K21. Avsatt för pensioner och anställnings­avtal

Ersättning efter avslutad anställning

Telia Company tillhandahåller förmånsbestämda pensionsplaner till flertalet anställda i Sverige, Finland och Norge. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension.

Anställda i Telia Company AB och merparten av dess svenska dotterbolag är berättigade till pensionsförmåner enligt den förmånsbestämda pensionsplanen ITP-Tele (ITP 2-plan). Samtliga anställda födda 1979 och senare omfattas dock av en premiebestämd pensionsplan (ITP 1-plan). Den del av den svenska flerarbetsgivarplanen ITP 2 som tryggas genom betalning av pensionspremier till Alecta redovisas som en premiebestämd plan till följd av avsaknad av den information som erfordras för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Telia Company:s andel av sammanlagda premier i Alectas ITP 2-plan är 0,15 procent och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i ITP 2-planen uppgår till 0,9 procent. Förväntade avgifter för ITP 2-planen under 2017 uppgår till 37 MSEK.

Telia Company:s anställda i Finland äger rätt till lagstadgade pensionsförmåner i enlighet med den finska lagen om pensioner för arbetstagare, en förmånsbestämd pensionsplan omfattande ålderspension, sjukpension, arbetslöshetsersättning och dödsfallsersättning (TyEL-pension). Därutöver har vissa anställda rätt till högre pensionsförmåner genom en tilläggspensionsplan. I Finland tryggas en del av pensionen genom avsättning till pensionsstiftelsen och resterande del finansieras som direktpension, dvs avgifterna sätts till en nivå som förväntas motsvara ett belopp som är tillräckligt stort för att täcka de förmåner som förfaller till betalning under samma period.

Telia Norge tillhandahåller en förmånsbestämd pensionsplan, som stängdes för nyintjäning 2011.

Pensionsförpliktelserna tryggas främst i pensionsstiftelser men säkerställs också genom avsättningar i balansrapporten i kombination med pensionskreditförsäkring.

Medlemmarna i Telia Company:s förmånsbestämda planer är ungefär fördelade mellan följande grupper; 22 procent aktiva medlemmar, 42 procent fribrevshavare och 37 procent pensionärer.

Telia Company:s anställda i många andra länder omfattas vanligtvis av premiebestämda pensionsplaner. Premierna till de sistnämnda planerna utgör normalt en procentuell andel av den anställdes lön och kostnadsförs löpande.

Pensionsförpliktelser och pensionskostnader

Totala belopp redovisade i koncernens balansrapporter för pensionsförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Nuvärde av fonderade pensionsförpliktelser

23 413

21 888

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

-26 146

-25 110

Överskott/underskott avseende fonderade pensionsplaner

-2 733

-3 222

Nuvärde av ofonderade pensionsförpliktelser

1 462

1 274

Nettotillgångar (-)/nettoskuld (+) för pensionsförpliktelser

-1 271

-1 949

varav redovisade som avsättningar

2 109

1 824

varav redovisade som tillgångar

-3 380

-3 773

De totala pensionskostnaderna fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kostnader avseende tjänstgöring under året

297

368

Reduktion av pensionsförpliktelser

-48

-32

Kostnader för förtida avgångspensioner

6

7

Pensionspremier för förmåns- och premiebestämda planer samt direktpensioner

869

795

Löne- och avkastningsskatt, övriga pensionskostnader

63

183

Kostnader för förtida avgångspensioner (inklusive premiekostnader
och löneskatt) redovisade som omstruktureringskostnader

-31

-23

Summa pensionskostnader i rörelseresultatet, kvarvarande verksamhet

1 156

1 298

varav förmånsbestämda pensionsplaner

249

336

varav pensionspremier betalda till ITP-planen

36

32

Totala pensionskostnader i rörelseresultatet, avvecklad verksamhet

2

2

Nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången)

-97

72

Totala pensionskostnader/ intäkter i finansiella poster

-97

72

Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

   

Vinst/förlust från förändring i finansiella antaganden 1)

2 333

-4 184

Erfarenhetsbaserad vinst/förlust

-451

-423

Vinst/förlust från förändring i demografiska antaganden

-62

317

Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive ränteintäkt)

-523

-32

Summa pensionskostnader redovisat i övrigt totalresultat, förmånsbestämda pensionsplaner

1 297

-4 322

1) Avser förändring i antaganden avseende diskonteringsränta.

