K14. ANDELAR I INTRESSEBOLAG OCH JOINT VENTURES

Redovisat värde fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Andelar i intressebolag

22 673

23 313

Andelar i joint ventures

26

28

Summa redovisat värde

22 698

23 341

Poster redovisade i årets resultat samt i totalresultatet var:

MSEK

Januari–december

2016

2015

Resultat från intressebolag

2 809

3 422

Netto kapitalvinster/förluster vid avyttringar av andelar i intressebolag

-5

-19

Resultat från joint ventures

6

-9

Redovisat i årets resultat

2 810

3 394

Övrigt totalresultat från intressebolag

-361

4

Redovisat i totalresultatet

2 450

3 398

Information om väsentliga intressebolag

Telia Company har två intressebolag som bedöms vara materiella, PAO MegaFon och Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. PAO MegaFon har sin verksamhet främst i Ryssland. Ägar- och röstandel uppgår till 25 procent och konsoliderad andel till 26 procent (25 procent/26 procent). MegaFons innehav av egna aktier inräknas i Telia Company:s konsoliderade andel. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S, med såväl ägar- och röstandel som konsoliderad andel uppgående till 38 procent (38 procent), har sin verksamhet i Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Båda bolagen är mobiloperatörer. MegaFon och Turkcell, som i Telia Company:s finansiella rapporter redovisas enligt kapital­andelsmetoden, är börsnoterade bolag och intas därför med ett kvartals fördröjning med justering för effekter av väsentliga transaktioner eller händelser som inträffar mellan Telia Company:s bokslutsdatum och datum för respektive bolags finansiella rapporter. För ytterligare information, se Risker och osäkerheter, avsnittet ”Intresse­bolag och gemensamma verksamheter”. Börsvärden för Telia Company:s innehav vid årsskiftet var:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

PAO MegaFon, Ryssland

13 387

15 145

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Turkiet

21 088

23 770

Följande tabell sammanfattar MegaFons och Turkcells finan­siella information så som den redovisas i bolagens egna finansiella rapporter justerade med verkligt värde-­justeringar vid förvärven och avvikelser i redovisningsprinciper. Tabellen är också en avstämning mellan den finansiella informationen och koncernens bokförda värden på bolagen. Information om övriga, icke materiella, intressebolag och joint ventures redovisas inte separat. Telia Company har tre samarbetsarrangemang som klassificeras som samägda bolag. Ytterligare information om dessa återfinns i not K4 ”Förändringar i koncernens sammansättning och händelser efter balansdagen”.

Balansrapporter

MSEK

31 december

MegaFon

Turkcell

Summa

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Anläggningstillgångar

51 283

41 101

63 279

47 861

114 562

88 961

Omsättningstillgångar

12 418

8 656

14 592

8 618

27 010

17 274

Långfristiga avsättningar och skulder

35 447

20 206

16 710

1 671

52 157

21 877

Kortfristiga avsättningar och skulder

12 866

12 921

21 553

14 852

34 419

27 774

Nettotillgångar (100 procent)

15 388

16 629

39 608

39 955

54 996

56 582

Innehav utan bestämmande inflytande

-5

11

388

-199

383

-188

Nettotillgångar efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande

15 383

16 641

39 996

39 756

55 379

56 394

Justering för skillnader i redovisningsprinciper

5

-569

-377

1 236

-372

667

Nettotillgångar efter justering

15 388

16 071

39 619

40 992

55 007

57 064

Koncernens andel

4 032

4 211

15 119

15 593

19 150

19 804

Justering för Turkcells andel av Finturs egna kapital

-1 370

-1 406

-1 370

-1 406

Verkligt värde-justeringar

702

396

3 334

3 484

4 036

3 880

Redovisat värde för andelar i MegaFon och Turkcell

4 733

4 606

17 082

17 672

21 816

22 278

Redovisat värde för övriga intressebolag som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp (koncernens andel)

       

857

1 035

Redovisat värde för joint ventures (koncernens andel)

       

26

28

Summa redovisat värde för andelar i intressebolag och joint ventures

     

22 698

23 341

Totalresultatrapporter

MSEK

Januari–december

2016

2015

2016

2015

2016

2015

MegaFon

Turkcell

Summa

Nettoomsättning

39 318

46 450

39 121

28 224

78 439

74 674

Årets resultat

3 432

5 395

5 021

5 537

8 453

10 931

Övrigt totalresultat

-142

-118

-847

89

-989

-29

Totalresultat (100 procent)

