K2. Osäkerhet i uppskattningar - kritiska områden

Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt därmed sammanhängande upplysningar om eventualposter. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden skulle göras eller andra förutsättningar vara för handen, med en betydande inverkan på Telia­ Company:s resultat och finansiella ställning.

Företagsledningen anser att följande områden inbegriper de svåraste, mest subjektiva eller mest komplicerade bedömningar ledningen måste göra vid upprättande av de finansiella rapporterna. Information om tillämpade redovis­ningsprinciper återfinns i berörda avsnitt i not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper”.

Intäktsredovisning

I en telekomoperatörs verksamhet krävs ledningens bedömning i ett antal fall för att bestämma om och när intäkter skall redovisas.

Huvudman eller agent – brutto- kontra nettoredovisning

När koncernen fungerar som en huvudman, redovisas intäkter och betalningar till leverantörer brutto som nettoomsättning respektive rörelsekostnader. Om koncernen säljer varor eller tjänster som agent (huvudsakligen för innehållstjänster) redovisas intäkter och betalningar till leverantörer netto under nettoomsättning och representerar den marginal/kommission som koncernen tjänat. Huruvida koncernen anses vara huvudman eller agent i en transaktion baseras på ledningens analys av både den juridiska formen och på innehållet i avtalet mellan koncernen och dess affärspartner, dessa bedömningar påverkar storleken på redovisad nettoomsättning och rörelsekostnader men inte årets resultat eller kassaflöden. Kriterier som indikerar att koncernen fungerar som huvudman är främst; koncernen ansvar för tillhandahållande av varor eller tjänster och koncernen kan i stor utsträckning påverka prissättning eller tillhandahålla ytterligare varor eller tjänster. Kriterier som indikerar att koncernen fungerar som agent är främst: koncernen är inte exponerad för betydande risker och förmåner som förknippas med försäljning av varor och tjänster och det koncernen tjänar är förutbestämt, antingen som en fast intäkt per transaktion eller en angiven procentandel av det belopp som faktureras till kunden.

Paketering av produkter och tjänster

Vid paketering av produkter och tjänster krävs ledningens bedömning för att bestämma verkliga värden och om eller när intäkter bör redovisas. Intäkter fördelas mellan varor och tjänster baserat på relativa verkliga värden. De verkliga värden som fastställs för produkter och tjänster kan påverka tidpunkten för redovisning av intäkter. Att fastställa det verkliga värdet för varje element kan kräva komplicerade beräkningar men är huvudsakligen baserat på förväntade kostnader plus en marginal.

Inkomstskatter

För att bestämma aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar liksom avsättningar för uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar krävs väsentliga bedömningar av ledningen, i synnerhet vid värdering av uppskjutna skattefordringar. I denna process ingår att skatte­utfallet i var och en av de jurisdiktioner i vilka Telia Company bedriver verksamhet måste bedömas. Processen omfattar bland annat att bedöma exponering för aktuell skatt samt att fastställa de temporära skillnader som uppstår genom att vissa tillgångar och skulder värderas olika i de finansiella rapporterna och i inkomstskattedeklarationerna. Ledningen måste också bedöma sannolikheten av att uppskjutna skattefordringar kan realiseras genom framtida beskattningsbara inkomster.

Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar, bland annat till följd av framtida förändringar i affärsförutsättningar, nu okända förändringar i skattelagstiftningen eller som resultat av skattemyndigheters eller domstolars slutliga granskning av inlämnade deklarationer. Ytterligare upplysningar om uppskjutna skattefordringar och skatteskulder och deras redovisade värden vid rapport­periodens slut återfinns i not K10 ”Skatter”.

Värdering av immateriella och andra ­anläggnings­tillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar utgör en väsentlig del av Telia Company:s totala tillgångar.