Specifikationer till pensionsförpliktelser och pensionskostnader

Förändring av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser var som följer.

MSEK

2016

2015

Ingående balans

23 162

27 734

Kostnader avseende tjänstgöring under året

297

368

Räntekostnader

811

787

Betalda förmåner

-1 143

-1 149

Betalda förmåner, förtidspension

-4

-4

Kostnader för förtida avgångspensioner

6

7

Reduktion av pensionsförpliktelser

-48

-32

Förvärvade verksamheter

15

Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

   

Vinst/förlust från förändring i finansiella antaganden

2,333

-4 184

Erfarenhetsbaserad vinst/förlust

-451

-423

Vinst/förlust från förändring i demografiska antaganden

-62

317

Kursdifferenser

178

-274

Omklassificerat till skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

-205

Utgående balans, nuvärde av pensionsförpliktelser

24 875

23 162

Förändring i förvaltningstillgångarnas verkliga värde var som följer.

MSEK

2016

2015

Ingående balans, verkligt värde förvaltningstillgångar

25 110

24 519

Ränteintäkter

908

715

Tillskjutna medel till pensionsstiftelsen

79

81

Utbetalda medel från pensionsstiftelsen

-616

-80

Förvärvade verksamheter

12

Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

   

Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive ränteintäkt)

523

32

Kursdifferenser

199

-169

Omklassificerat till skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

-57

Utgående balans, verkligt värde förvaltningstillgångar

26 146

25 110

Väsentliga aktuariella antaganden

Den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader baseras på följande väsentliga antaganden, angivna som sammanvägda medelvärden för de olika pensionsplanerna. Dessa antaganden är de mest väsentliga i termer av risk för förändringar i Telia Company:s pensionsskulder. Diskonteringsräntan avspeglar den räntenivå vid vilken pensionsförpliktelserna skulle kunna lösas i sin helhet och påverkar värdet av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna.

I linje med tidigare år fastställs diskonteringsräntan för Sverige genom referens till marknaden för säkerställda bostadsobligationer. Eftersom åtagandet har en längre duration än de flesta bostadsobligationer görs en extrapolering av räntekurvan, varpå den läses av motsvarande durationen på Telia Company:s pensionsåtagande. Därefter justerar Telia Company:s ledning diskonteringsräntan motsvarande skillnaden mellan Riksbankens långsiktiga inflationsmål och faktisk marknadsinflation vid rapportperiodens slut. Diskonteringsräntan för Finland fastställs utifrån förstklassiga företagsobligationer med lång duration. I Norge fastställs diskonteringsräntan efter samma princip som Sverige.

Faktorn årlig pensionsuppräkning och ökad livslängd påverkar framtida pensionsutbetalningar och därmed pensionsförpliktelsen. Ledningen har valt att använda de måltal för årlig inflation som satts upp av de för Sverige och Norge nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken. För Finland baseras inflationsantagandet på långfristiga inflationsswappar. Se nedan för känslighetsanalys för de väsentliga antaganden som har använts vid beräkning av pensionsförpliktelserna.

Procent, förutom livslängd

31 dec 2016

31 dec 2015

Diskonteringsränta

2,99

3,57

Årlig pensionsuppräkning

1,81

1,81

Livslängd

   

förväntad livslängd 65-årig man (år)

20

20

förväntad livslängd 65-årig kvinna (år)

23

23

Känsligheten i pensionsförpliktelserna av förändring i genomsnittliga väsentliga antaganden presenteras nedan.

