K15. ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Verkligt värde för övriga anläggningstillgångar överensstämmer med redovisat värde. Redovisat värde för övriga anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Redovisat värde

31 dec 2016

31 dec 2015

Andelar i utomstående bolag som kan säljas

1 162

1 053

Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

26

35

Övriga derivat som innehas för handel

65

Obligationer som kan säljas

10 185

8 841

Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

4 453

4 742

varav betecknade som säkringar av verkligt värde

1 039

1 153

varav som innehas för handel

2 116

1 917

varav betecknade som kassaflödessäkring

1 298

1 671

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

15 825

14 736

Statsobligationer och statsskuldsväxlar som hålls till förfall

9

29

Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

2 997

2 549

Delsumma (se Kategorier – Not K25)

18 830

17 315

Finansiella leasingavtal

712

546

Delsumma (se Kreditrisk – Not K26)

19 542

17 860

Andelar i utomstående bolag till anskaffningsvärde

48

44

Förutbetalda kostnader

387

751

Summa övriga anläggningstillgångar

19 976

18 655

varav räntebärande

18 120

16 368

varav icke räntebärande

1 856

2 287

För lånefordringar och fordringar uppskattas verkligt värde till nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med användande av marknadsmässiga räntesatser vid rapportperiodens slut (verkligt värde-hierarki nivå 2). För Statsobligationer och statsskuldsväxlar samt lånefordringar och fordringar per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga kassaflöden följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall, MSEK

2018

2019

2020

2021

Senare år

Summa

Statsobligationer och statsskuldsväxlar

9

9

Lånefordringar och fordringar

1 801

335

212

128

520

2 997

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin respektive exponerade för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” och avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. För information om leasing, se not K27 ”Leasingavtal”.