K18. RÄNTEBÄRANDE FORDRINGAR OCH LIKVIDA MEDEL

Räntebärande fordringar

Summa räntebärande fordringar fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

984

804

varav betecknade som säkringar av verkligt värde

301

varav som innehas för handel

683

804

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

984

804

Kortfristiga placeringar med löptid över 3 månader

5 660

5 635

varav obligationer som kan säljas

5 181

5 635

varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

479

Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

4 334

3 916

Delsumma (se Kategorier – Not K25)

10 978

10 355

Finansiella leasingavtal

165

324

Summa (se Kreditrisk – Not K26)

11 143

10 679

Redovisade värden för poster värderade till upplupet anskaffningsvärde samt finansiella leasingavtal anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. För information om leasing, se not K27 ”Leasingavtal”.

Likvida medel

Likvida medel fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Kortfristiga placeringar med löptid t o m 3 månader

8 656

3 718

varav obligationer som kan säljas

3 810

1 262

varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

4 846

2 456

Kassa och bank

5 854

10 929

Summa (se Kategorier – Not K25 och Kreditrisk – Not K26)

14 510

14 647

Redovisade värden anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om exponering för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. Information om spärrade bankmedel återfinns i not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.