 

Förändring i
antaganden
(%-enhet)

Påverkan på
pensionsför-
pliktelsen (MSEK)

Diskonteringsränta

+0,50

-2 285

Diskonteringsränta

-0,50

2 598

Årlig pensionsuppräkning

+0,50

2 477

Årlig pensionsuppräkning

-0,50

-2 179

Livslängd

+1 år

744

Känslighetsanalyserna baseras på en förändring i ett antagande medan andra antaganden är konstanta. I praktiken är detta osannolikt, och förändringar i vissa antaganden kan vara korrelerade.

Investeringsstrategi

Pensionsstiftelsernas tillgångar utgör förvaltningstillgångar för pensioner och värderas till marknadsvärde. Pensionsstiftelsernas tillgångar utgör huvudsaklig finansieringskälla för Telia Company’s pensionsförpliktelser och finns huvudsakligen i Sverige och Finland. Pensionsstiftelserna investerar på sådant sätt att likviditeten för pensionsstiftelsen är säkrad. Investeringstiden är långsiktig och ämnar att täcka ökning av pensionsförpliktelser. Den viktade genomsnittliga durationen för pensionsförpliktelsen är ungefär 19 år. Investeringsplaner beslutas av pensionsstiftelsernas styrelser. Investeringarna skall även följa lagar och regler som krävs för pensionsstiftelser i respektive land. 
För den svenska pensionsstiftelsens som svarar för cirka 85 procent av de totala förvaltningstillgångarna, har Telia Company bestämt ett lägsta fonderingskrav. Portföljsammansättningen har varit framgångsrik vilket medförde att avkastningen var positiv under året. Per den 31 december 2016 var den strategiska fördelningen av kapitalet, som beslutats av styrelsen för den svenska pensionsstiftelsen fördelad så att 54 procent investerats i räntebärande tillgångar, 27 procent i aktier och 19 procent alternativa investeringar. Alternativa investeringar består av Hedgefonder och ”private equity” (onoterade innehav). Den faktiska portföljsammansättningen kan tidvis avvika från den långsiktiga strategiska fördelningen inom förutbestämda risklimiter. Arbetet med att förbättra relationen mellan avkastning och risk fortsätter kontinuerligt i den svenska pensionsstiftelsen. Minskad allokering till räntebärande tillgångar till förmån för aktier och fastigheter ökade både avkastning och risken under 2016. Resultatet av förändringsarbetet som bedrivits under 2016 var förbättrad riskspridning, lägre kostnader och högre avkastning.

Fördelning av totala förvaltningstillgångar

Förvaltningstillgångarnas fördelning vid rapportperiodens slut var enligt nedan.

MSEK

Tillgångsslag

31 december 2016

31 december 2015

Noterat

Onoterat

Summa

Procent

Noterat

Onoterat

Summa

Procent

Egetkapitalinstrument

8 500

216

8 716

33

6 925

142

7 067

28

Skuldinstrument

12 062

371

12 433

48

13 185

419

13 604

54

Fastigheter

1 014

1 014

4

283

283

1

Likvida medel

274

111

385

1

286

83

368

1

Alternativa investeringar

185

3 255

3 440

13

177

3 462

3 639

15

Övrigt

158

158

1

149

149

1

Summa

21 021

5 125

26 146

100

20 573

4 538

25 110

100

varav aktier i Telia Company AB

14

 

14

0,1

15

 

15

0,1

Framtida tillskott

För svenska företag tryggas pensionsförpliktelserna även genom kreditförsäkring. Skulle nettoavsättningen för pensionsförpliktelser öka kan respektive företag därmed välja om och när medel tillskjuts till pensionsstiftelsen eller i annat fall redovisa avsättning. Till pensionsstiftelserna utanför Sverige förväntar sig Telia Company att tillskjuta 99 MSEK under 2017.