K17. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

259

351

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

259

351

Kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

9 676

10 549

Lånefordringar och andra fordringar till upplupet anskaffningsvärde

3 735

3 739

Delsumma (se Kategorier – Not K25 och Kreditrisk – Not K26)

13 670

14 639

Övriga kortfristiga fordringar

1 021

667

Förutbetalda kostnader

2 147

1 784

Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

16 839

17 090

För kundfordringar respektive lånefordringar och andra fordringar, inklusive fordringar hos intressebolag, motsvarar de redo­visade värdena verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Lånefordringar och andra fordringar omfattar huvudsakligen upplupna samtals-, samtrafik- och roamingavgifter. Telia Company erbjuder en diversifierad portfölj av massmarknadstjänster och produkter på ett antal starkt konkurrensutsatta marknader, vilket medför att koncernens beroende av enskilda kunder och marknader är begränsat.

För kundfordringar respektive lånefordringar och andra fordringar var vid rapportperiodens slut koncentrationen av kredit­risker per geografiskt område och per kundsegment som följer.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Geografiskt område

   

Norden

10 726

10 862

Baltikum

1 765

1 513

Övriga länder

920

1 913

Summa redovisat värde

13 411

14 288

Kundsegment

   

Konsumenter

3 737

6 520

Företagskunder

7 532

5 551

Andra operatörer

1 947

2 048

Återförsäljare

195

169

Summa redovisat värde

13 411

14 288

Den geografiska koncentrationen till verksamheterna i Norden avspeglar en relativt sett högre andel fakturerade kundavtal. Kunderna faktureras till övervägande del i lokal valuta. Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för internationell fastnätstrafik och roaming regleras normalt netto via clearingcentraler. Ytter­ligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin respektive exponerade för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”.

Vid rapportperiodens slut uppgick reserven för osäkra kundfordringar samt åldersfördelningen hos kundfordringar till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Fakturerade kundfordringar

10 517

11 710

Reserv för osäkra kundfordringar

-841

-1 161

Summa kundfordringar

9 676

10 549

Ej förfallna kundfordringar

7 062

7 411

Förfallna ej nedskrivna kundfordringar

2 614

3 138

varav mindre än 30 dagar

1 798

1 559

varav 30–180 dagar

640

647

varav mer än 180 dagar

176

932

Summa kundfordringar

9 676

10 549

Vid rapportperiodens slut var åldersfördelningen hos låne­fordringar och andra fordringar som följer.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ej förfallna fordringar

3 518

3 332

Förfallna ej nedskrivna fordringar

217

407

varav mindre än 30 dagar

123

211

varav 30–180 dagar

67

118

varav mer än 180 dagar

27

78

Summa lånefordringar och andra fordringar

3 735

3 739

Ingen reserv var avsatt för fordringar som vid rapportperiodens slut var förfallna då det inte skett någon väsentlig förändring i kreditvärdighet och beloppen fortfarande bedömdes kunna återvinnas. Se även avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering” för information om hur risker i kundfordringar motverkas.

Nedskrivna kundfordringar (kundförluster) uppgick till 455 MSEK under 2016, exklusive tillgångar som innehas för försäljning, och 481 MSEK under 2015. Återvunna kundfordringar var 21 MSEK under 2016, exklusive tillgångar som innehas för försäljning, respektive 266 MSEK under 2015. Se not K8 “Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader” för mer information om återvunna kundfordringar.

Reserven för osäkra kundfordringar förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ingående redovisat värde

1 161

1 479

Periodens avsättningar för osäkra fordringar samt avskrivna fordringar

-47

29

Avyttrad verksamhet

-303

3

Återförda avsättningar

-18

-46

Kursdifferenser

48

-108

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

-196

Utgående redovisat värde

841

1 161