K26.Finansiell riskhantering

Principer för finansiering och finansiell riskhantering

Telia Company:s finansiering och finansiella risker hanteras med styrning och övervakning av styrelsen i Telia Company AB. Finansieringsverksamheten är centraliserad till enheten Group Treasury inom Telia Company AB. Enheten fungerar som Telia Company:s internbank och ansvarar för hantering av finansiering, kapitalbehov och betalflöden. Group Treasury ansvarar även för koncerngemensam finansiell riskhantering avseende implementering av policys och instruktioner, identifiering och övervakning av finansiella risker samt implementering av säkringstrategier för dessa risker. De väsentligaste riskerna Group Treasury ansvarar för är kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och (re)finansieringsrisk. Group Treasury strävar även efter att hantera kostnaderna för riskhanteringen.

Telia Company finansierar sig i huvudsak genom upplåning via sina marknadsfinansieringsprogram direkt i svensk och internationell penning- och kapitalmarknad. Den finansieringsstrategi som kommunicerats är att hålla en hög duration, diversifiera koncernens finansieringskällor och hålla en betryggande likviditet. Kapitalmarknadsupplåning är den primära källan, bankupplåning betraktas huvudsakligen som ett komplement. Detta ökar flexibiliteten och säkerställer tillgång till flera kapitalmarknader för att möjliggöra en så attraktiv prisbild som möjligt. Marknadsfinansieringsprogrammen utgör normalt ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till bankfinansiering.

Sedan den 31 december 2015 klassificeras det före detta segmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och ingår därmed inte i 2015 och 2016 års värden. För ytterligare information, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Förvaltning av kapital

Telia Company:s kapitalstruktur och utdelningspolicy beslutas av styrelsen. Avsikten är att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser.

Telia Company har fortsättningsvis ett mål om en solid kreditvärdering på lång sikt på A- till BBB+ och ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x plus/minus 0,5x, för att säkra bolagets strategiskt viktiga finansiella flexibilitet för investeringar i framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv.

I maj 2016 bekräftade Moody´s Investors Service sin kreditvärdering om P-2 för kortfristig upplåning och meddelade att man gjort en nedgradering av sin kreditvärdering till Baa1 för långfristig upplåning med stabila utsikter. I september 2016 placerade Standard & Poor’s Ratings Services sin kreditvärdering om A- för långfristig upplåning på bevakning för nedgradering och bekräftade sin kreditvärdering om A-2 för kortsiktig upplåning. De bägge institutens kreditvärdering motsvarar en stark kreditvärdighet och bedöms därför ge Telia Company fortsatt god tillgång till kapitalmarknaderna.

Telia Company är inte föremål för några externa påtvingade kapitalkrav.

Telia Company definierar kapitalet som eget kapital.

Hantering av kreditrisk

Kreditrisk är risken för försenad eller utebliven inkomst eller värde såväl som åsamkad kostnad på grund av motparts konkurs eller oförmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Det bokförda värdet av Telia Company:s instrument med kreditriskexponering är följande.

MSEK

Not

31 dec 2016

31 dec 2015

Övriga anläggningstillgångar

K15

19 542

17 860

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

K17

13 670

14 639

Räntebärande fordringar

K18

11 143

10 679

Likvida medel

K18

14 510

14 647

Summa

 

58 865

57 825

Vid ingående av finansiella transaktioner, som ränte- och valutaränteswappar samt andra derivattransaktioner, accepterar Telia Company AB endast kreditvärdiga motparter med goda kreditbetyg. Telia Company AB kräver även avtal enligt International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Tillåten exponeringsvolym per motpart vid ingående av en finansiell transaktion är beroende av vilket kreditbetyg motparten ifråga har. Den sammanlagda nettomotpartsexponeringen i derivatinstrument i Telia Company AB vid rapportperiodens slut fördelades på motpartens kreditvärdering hos Moody’s i nedanstående tabell. Erhållen likvid, föreskriven i Credit Support Annex enligt ISDA-avtal, är avdragen från exponeringen.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Motpartens kreditvärdering Aa3

727

271

Motpartens kreditvärdering Aa2

121

312

Motpartens kreditvärdering A1

769

320

Motpartens kreditvärdering A2

1 128

Motpartens kreditvärdering A3

226

216

Motpartens kreditvärdering Baa1

Motpartens kreditvärdering Baa2

2

Motpartens kreditvärdering Baa3

2

Summa motpartsexponering i derivatinstrument

1 842

2 251

Överskottslikviditet i Telia Company AB kan placeras i bank­depositioner och värdepapper utgivna av bank eller företag med en kreditvärdering av A- (Standard & Poor’s) eller A3 (Moody’s). Därutöver kan likviditet placeras i statsobligationer och stats­skuldsväxlar utgivna av den svenska, tyska, finska, norska eller danska staten, svenska kommunobligationer, investeringsfonder och säkerställda tillgångar med en kreditvärdering om AAA/Aaa.

Vad gäller Telia Company:s kundfordringar är motpartsrisken spridd geografiskt och på ett stort antal kunder, såväl privatpersoner som företag i olika branscher. Soliditetsupplysning erfordras för försäljning på kredit i syfte att minimera risken för kundförluster och baseras på koncernintern information om betalningsbeteende, om nödvändigt kompletterad med kredit- och affärsinformation från externa källor. Kundförlusterna i relation till koncernens nettoomsättning uppgick till cirka 0,5 procent under 2016 och 0,6 procent under 2015.

Hantering av likviditetsrisk

Likviditetsrisk utgör risken att Telia Company kommer att möta svårigheter vad gäller att uppfylla åtaganden förbundna med finansiella skulder vilka regleras med likvida medel eller någon annan finansiell tillgång.

Telia Company har internkontrollprocesser och beredskapsplaner för hantering av likviditetsrisk. Den kort- och medelfristiga likviditetshanteringen tar i beaktande förfallotidpunkter för finansiella tillgångar och finansiella skulder samt bedömda kassaflöden från verksamheten.

En centraliserad daglig process för cash pooling gör det möjligt för Telia Company att hantera över- eller underskottslikviditet efter de faktiska behoven på koncern- och dotterbolagsnivå. Telia Company:s policy är att ha en betryggande likviditetsposition avseende tillgängliga likvida medel och/eller outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter. Telia Company hanterar sin kortfristiga likviditetsrisk med den likviditetsreserv som beskrivs nedan.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Överskottslikviditet

   

Kassa och bank

5 854

10 929

Kortfristiga placeringar 1

8 656

3 718

Likvida medel (se även not K18)

14 510

14 647

Kortfristiga placeringar 2 (se även not K18)

5 043

5 216

Summa

19 553

19 862

Långfristiga placeringar 3 (se även not K15)

10 185

8 841

Summa överskottslikviditet

29 738

28 703

Bekräftade bankkreditlöften

   

Revolverande kreditfaciliteter (rambelopp)

14 365

18 270

Checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter (rambelopp)

3 817

2 063

Utnyttjade kreditlöften

-2 196

-4 110

Summa outnyttjade bekräftade bankkreditlöften

15 986

16 223

Likviditetsposition

45 724

44 926

1) Bankdepositioner och kortfristiga placeringar som förfaller inom 3 månader från anskaffningsdag.
2) Kortfristiga placeringar med löptid på mellan 3-12 mån. Konverterbara till likvida medel inom 2 dagar, dvs exklusive kortfristiga placeringar som på grund av regelverk inte är konverterbara till likvida medel inom 2 dagar.
3) Långfristiga placeringar med löptid över 12 månader. Konverterbara till likvida medel inom 2 dagar.

Telia Company:s bekräftade bankkreditlöften och checkräkningskrediter, vilka är avsedda för kortfristig finansiering och som likviditetsreserv, fördelade sig på följande sätt.

