K23. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga icke räntebärande skulder fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Skuld för danska licensavgifter till upplupet anskaffningsvärde

42

78

Skuld för finska licensavgifter till upplupet anskaffningsvärde

162

48

Övriga skulder till upplupet anskaffningsvärde

51

37

Skulder till upplupet anskaffningsvärde (se Kategorier – Not K25)

255

163

Förskottsbetalda operationella leasingavtal

297

332

Övriga skulder

172

207

Summa övriga långfristiga skulder

725

702

För skulder till upplupet anskaffningsvärde motsvarar redovisat värde verkligt värde, då effekten av diskontering till marknadsmässiga räntesatser vid rapportperiodens slut var oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om hantering av likviditetsrisk återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive K26 ”Finansiell riskhantering”.

För skulder till upplupet anskaffningsvärde per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga odiskonterade kassa­flöden följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall, MSEK

2018

2019

2020

2021

Senare år

Summa

Redo­visat värde

Skulder till upplupet anskaffningsvärde

108

54

51

48

11

271

255

Beträffande leasingavtal, se not K27 ”Leasingavtal”. Övriga skulder innefattar huvudsakligen kundförskott avseende bredbandsutbyggnad. Här ingår också uppskjutna ”dag 1-vinster” vilka förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ingående redovisat värde

46

73

Avyttrad verksamhet

-36

Redovisat i årets resultat

-14

-19

Kursdifferenser

4

-8

Utgående redovisat värde

46

varav kortfristig del

19