3 290

5 277

4 173

5 625

7 464

10 902

Totalresultat (koncernens andel)

862

1 382

1 597

2 140

2 459

3 522

Justering för Turkcells del av Finturs totalresultat

-115

-314

-115

-314

Totalresultat efter justeringar (koncernens andel)

862

1 382

1 481

1 826

2 343

3 208

Övriga intressebolag som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp

           

Nettoomsättning (100 procent)

       

2 107

1 866

Årets resultat (koncernens andel)

       

105

218

Totalresultat från intressebolag (koncernens andel)

       

105

218

Gains/losses from sale of shares in other associates

       

-5

Joint ventures som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp

           

Årets resultat (koncernens andel)

       

6

-28

Totalresultat från joint ventures (koncernens andel)

       

6

-28

Koncernens andel av totalresultat från
intressebolag och joint ventures

       

2 450

3 398

             

Utdelningar erhållna från MegaFon och Turkcell

1 700

1 607

77

5 150

1 777

6 756

Utdelningar erhållna från övriga intressebolag

       

341

140

Summa utdelningar erhållna från intressebolag och joint ventures

       

2 117

6 896

Utgående redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Goodwill och verkligt värde-justeringar

3 822

4 110

Andel i eget kapital

18 876

19 231

Redovisat värde

22 698

23 341

Ingående redovisat värde

23 341

32 793

Aktieägartillskott

Andel i årets resultat

2 821

3 453

Andel i övrigt totalresultat för året

-20

6

Av- och nedskrivningar på goodwill och andra koncernmässiga övervärden

-6

-9

Erhållna utdelningar

-2 117

-6 896

Investeringar och förvärvad verksamhet

43

Försäljningar och avyttrad verksamhet

-9

15

Egetkapitaltransaktioner

39

-1 197

Omklassificeringar

23

22

Kursdifferenser

-1 372

-4 669

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

-220

Utgående redovisat värde

22 698

23 341

Fördelning av redovisat värde per rapportsegment återfinns i not K5 ”Segmentinformation” och per bolag nedan.

Bolag, organisationsnummer, säte

Ägarandel
(%)

Antal aktier

 

Kapitalandel
i koncernen

Redovisat värde i
moderbolaget

2016

2015

2016

2015

MSEK

Moderbolagets innehav

             

Svenska bolag

             

Overseas Telecom AB, 556528-9138, Stockholm

65

1 180 575

 

25

225

21

198

Springworks AB, 556915-3983, Stocholm

30

21 429

 

28

29

32

32

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB, 556595-2925, Stockholm

20

400

 

6

5

1

1

Bolag utanför Sverige

             

Yoga AS, 11486721, Tallinn

25

1 013 333

 

7

7

0

8

ZeroGroup Holding OÜ, 11536594, Tartu

25

1

 

8

11

0

12

Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

     

0

10

0

15

Summa moderbolaget

         

54

267

Dotterbolagens innehav

             

Svenska bolag

             

Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

     

   

Bolag utanför Sverige

             

AS Sertifitseerimiskeskus, 10747013, Tallinn

50

32

 

16

14

   

SIA Lattelecom, 00030527, Riga

49

71 581 000

 

766

732

   

Turkcell Holding A.S., 430991, Istanbul

47

214 871 670

 

10 796

11 189

   

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., 304844, Istanbul

14

308 531 984

 

6 286

6 483

   

OCH A/S, 18936909, Köpenhamn

25

250

 

0

3

   

PAO MegaFon, 1027809169585, Moskva

25

156 080 311

 

4 733

4 606

   

4T af 1. oktober 2012 ApS, 32348882, Köpenhamn

25

 

7

9

   

Suomen Numerot NUMPAC Oy, 1829232-0, Helsingfors

25

3 000

 

1

1

   

SCF Huolto Oy, 1892276-7, Loimaa

20

20

 

0

0

   

Strex AS, 985867569, Oslo

49

49 001

 

19

9

   

Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

     

0

7

   

Summa koncernen

     

22 698

23 341

   

Röstandelen i Overseas Telecom AB är 42 procent. Turkcell Holding A.S. äger 51 procent av aktierna i Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

För ytterligare information avseende intressebolag, se not K28 ”Transaktioner med närstående” och not K29 ”Eventual­poster, övriga kontraktsförbindelser och rätts­tvister”.