MSEK

     

31 dec 2016

31 dec 2015

Koncernenhet

Typ

Egenskaper

Slutförfall

Valuta

Ram­belopp

Ram­belopp

Telia Company AB

Revolverande kreditfacilitet

Bekräftad, syndikerad

December 2017

EUR

9 135

Telia Company AB

Revolverande kreditfacilitet

Bekräftad, syndikerad

Juni 2017

EUR

9 135

Telia Company AB

Revolverande kreditfacilitet

Bekräftad, syndikerad

September 2021

EUR

14 365

Telia Company AB
och dotterbolag

Checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter

Bekräftade, bilaterala

Förlängs årligen

(diverse valutor)

3 817

2 063

Per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga odiskonterade kassaflöden för koncernen följande förväntade förfallostruktur. Belopp avseende koncernens räntebärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat inkluderar amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Omräkning till SEK av belopp i utländsk valuta har gjorts till rådande valutakurs vid rapport­periodens slut. Terminsräntor har använts för att uppskatta framtida räntebetalningar hänförliga till instrument med rörlig ränta. I de fall likvidavräkning görs brutto (valuta­ränte­swappar, valutaswappar och valutaterminer) har samtliga värden redovisats brutto.

Förväntade förfall
MSEK

Not

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Utnyttjade checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter

 

-185

-185

Marknadsfinansiering

 

-9 164

-57

-351

-1 792

-4 453

-11 267

-10 513

-11 489

-59 088

-108 175

Övrig upplåning

 

-291

-75

-75

-74

-296

-293

-290

-72

-1 466

Finansiella leasingavtal

 

-2

-2

-2

-2

-7

-6

-6

-7

-11

-45

Valutaränte- och ränteswappar

                     

Skulder

 

-6 770

-950

-57

-3 079

-6 755

-5 306

-7 685

-1 110

-26 392

-58 104

Fordringar

 

8 269

1 077

68

3 000

7 146

5 696

8 002

1 133

26 451

60 842

Valutaswappar och valutaterminer

                     

Skulder

 

-47 500

-2 157

-450

-50 107

Fordringar

 

47 131

2 052

448

49 631

Statsobligationer och statsskuldväxlar

K15

9

9

Skulder

K15

1 801

335

212

128

520

2 997

Finansiella garantier

K22

Övriga långfristiga skulder till
upplupet anskaffningsvärde

K23

-108

-54

-51

-48

-11

-271

Leverantörsskulder och övriga kort­fristiga skulder till upplupet anskaffnings­värde

K24

-8 370

-69

-68

-273

-8 780

Kredit- och fullgörandegarantier

K29

-112

-112

Summa

 

-16 697

-366

-485

-2 222

-2 775

-10 895

-10 331

-11 465

-58 531

-113 766

Hantering av valutarisk

Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar negativt påverkar koncernens resultat, finansiella ställning och/eller kassaflöden. Valutarisk kan indelas i transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering uppkommer i nettot av operativa och finansiella in- och utflöden i valutor. Telia Company:s allmänna policy är att säkra merparten av känd operativ transaktionsexponering upp till 12 månader framåt i tiden. Säkring av finansiella flöden som lån och placeringar görs däremot normalt för hela löptiden, även om denna är längre än 12 månader.

Avseende transaktionsexponering i utländsk valuta har CFO ett tydligt avgränsat avvikelsemandat, vilket är begränsat till motsvarande 10 MSEK och beräknas som en dags Value at Risk (VaR), baserat på utestående långa/korta positioner exponerade för valuta­fluktuationer. SEK är Telia Company AB:s funktionella valuta. Den upplåning som Telia Company AB har är därför normalt antingen denominerad i eller swappad till SEK, såvida den inte är kopplad till internationell verksamhet eller använd som säkring av utländska nettoinvesteringar.

Finansiell transaktionsexponeringsrisk

Per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga odiskonterade finansiella kassaflöden, fördelat per valuta, för koncernens räntebärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat följande förväntade förfallostruktur inklusive amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Omräkning till SEK av belopp i utländsk valuta har gjorts till rådande valutakurs vid rapport­periodens slut. Terminsräntor har använts för att uppskatta framtida räntebetalningar hänförliga till instrument med rörlig ränta.

MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

DKK

Räntebärande tillgångar

 

Räntebärande skulder

 

Derivat

-5 004

-5 004

 

Netto

-5 004

-5 004

EUR

Räntebärande tillgångar

4 846

479

5 325

 

Räntebärande skulder

-8 854

-942

-414

-754

-3 617

-7 155

-9 767

-10 872

-46 795

-89 171

 

Derivat

18 029

1 019

25

-26

1 139

4 927

7 211

-76

-6 622

25 626

 

Netto

14 021

556

-389

-780

-2 478

-2 228

-2 556

-10 948

-53 417

-58 220

GBP

Räntebärande tillgångar

 

Räntebärande skulder

-121

-121

-121

-121

-121

-5 306

-5 911

 

Derivat

-181

121

121

121

121

121

5 306

5 730

 

Netto

-181

-181

JPY

Räntebärande tillgångar

 

Räntebärande skulder

-8

-2

-8

-353

-794

-7

-7

-7

-1 408

-2 594

 

Derivat

8

2

8

353

794

7

7

7

1 408

2 594

 

Netto

NOK

Räntebärande tillgångar

 

Räntebärande skulder

-18

-70

-88

-88

-88

-457

-2 261

-3 070

 

Derivat

-702

-3 064

-18

-2 119

-4 774

39

34

399

-18

-10 223

 

Netto

-702

-3 082

-18

-2 189

-4 862

-49

-54

-58

-2 279

-13 293

USD

Räntebärande tillgångar

19

19

 

Räntebärande skulder

 

Derivat

5 982

-446

5 536

 

Netto

6 001

-446

5 555

SEK

Räntebärande tillgångar

7 214

817

351

164

429

3 973

3 837

1 840

18 625

 

Räntebärande skulder

-594

-14

-3

-569

-129

-4 189

-820

-104

-3 318

-9 740

 

Derivat

-16 789

2 065

-4

2 040

3 111

-4 705

-7 056

-427

-16

-21 781

 

Netto

-10 169

2 868

344

1 635

3 411

-4 921

-4 039

1 309

-3 334

-12 896

Summa, netto

3 966

342

-63

-1 780

-3 929

-7 198

-6 649

-9 697

-59 030

-84 039

Kassaflödet avser valutasäkring av fordringar, skulder och likvida medel i utländska valutor. Valutarisker är även minskade genom koncernens nettoinvesteringar i EUR och NOK, se avsnittet ”Omräkningsexponering”.

Känslighet för transaktionsexponering i verksamheten

Telia Company:s kunder faktureras till övervägande del i respektive lokal valuta. Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för internationell fastnätstrafik och roaming regleras netto via clearingcentraler. Det operativa behovet av att nettoköpa utländsk valuta föranleds därför främst av ett underskott i dessa avräkningar och en begränsad import av utrustning. De huvudsakliga transaktionsexponeringarna kommer från de nordiska verksamheterna och involverar SEK, EUR, NOK och DKK.

Valuta
MSEK

Påverkan på årets resultat om
valutan försvagas med 10 procent
2016

Påverkan på årets resultat om
valutan försvagas med 10 procent
2015

SEK

-510

-369

EUR

450

329

NOK

-13

-36

DKK

14

-9

Övriga

9

13

Känslighetanalysen är baserad på antagandet att operativ transaktionsexponering motsvarar den som gällde under 2016, och förutsatt att säkringsåtgärder ej vidtagits.

Omräkningsexponering

Omräkningsexponering uppkommer i nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. CFO har mandat att verkställa säkring upp till en specifik andel av omräkningsexponeringen. Telia Company:s nettoinvesteringar i utlandsverksamhet fördelade sig per valuta på följande sätt.

MSEK

2016

2015

Netto-
investering

Säkrad genom
upplåning eller
derivat

Netto

Netto-
investering

Säkrad genom
upplåning eller
derivat

Netto

DKK

3 240

3 240

608

608

EUR

72 461

-43 991

28 470

75 719

-50 231

25 488

GBP

98

98

137

137

NOK

16 255

-1 438

14 817

13 797

-1 304

12 493

RUB

4 957

4 957

4 459

4 459

TRY

16 099

16 099

16 693

16 693

USD

1 746

1 746

389

389

Övriga valutor

431

431

218

218

Summa

115 287

-45 429

69 858

112 021

-51 536

60 485

Känslighet för omräkningsexponering

Koncernens eget kapital skulle påverkas positivt med cirka 7 000 MSEK om den svenska kronan försvagades med 10 procentenheter mot samtliga de valutor i vilka Telia Company har omräkningsexponering, baserat på exponeringen per den 31 december 2016, inklusive säkringar men exklusive eventuella effekter i eget kapital till följd av Telia Company:s operativa behov av att nettoköpa utländsk valuta eller vid valutaomräkning av andra poster ingående i årets resultat.