Nyttjandeperioder

Fastställande av nyttjandeperioder för grupper av tillgångar innebär att den historiska utvecklingen måste beaktas och att antaganden måste göras med avseende på framtida socio­ekonomisk och teknisk utveckling liksom på förväntade förändringar i marknadsbeteende.

Under 2016 och 2015 uppgick totala av- och nedskrivningar till 11 533 MSEK respektive 12 780 MSEK. Ytterligare upplysningar om immateriella och materiella anläggnings­tillgångar vars värde regleras genom avskrivningar samt deras redovisade värden återfinns i not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar” och not K13 ”Materiella anläggningstillgångar”.

Prövning av nedskrivningsbehov

Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras när nyttjandevärde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader mäts baserat på de till tillgången hänförliga förväntade framtida diskonterade kassaflödena, till exempel avseende faktorer som procentuell marknadstillväxt, intäktsvolymer, marknadspriser på telekommunikationstjänster, kostnader för att underhålla och utveckla telenät samt rörelsekapitalbehov. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Antagandena framtas av ledningen och granskas av styrelsens revisionsutskott. Kassaflödesprognoserna diskonteras med en vägd genomsnittlig kapitalkostnad för den relevanta kassagenererande enheten. För Danmark avviker väsentliga antaganden avseende försäljningstillväxt och EBITDA-marginalens utveckling i prognosperioden från historisk utveckling. För prognosperioden har Telia Company tydliga och fastställda planer för försäljningsinitiativ, kostnadsreduceringar och förbättringar av rörelsekapital. Trots genomarbetade affärsplaner finns det en risk att det prognostiserade resultatet för Danmark skulle kunna påverkas av operationella faktorer såväl som externa faktorer såsom ökad WACC eller oförutsedd marknadsutveckling som påverkar prognostiserade intäkter, vilket skulle kunna resultera i en nedskrivning. Ytterligare information om goodwill och dess redovisade värde vid rapportperiodens slut återfinns i not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar”.

För närvarande tillämpas följande avskrivningssatser.

Varumärken

Individuell prövning, minst 10 procent

Telekomlicenser och frekvenstillstånd, nummerrättigheter

Återstående licensperiod, minst 5 procent

Samtrafik- och roamingavtal

Avtalets löptid, baserad på återstående nyttjandeperiod för tillhörande licens

Kundkontrakt

Individuell prövning, baserad på historisk och förväntad churn

Aktiverade utvecklingsutgifter

20 procent eller individuell prövning

Övriga immateriella anläggningstillgångar

20–33 procent eller individuell prövning

Byggnader

2–10 procent

Markanläggningar

2 procent

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Hyreskontraktets återstående löptid

Mobila nät (basstationer och övriga anläggningar)

14,5–20 procent

Fasta nät

 

– Kopplings- och transmissionssystem

10–20 procent

– Transmissionsmedia (kabel)

5–10 procent

– Utrustning för specialnät

10 procent

– Tidsbestämda nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsperioden eller tid motsvarande underliggande anläggningstillgång

– Övriga anläggningar

2–33 procent

Inventarier, verktyg och installationer

10–33 procent

Kundplacerad utrustning enligt serviceavtal

33 procent, eller avtalets löptid om längre

Osäkerhet i kundfordringar

Telia Company:s reserv för osäkra kundfordringar avspeglar bedömda förluster till följd av kunders betalningsoförmåga. Ledningen fastställer reservens storlek utifrån sannolik­heten att fordringarna kommer att betalas baserat på konstaterade förluster under tidigare år och med beaktande av aktuella betalningsmönster. Om den ekonomiska utvecklingen i allmänhet eller specifikt för branschen skulle försämras jämfört med ledningens bedömningar, kan en ökad reservering, med negativ resultateffekt, bli nödvändig. Avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering” beskriver hur de risker som är förknippade med kreditförsäljning minskas. Ytterligare upplysningar om reserven för osäkra kundfordringar och dess redovisade värde vid rapportperiodens slut återfinns i not K17 ”Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar”.

