K19. Eget kapital och resultat per aktie

 

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för Telia Company AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 8 GSEK och till högst 32 GSEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Registrerat aktiekapital har sedan den 31 december 2005 förändrats på följande sätt.

 

Registrerat
aktiekapital (SEK)

Registrerat
antal aktier

Kvotvärde
(SEK/aktie)

Registrerat aktiekapital 31 december 2005

14 960 742 621

4 675 232 069

3,20

Indragning av aktier som återköptes 2005, 6 september 2006

-591 279 539

-184 774 856

3,20

Registrerat aktiekapital 31 december 2006

14 369 463 082

4 490 457 213

3,20

Registrerat aktiekapital 31 december 2007, 2008 och 2009

14 369 463 082

4 490 457 213

3,20

Registrerat aktiekapital 31 december 2010

14 369 463 082

4 490 457 213

3,20

Indragning av aktier som återköptes 2011, 19 juli 2011

-513 191 783

-160 372 432

3,20

Registrerat aktiekapital 31 december 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015

13 856 271 299

4 330 084 781

3,20

Registrerat aktiekapital 31 december 2016

13 856 271 299

4 330 084 781

3,20

Egna aktier

Per den 31 december 2015 ägdes 4 588 Telia Company-aktier av bolaget själv och det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781 respektive
4 330 080 193. Den 29 april 2016 köpte Telia Company AB ytterligare 118 398 egna aktier till ett genomsnittligt pris om 38,6519 SEK för att täcka sina åtaganden inom ramen för ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”. Under det andra kvartalet 2016 distribuerades 122 986 aktier till incitamentsprogrammets deltagare. Per den 31 december 2016 ägdes inga Telia Company-aktier av bolagets själv eller av dess dotterbolag. Det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781.

Dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande

Finansiell information i sammandrag för dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande presenteras nedan. Beloppen som redovisas för varje bolag är baserade på de belopp som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna innan eliminering av interna mellanhavanden och enbart de nettotillgångar i vilka andra ägare har en andel. Övrigt totalresultat innehåller enbart kursdifferenser som uppkommer vid omräkning till SEK.

Innehav utan bestämmande inflytande i TEO LT, AB uppgår till 11,8 procent. Koncernen äger 49 procent av aktierna i Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT). Dock har Telia Company enligt aktieägaravtal majoriteten i LMTs styrelse och bolaget betraktas därför som ett dotterbolag. LMT ägs delvis av intresse­bolaget Lattelecom SIA vilket minskar innehav utan bestämmande inflytande till 39,7 procent.

Det tidigare segmentet region Eurasien klassificeras som innehav för försäljning sedan den 31 december 2015. För information om dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga innehav utan betstämmande inflytande se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Betalda utdelningar till ägare av innehav utan bestämmande inflytande redovisas i not K30 ”Kassaflödesinformation”.

31 december 2016
MSEK, förutom procent

TEO LT, AB,
Litauen

Latvijas
Mobilais Telefons
SIA, Lettland

Övriga
dotter-
bolag,
kvarvarande
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Summa

Tillgångar

         

Anläggningstillgångar

3 626

1 679

     

Omsättningstillgångar

702

639

     

Skulder

         

Långfristiga skulder

-1 040

-678

     

Kortfristiga skulder

-817

-566

     

Nettotillgångar

2 471

1 074

     

Innehav utan bestämmande inflytande procent

11,8

39,7

     

Redovisat värde hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

293

427

213

4 104

5 036

Nettoomsättning

1 965

1 196

     

Årets resultat

296

97

     

Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

35

39

64

2 626

2 764

           

Kassaflöde från löpande verksamhet

693

501

     

Fritt kassaflöde

339

237

     

31 december 2015
MSEK, förutom procent

TEO LT, AB,
Litauen

Latvijas
Mobilais Telefons
SIA, Lettland

Övriga
dotter-
bolag,
kvarvarande
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Summa

Tillgångar

         

Anläggningstillgångar

2 157

1 594

     

Omsättningstillgångar

445

559

     

Skulder

         

Långfristiga skulder

-85

-637

     

Kortfristiga skulder

-391

-438

     

Nettotillgångar

2 125

1 077

     

Innehav utan bestämmande inflytande procent

11,8

39,7

     

Redovisat värde hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

252

428

136

3 502

4 318

Nettoomsättning

1 914

1 127

     

Årets resultat

320

101

     

Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

38

40

92

1 484

1 654

           

Kassaflöde från löpande verksamhet

601

323

     

Fritt kassaflöde

284

41

     

Resultat per aktie och utdelningar

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare (MSEK)

3 732

8 551

Genomsnittligt antal utestående aktier (1 000-tal), före och efter utspädning

4 330 083

4 330 082

Resultat per utestående aktie (SEK), före och efter utspädning

0,86

1,97

Kontant ordinarie utdelning (för 2016 enligt styrelsens förslag)

   

– per aktie (SEK)

2,00

3,00

– totalt (MSEK)

8 660

12 990