K22. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar förändrades på följande sätt.

MSEK

31 december 2016

Säljoptioner och villkorad köpeskilling

Avsättningar för omstruk­turering

Av­sättningar för åter­ställning

Övriga

avsättningar

Summa

Ingående redovisat värde

850

672

2 896

805

5 222

varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

287

287

Årets avsättningar

608

243

15 280

16 131

Förvärvad verksamhet

-881

-74

-339

-1 294

Ianspråktagna avsättningar

-889

-95

-78

-1 062

Återförda avsättningar

-7

-1

-251

-259

Omklassificeringar

-7

-8

-15

Tids- och ränteeffekter

7

1

8

Kursdifferenser

31

10

55

20

116

Omklassificerat till skulder hänförliga till tillgångar som
innehas för försäljning

-1

-1

Utgående redovisat värde

0

387

3 023

15 436

18 846

varav långfristig del

83

3 015

2 076

5 173

varav kortfristig del

304

8

13 361

13 673

varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde (se Kategorier – Not K25 och Kreditrisk - K26)

Övriga avsättningar inkluderar avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna, se not K34 för mer infromation. För finansiella skulder motsvarar redovisat värde verkligt värde då avsättningar diskonteras till nuvärde. Se vidare not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” för ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier.

Säljoptioner och villkorad köpeskilling

Utgående redovisat värde per den 31 december 2015, totalt 850 MSEK, var hänförligt till Yoigo i Spanien vilket avyttrades under fjärde kvartalet 2016. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” för information om försäljningen av Yoigo i Spanien och säljoptioner i avvecklad verksamhet.

Avsättningar för omstrukturering

Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna. Beloppen kan komma att variera beroende på förändringar i det faktiska antalet månader en anställd stannar kvar i omställning och i faktiskt utfall av förhandlingar med leasegivare, underleverantörer och andra externa motparter liksom när i tiden sådana förändringar inträffar. Avsättningar för omstrukturering avser i huvudsak personalminskning till följd av pågående optimering av verksamheten i Norden och koncernfunktioner.

Avsättningar för återställning och övriga avsättningar

Avsättningar för återställning avser främst hantering av miljöfarligt avfall som uttjänta kreosot- och arsenikimpregnerade telefonstolpar samt nedmontering och återställning av mobila och fasta stationssajter. Återstående avsättningar per den 31 december 2016 förväntas bli fullt utnyttjade under perioden 2017–2045, beroende på faktorer som förekommande förlängningsvillkor i hyresavtal för sajter och av ledningen beslutade nedtagningsplaner.

Övriga avsättningar inkluderar avsättningar för skadestånd och rättstvister, inklusive avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna. Övriga avsättningar omfattar även avsättningar för framtida förlustkontrakt, försäkringstekniska avsättningar, löneskatt på framtida pensionsutbetalningar, uppskattade framtida utgifter för att leva upp till gjorda påståenden om sakförhållanden och utställda garantier, t ex transaktionsgarantier, samt för eventuella rättsliga tvister m m i samband med avyttring och nedläggning av koncernbolag, intressebolag och utomstående bolag samt avsättningar för återköpsåtaganden för såld utrustning på vissa marknader. För dessa avsättningar förväntas fullt utnyttjande inträffa under perioden 2017–2028.

Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna.