0,0

WACC efter skatt (%)

0,7

2,3

0,0

       

Effekt av en ökning av WACC med en procentenhet (GSEK)

-13,9

-9,2

-1,9

Förändring av återvinningsvärde för att att motsvara redovisat värde (GSEK)

-10,6

-15,8

0,0