K16. VARULAGER

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Produkter till försäljning

1 637

1 708

Övriga lager och nedlagda kostnader för entreprenader

155

163

Summa

1 792

1 871

I övriga lager ingår inköpt material som huvudsakligen är avsedda att användas för uppförande av egna anläggningar samt för reparation och underhåll. Lager redovisade till netto­försäljningsvärde uppgick till 195 MSEK för 2016 respektive 170 MSEK för 2015.