Avsättningar för pensioner och anställningsavtal

De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband med den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad årlig pensionsuppräkning och förväntad livslängd. En förändring i något av dessa grundläggande antaganden kan ge en betydande påverkan på beräknade pensionsförpliktelser, finansieringsbehov och årliga pensionskostnader.

Ytterligare upplysningar om gjorda antaganden, känslighetsanalys avseende förändringar i antaganden samt om pensionsförpliktelserna och deras nuvärde vid rapport­periodens slut återfinns i not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal”.

Avsättningar för omstrukturerings­åtgärder, ansvarsförbindelser och rättstvister

Telia Company har vidtagit och kan i framtiden komma att behöva vidta omstruktureringsåtgärder, vilka kräver att ledningen gör viktiga bedömningar avseende kostnader för avgångsvederlag och andra åtgärder för att reducera personalstyrkan, uppsägning av hyres- och leasingavtal och återställning samt andra avvecklingskostnader respektive återvinningsvärden för tillgångar som blir överflödiga eller oanvändbara (se avsnittet ”Värdering av immateriella och andra anläggningstillgångar” ovan). Skulle de verkliga utgifterna avvika från de bedömda kan framtida resultatutfall avsevärt påverkas.

Hur eventualtillgångar och eventualförpliktelser ska behandlas fastställs baserat på ledningens syn på det förväntade utfallet i respektive fall. Ledningen rådgör med juridisk expertis i frågor rörande rättstvister och med andra experter såväl inom som utanför bolaget i frågor rörande den löpande affärsverksamheten. Det pågår undersökningar i Sverige, Nederländerna och USA avseende Telia Company:s verksamhet i Uzbekistan och misstänkta oegentligheter relaterade till denna samt företagets inträde på den uzbekiska marknaden. Som tillkännagivits den 15 september 2016 erhöll Telia Company ett förslag från myndigheterna på lösning av de pågående utredningarna. Myndigheterna har föreslagit en global lösning som innehåller en total finansiell sanktion om 1,45 GUSD. Utan säkerhet vad gäller tidpunkt och belopp som kan komma att betalas vid tidpunkten för en slutlig lösning, har Telia Company per balansdagen redovisat en avsättning om 1,45 GUSD (13,2 GSEK). För ytterligare information avseende dessa undersökningar, se not K34 "Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning" samt "Risker och osäkerheter" avsnitt "Granskning av transaktioner i Eurasien".

Ytterligare upplysningar om omstruktureringsavsättningar inklusive deras redovisade värden vid rapportperiodens slut, samt om eventualförpliktelser och rättstvister återfinns i not K22 ”Övriga avsättningar” respektive not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

Klassificering som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper klassificeras som innehav för försäljning om deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion snarare än fortlöpande användning. Avgörande för om och när anlägningstillgångar och avyttringsgrupper ska klassificeras som innehas för försäljning kräver uppskattningar från företagsledningen avseende all information och alla omständigheter kopplade till transaktionen, dess parter och marknaden och företag kan komma till olika slutsatser inom ramen för IFRS.

Ett av villkoren som måste vara uppfyllt för klassificering som innehav för försäljning är att försäljningen är mycket sannolik inom ett år. Ett krav för att försäljningen ska anses vara mycket sannolik är att en behörig del av företagsledningen har fattat beslut om en plan för att sälja tillgångarna eller avyttringsgruppen i dess nuvarande tillstånd. I telekomindustrin krävs ofta myndighetstillstånd för förvärv. Om förvärvaren är en telekomoperatör på samma marknad behöver ofta ett antal eftergifter accepteras för att få godkännande. Om köparen förväntas vara en telekomoperatör på samma marknad och väsentliga eftergifter är förväntade, anses vanligen inte en försäljning vara mycket sannolik och följdaktligen klassificerar Telia Company inte tillgångarna som innehav för försäljning förrän eftergifterna är överenskomna eller accepterade av företagsledningen.