Hantering av ränterisk

Telia Company:s finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, kassaflöde från löpande verksamhet och upplåning. Den räntebärande upplåningen och finansiella investeringar exponerar koncernen för ränterisk. Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntesatser påverkar koncernens räntenetto och/eller kassaflöden negativt.

Genomsnittliga räntesatser, inklusive tillhörande säkringsinstrument, för Telia Company AB:s utestående lång- respektive kortfristiga upplåning var vid rapportperiodens slut:

Procent

31 dec 2016

31 dec 2015

Långfristig upplåning

2,07

2,15

Kortfristig upplåning

1,88

1,62

Nyckeltal för skuldportföljen var vid rapportperiodens slut följande. Angivna belopp avser redovisade värden.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Räntebindning (år)

5,1

4,8

Genomsnittlig löptid (år)

7,8

8,4

Kortfristiga skulder

11 307

9 337

Långfristiga skulder

83 161

91 646

Räntejustering < 1 år

67 170

65 641

Räntejustering > 1 år

31 737

35 342

Telia Company:s finanspolicy anger riktlinjer för hantering av räntebindning respektive genomsnittlig löptid för låneskulden och finansiella investeringar. Koncernen eftersträvar en avvägning mellan bedömd löpande kostnad för upplåningen och risken att få en signifikant negativ påverkan på resultatet vid en plötslig större ränteförändring. Koncernens policy är att låneskuldens genomsnittliga duration normalt ska ligga mellan 3 och 7 år.

I de fall tillgänglig upplåningsform inte motsvarar önskvärd struktur används olika former av derivat, till exempel ränteswappar och valutaränteswappar, för att anpassa strukturen vad avser räntebindning och/eller valuta.

Per den 31 december 2016 motsvarade räntebindningstiden för Telia Company-koncernens räntebärande tillgångar, skulder och derivat följande räntetyper och förväntade löptider. Angivna belopp avser nominella värden.

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Fast ränta

                   

Räntebärande tillgångar

11 046

947

300

3 138

2 872

1 540

19 843

Räntebärande skulder

-7 741

-185

-1 066

-6 215

-7 670

-10 903

-47 325

-81 106

Derivat

7 183

161

-168

9 712

6 215

7 183

8 509

14 528

53 324

Netto

10 487

923

300

-168

8 647

3 138

2 385

-854

-32 797

-7 939

Rörlig ränta

                   

Räntebärande tillgångar

3 465

3 465

Räntebärande skulder

-5 676

-350

-6 026

Derivat

-43 078

-9 922

-52 999

Netto

-45 289

-10 272

-55 560

Summa, netto

-34 802

-9 349

300

-168

8 647

3 138

2 385

-854

-32 797

-63 500

Telia Company har designerat vissa ränteswappar som kassa­flödessäkringar till skydd för förändringar i framtida kassa­flöden avseende räntebetalningar på existerande skulder, även inkluderande vissa långfristiga lån som säkrar nettoinvesteringar, se not K20 ”Långfristiga och kortfristiga lån”. Säkrings­ineffektivitet avseende utestående kassa­flödessäkringar var försumbar och redovisades i årets resultat. Nettoförändringar av verkligt värde redovisade i övrigt totalresultat balanseras i en säkringsreserv som en komponent i eget kapital, se not K11 ”Övrigt totalresultat”. Under 2016 avslutades inga kassa­flödessäkringar till följd av att de ursprungligen prognostiserade transaktionerna inte inträffade inom den ursprungligen angivna tidsperioden.

Känslighet för ränterisk

Telia Company hade den 31 december 2016 räntebärande skulder om 94,9 GSEK, redovisat värde, med en räntebindning om cirka 5,1 år, inklusive derivat. Lån som var exponerade för ränteförändringar under den närmaste tolvmånadersperioden uppgick per detta datum till cirka 67,2 GSEK, redovisat värde, givet ett antagande om att befintliga låneförfall under denna period refinansieras, och efter beaktande av derivat.

