K24. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

694

101

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not K25)

694

101

Leverantörsskulder till upplupet anskaffningsvärde

6 610

8 685

Kortfristiga skulder till upplupet anskaffningsvärde

2 170

2 296

Delsumma (se Kategorier – Not K25)

9 474

11 082

Övriga kortfristiga skulder

4 815

5 941

Förutbetalda intäkter

3 911

3 751

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

18 200

20 774

För leverantörsskulder och kortfristiga skulder motsvarar redovisat värde verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om hantering av likviditetsrisk återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive K26 ”Finansiell riskhantering”.

För skulder till upplupet anskaff­ningsvärde per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga kassaflöden följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall, MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

Summa

Skulder till upplupet anskaffningsvärde

8 370

69

68

273

8 780

Motsvarande information om valutaderivat som innehas för handel återfinns i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”.

Kortfristiga skulder består huvudsakligen av upplupna skulder till leverantörer samt upplupna samtrafik- och roaming­kostnader, medan övriga kortfristiga skulder huvud­sakligen utgörs av mervärdesskatt, förskott från kunder samt upplupna personalkostnader och sociala kostnader.

Förutbetalda intäkter avser i huvudsak abonnemangs- och andra telekomavgifter.