K20. Långfristiga och kortfristiga lån

Marknadsfinansieringsprogram

Telia Company:s marknadsfinansiering (exklusive skuldderivat) omfattar följande program.

Program

 

Egenskaper

Ram-

valuta

31 dec 2016

31 dec 2015

Ram

Utnyttjat

Räntetyp

Genomsnittlig löptid

Ram

Utnyttjat

Rörlig

Fast

(miljoner)

(år)

(miljoner)

Telia Company AB

Euro Medium Term Note (EMTN)

Obekräftat, Internationell, Långfristig

EUR

12 000

8 611

629

7 981

8,46

12 000

9 408

Telia Company AB

Euro Commercial Paper (ECP)

Obekräftat, Internationell, Kortfristig

EUR

1 000

1 000

Telia Company AB

Flexible Term Note (FTN)

Obekräftat, Svensk, Kort- och långfristig

SEK

8 000

12 000

Upplåning

Långfristiga och kortfristiga lån fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Långfristiga lån

       

Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

37 189

46 135

37 672

41 021

Ränteswappar till verkligt värde

37

37

627

627

varav betecknade som säkringsinstrument

18

18

591

591

varav som innehas för handel

18

18

36

36

Valutaränteswappar till verkligt värde

2 648

2 648

1 694

1 694

varav som säkring av nettoinvesteringar

1 778

1 778

1 333

1 333

varav betecknade som säkringsinstrument

549

549

198

198

varav som innehas för handel

320

320

164

164

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

39 873

48 819

39 993

43 342

Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

41 334

45 209

47 908

53 577

varav som säkring av nettoinvesteringar

32 444

35 182

29 820

34 809

Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

1 733

1 733

3 699

3 699

Delsumma (se Kategorier – Not K25)

82 940

95 761

91 600

100 618

Finansiella leasingavtal

221

221

46

46

Summa långfristiga lån

83 161

95 982

91 646

100 664

Kortfristiga lån

       

Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

7 486

7 551

Ränteswappar betecknade som säkringsinstrument

43

43

Ränteswappar som innehas för handel

3

3

7

7

Valutaränteswappar som innehas för handel

191

191

21

21

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

7 679

7 744

72

72

Utnyttjade checkräkningskrediter och kortfristiga
kreditfaciliteter till upplupet anskaffningsvärde

0

0

9

9

Marknadsfinansiering

2 258

2 265

5 627

5 648

varav som säkring av nettoinvesteringar

1 583

1 589

varav till upplupet anskaffningsvärde

2 258

2 265

4 043

4 059

Skulder avseende återköpsavtal

559

559

Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

801

801

3 623

3 623

Delsumma (se Kategorier – Not K25)

11 297

11 368

9 330

9 351

Finansiella leasingavtal

10

10

7

7

Summa kortfristiga lån

11 307

11 378

9 337

9 358

Verkligt värde avseende lånen ovan relaterar till Nivå 2 i verkligt värde-hierarkin. För en beskrivning av värdering se not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper”, avsnittet ”Uppskattning av verkligt värde”.

Normalt swappas den del av Telia Company:s upplåning som är denominerad i utländsk valuta till SEK. Undantagen utgörs typiskt av upplåning som avser finansiering av koncerens internationella etableringar eller selektiv säkring av utländska nettoinvesteringar. Det nominella värdet på Telia Company AB:s portfölj av ränteswappar och valutaränteswappar vid rapporperiodens slut var följande.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Nominellt portföljvärde

89 621

77 847

varav avsett för övergripande styrning av finansieringsportföljens

   

struktur och därmed inte ingående i säkringsförhållanden

Observera att de nominella beloppen är absoluta värden. Nettobelopp uppgår till 676 MSEK (286).

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” samt information om förfallotidpunkter respektive hantering av likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och finansieringsrisk i not K26 ”Finansiell riskhantering”.