K25. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER KATEGORI OCH NIVÅ

Kategorier

Exklusive de finansiella instrument som behandlas i not K27 ”Leasingavtal” fördelade sig redovisat värde för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder på följande sätt per kategori.

MSEK

Not

 

31 dec 2016

31 dec 2015

Finansiella tillgångar

       

Derivat betecknade som säkringsinstrument

K15, K18

 

2 637

2 824

Finansiella tillgångar till verkligt värde via årets resultat

   

3 084

3 172

varav derivat ej betecknade som säkringsinstrument (innehas för handel)

K15, K17K18

 

3 058

3 137

varav övriga investeringar som innehas för handel

K15

 

26

35

Investeringar som hålls till förfall

K15K18

 

9

29

Lånefordringar och kundfordringar

K15, K17K18

 

31 920

34 138

Finansiella tillgångar som kan säljas

K15 , K18

 

20 348

16 792

Summa finansiella tillgångar per kategori

   

57 999

56 955

Finansiella skulder

       

Derivat betecknade som säkringsinstrument

K20, K24

 

2 346

2 165

Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

K20K24

 

1 226

329

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

K20, K22, K23K24

 

100 394

108 098

Finansiella garantier

K22

 

287

Summa finansiella skulder per kategori

   

103 966

110 879

Nivåer inom verkligt värde-hierarkin

Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde fördelade sig per nivå inom verkligt värde-hierarkin på följande sätt.

MSEK

Not

31 december 2016

31 december 2015

Redovisat värde

varav

Redovisat värde

varav

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Finansiella tillgångar till verkligt värde

                 

Andelar i utomstående bolag som kan säljas

K15

1 162

1 162

1 053

1 053

Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

K15

26

26

35

35

Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

K15K18 

19 186

19 186

15 739

15 739

Derivat betecknade som säkringsinstrument

K15K18

2 637

2 637

2 824

2 824

Derivat som innehas för handel  K15, K17K18

3 058

3 058

3 137

3 072

65

Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå

 

26 069

19 186

5 696

1 188

22 789

15 739

5 896

1 153

Finansiella skulder till verkligt värde

                 

Derivat som betecknade som säkringsinstrument

K20K24 

2 346

2 346

2 165

2 165

Derivat som innehas för handel

K20K24

1 226

1 226

329

329

Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå

 

3 572

3 572

2 494

2 494

Inga omföringar mellan Nivå 1 och 2 gjordes under 2016 och 2015.

Värdering av finansiella instrument i Nivå 3 till verkligt värde

Vid uppskattning av verkligt värde för investeringar som klassificeras i Nivå 3 används betydande icke observerbara indata eftersom det inte finns någon aktiv marknad för dessa investeringar. Då det inte finns några observerbara priser tillgängliga för dessa egetkapitalinstrument, tillämpar Telia Company en marknadsansats för att uppskatta verkligt värde.

Den primära värderingsteknik som Telia Company använder för att uppskatta verkligt värde för onoterade egetkapitalinstrument i Nivå 3 baseras på den senaste transaktionen för det specifika företaget om en transaktion har skett nyligen. Om det har skett väsentliga förändringar i förutsättningarna mellan transaktionsdagen och balansdagen som, enligt Telia Company:s bedömning, skulle kunna ha en betydande påverkan på verkligt värde justeras det redovisade värdet för att återspegla dessa förändringar.

Därutöver verifieras bedömningen av det verkliga värdet för väsentliga onoterade egetkapitalinstrument genom tillämpning av andra värderingstekniker i form av värderingsmultiplar härledda från noterade jämförbara företag för relevanta finansiella och operationella mått såsom intäkter, bruttoresultat och andra nyckeltal som är relevanta för det specifika företaget. Jämförbara noterade företag bestäms baserat på bransch, storlek, utvecklingsfas, geografiskt område och strategi. Multipeln beräknas genom att dividera det jämförbara företagets värde (enterprise value) med det relevanta måttet. Multipeln justeras sedan för rabatter/premier avseende skillnader, fördelar och nackdelar mellan Telia Company:s investering och de jämförbara noterade företagen baserat på företagets specifika fakta och omständigheter.

Även om Telia Company gör sin bästa bedömning vid uppskattningen av verkligt värde för onoterade egetkapitalinstrument, och stämmer av resultat från den primära värderingstekniken mot andra värderingsmodeller, finns det inneboende begränsningar i alla värderingstekniker. Uppskattningar av verkligt värde som presenteras här indikerar därför inte nödvändigtvis ett belopp som Telia Company skulle kunna realisera i en aktuell transaktion. Framtida bekräftande händelser kommer också påverka uppskattningen av verkligt värde. Effekten av sådana händelser på uppskattade verkliga värden skulle kunna vara väsentlig.

Onoterade egetkapitalinstrument där verkligt värde inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning.

Tabellen nedan visar förändringar i Nivå 3-instrument under tolvmånadersperioden som slutar den 31 december 2016.

MSEK

31 december 2016

31 december 2015

Andelar
i utomstående bolag som kan säljas

Andelar i utomstå-ende bolag som innehas
för handel

Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

Derivat som innehas för handel

Summa

Andelar i utomstående bolag som kan säljas

Andelar i utomstå-ende bolag som innehas för handel

Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

Derivat som innehas för handel

Summa

Nivå 3, ingående redovisat värde

1 053

35

65

1 153

275

61

0

55

391

Förändringar i verkligt värde

-4

-4

10

-26

0

10

-6

varav redovisade i årets resultat

-15

-26

0

10

-31

varav redovisade i övrigt totalresultat

-4

-4

25

25

Förvärv/kapitaltillskott

48

48

994

4

998

Inlösen av teckningsoptioner

65

-65

Omföring in i/ut ur nivå 3

Avyttringar

-10

-10

Kursdifferenser

16

-5

0

0

11

Omklassificerat till tillgångar
som innehas för försäljning

-242

-1

-243

Nivå 3, utgående redovisat värde

1 162

26

1 188

1 053

35

65

1 153

Köp under 2015 avser i huvudsak förvärvet av 1,4 procent av aktierna i Spotify för 115 MUSD, motsvarande 976 MSEK på transaktionsdagen den 9 juni 2015. Förändringar i verkligt värde redovisade i årets resultat ingår i posten Övriga finansiella poster, se specifikation i not K9 ”Finansierings­kostnader och övriga finansiella poster”. Sedan den 31 december 2015 klassificeras det före detta segmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet. För ytterligare information, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.