K13.Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2016

31 dec
2015

Fastigheter

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg
och installationer

Summa

Ackumulerat anskaffningsvärde

8 049

7 702

183 301

181 877

7 659

7 470

199 009

197 050

Ackumulerade avskrivningar

-4 411

-4 158

-119 999

-120 117

-4 990

-4 931

-129 401

-129 205

Ackumulerade nedskrivningar

-515

-751

-10 885

-11 920

-104

-162

-11 504

-12 833

Förskott

3

81

0

3

82

Redovisat värde

3 124

2 794

52 419

49 922

2 565

2 378

58 107

55 093

varav pågående nyanläggningar

6 759

5 621

6 759

5 621

Ingående redovisat värde

2 794

4 216

49 922

62 458

2 378

2 996

55 093

69 669

Investeringar

365

183

11 581

14 477

893

758

12 838

15 418

varav aktiverade räntor

70

66

70

66

Försäljningar/utrangeringar

-1

-39

-215

-337

-7

-55

-223

-431

Nedmontering/återställning

-4

218

295

-3

211

295

Förvärvad verksamhet

2

0

21

288

0

52

23

340

Avyttrad verksamhet

-2

-2 231

-50

-2 283

Erhållna bidrag

-3

-4

-18

-4

-21

Omklassificeringar

78

211

-491

-555

297

292

-117

-53

Årets avskrivningar, kvarvarande verksamhet

-224

-206

-7 660

-7 197

-998

-926

-8 882

-8 329

Årets avskrivningar, avvecklad verksamhet

-81

-2 502

-

-120

-2 703

Årets nedskrivningar, kvarvarande verksamhet

-1

-24

-14

-4

0

-28

-14

Årets nedskrivningar, avvecklad verksamhet

-3 378

-3 378

Förskott

-4

-29

13

-20

Kursdifferenser

118

-561

1 301

-4 511

66

-229

1 485

-5 301

Omklassificering till tillgångar som
innehas för försäljning

-922

-9 054

-6

-404

-6

-10 379

Utgående redovisat värde

3 124

2 794

52 419

49 922

2 565

2 378

58 107

55 093

Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2016. För tillämpade avskrivningssatser, se avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2 ”Osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden”. I totalresultatrapporten ingår avskrivningar och nedskrivningar i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelsekostnader, se not K7 ”Kostnadsslagsredovisning” och K8 ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”. Information om avtalsbundna förpliktelser avseende framtida förvärv av materiella anläggningstillgångar återfinns i not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

Fastigheter

Telia Company:s fastighetsbestånd omfattar omkring 3 800 fastig­heter, huvudsakligen i Sverige och Finland. Flertalet är rena teknikfastigheter, använda för telenätsinstallationer, dator­installationer, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt serviceverksamhet.

Summa redovisat värde för fastigheter fördelade sig på avskrivningsbara/icke avskrivningsbara tillgångar på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Avskrivningsbara fastighetstillgångar (byggnader m m)

2 755

2 456

Icke avskrivningsbara fastighetstillgångar (mark)

369

338

Summa fastigheter

3 124

2 794