Sedan den 31 december 2015 klassificeras det tidigare segmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet. Telia Company står fast vid planen att avyttra de återstående delarna av Eurasien och fördröjningen i försäljningsprocessen under 2016 berodde på händelser och omständigheter utanför Telia Company:s kontroll. De återstående Eurasiska delarna är tillgängliga för omedelbar försäljning och försäljningar av dessa enheter anses mycket sannolik inom ett år. På grund av de speciella omständigheterna på varje marknad och de komplexa ägarstrukturerna råder viss ­osäkerhet om tidpunkten för avyttringen av Eurasien. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” samt "Risker och osäkerhetsfaktorer" för mer information om avvecklad verksamhet och risker som kan påverka tidpunkten för försäljningen.

Uppskattning av verkligt värde – avvecklad ­verksamhet

Avvecklad verksamhet värderas i enlighet med IFRS 5 till det lägsta av redovisat värde och beräknat verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. Värderingen baseras på en övergripande bedömning av försäljningsprocessen och risken i de olika länderna. Verkligt värde är vid redovisningstillfället priset som skulle erhållas vid en försäljning av avvecklad verksamhet i en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer under rådande marknadsförhållanden. Det finns inga direkt observerbara priser för Telia Company:s avvecklade verksamhet varför verkliga värden har uppskattats genom att använda andra värderingsmetoder som kräver uppskattningar. För den eurasiska verksamheten har verkliga värden baserats på överenskomna försäljningspriser, erhållna indikativa bud, värderingsdiskussioner med potentiella köpare och för Uzbekistan det sammantagna resultatet av olika värderingstekniker. Utöver normala affärsrisker finns det ett antal specifika risker relaterade till värderingen av den eurasiska verksamheten såsom problem relaterade till återförande av likvida medel, växelkursrisker, instabil regulatorisk miljö, ägarstruktur samt att hitta rätt köpare ur ett hållbarhetsperspektiv. Givet avsaknaden av liknande transaktioner och de faktiska omständigheterna är det svårt att kvantifiera vilken påverkan dessa risker skulle kunna ha. Utöver detta kommer en eventuell rabatt i stor grad vara beroende av vilken syn en intresserad köpare har. De specifika riskerna i varje land har också inkluderats i bedömningarna av verkligt värde. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” samt "Risker och osäkerhetsfaktorer" för mer information om avvecklad verksamhet och risker som kan påverka verkliga värden.

Onoterade egetkapitalinstrument

Onoterade egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde och verkligt värde-förändringar redovisas i övrigt totalresultat. Telia Company:s primära värderingsmetod för onoterade eget kapitalinstrument baseras på den senaste transaktionen för det specifika företaget om en sådan transaktion nyligen har skett. Justeringar av redovisat värde görs för att återspegla väsentliga förändringar i omständigheter sedan transaktionsdatumet om Telia Company bedömer att förändringen kommer att ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet. Det bedömda verkliga värdet för väsentliga onoterade egetkapitalinstrument verifieras genom att använda andra värderingstekninker såsom multipelvärdering på relevanta finansiella och operationella data för jämförbara företag. Även om Telia Company tillämpar bästa bedömning och jämför utfallet från den primära värderingsmodellen med andra modeller vid bedömningen av verkligt värde på onoterade egetkapitalinstrument har alla värderingsmodeller inneboende begränsningar. De bedömningar av verkligt värde som redovisas i de finansiella rapporterna är inte nödvändigtvis indikativa för vilket pris Telia Company skulle erhålla vid en transaktion. Framtida bekräftande händelser kommer också påverka uppskattningen av verkligt värde. Effekten på verkliga värden av sådana händelser kan vara väsentlig. Onoterade egetkapitalinstrument för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan beräknas värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. För information om onoterade egetkapitalinstrument se avsnittet ”Värdering av finansiella instrument i nivå 3 till verkligt värde” i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå”.