Den exakta effekten på finans­nettot av en ränteförändring från denna låneportfölj beror på när i tiden låneförfall inträffar liksom räntejusteringsdatum för lån med rörlig ränta, och att lånevolymen kan variera över tiden, vilket påverkar bedömd nivå för marknadsvärdeförändring i låneportföljen.

Vid antagandet att dessa lån omsattes per den 1 januari 2017 till en räntesats som var en procentenhet högre än den som gällde per den 31 december 2016 och att räntesatsen förblev oförändrad vid denna nya nivå under 12 månader, skulle räntekostnaderna efter skatt öka med omkring 524 MSEK. Samtidigt skulle effekten på eget kapital vara en minskning om 178 MSEK på grund av kassaflödessäkringar.

Låneportföljens verkliga värde skulle förändras med cirka 5,0 GSEK om marknadsräntenivån förändrades med en procentenhet, givet samma lånevolym och den räntebindningstid som gällde den 31 december 2016.

Hantering av refinansieringsrisk

I syfte att reducera refinansieringsrisken har koncernen som ambition att sprida låneförfall över en längre period. Koncernens policy är att genomsnittlig kapitalbindningstid på låneskulden skall överstiga 4 år, samt att maximalt 25 procent av upplåningen tillåts förfalla inom 2 år. Per den 31 december 2016 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden för Telia Company AB:s upplåning 7,8 år och 11 procent av upplåningen förfaller inom 2 år.

Pensionsskuldrisk

Se not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal” för detaljer rörande pensionsskuldsrisk samt känslighets­analys.

Hantering av försäkringsbara risker

Försäkringsskyddet regleras av centrala riktlinjer och omfattar ett gemensamt paket av olika egendoms- och ansvarsförsäkringslösningar. Graden av försäkringsskydd beslutas av affärsenheter och andra enheter som är ansvariga för riskbedömningen. Enheten Corporate Insurance inom Telia Company AB hanterar de koncerngemensamma försäkringslösningarna och använder ett försäkringscaptive, Telia Försäkring AB, som strategiskt verktyg i hantering av försäkringslösningarna. Vissa av de risker som placeras i försäkringsbolaget återförsäkras i den internationella återförsäkringsmarknaden.

Ramavtal om nettning och liknande avtal

Telia Company har ingått ISDA-ramavtal (International Swaps and Derivatives Association) för OTC-derivat, dvs ränte- och valutaderivat, med alla huvudbanker. Dessa ISDA-avtal möjliggör kvittning. CSA-avtal (Credit Support Annex) för finansiella derivattransaktioner får upprättas som en bilaga till respektive ramavtal och redovisas som övriga kortfristiga fordringar/skulder. Under ett CSA-avtal är parterna överens om att utväxla likviditet, grundat på exponering, beräknat på veckobasis, som faller under avtalet. Överförda medel och upplupen ränta under ett CSA-avtal är inte att betrakta som en säkerhet.

För information om avvecklad verksamhet, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

MSEK

Not

31 december 2016

Bruttobelopp,
finansiella
tillgångar

Bruttobelopp,
finansiella
skulder

Netto av finansiella tillgångar i
balans­räkningen

Finansiella skulder som
inte har nettats

CSA

Netto

Ränte- och valutaränteswappar

K15, K18

5 437

5 437

-2 517

-1 407

1 513

Valutaswappar och valutaterminer

K15, K17

259

259

-255

4

Övriga fordringar

 

34

-19

15

15

Summa

 

5 729

-19

5 711

-2 772

-1 407

1 532

               
               

MSEK

Not

31 december 2016

Bruttobelopp, finansiella skulder

Brutto­belopp, finansiella tillgångar

Netto av finansiella skulder i
balans­räkningen

Finansiella tillgångar som
inte har nettats

CSA

Netto

Ränte- och valutaränteswappar

K20

2 877

2 877

-2 517

360

Valutaswappar och valutaterminer

K23, K24

694

694

-255

440

Övriga skulder

 

36

-19

17

17

Summa

 

3 608

-19

3 589

-2 772

817

               
               

MSEK

Not

31 december 2015

Bruttobelopp, finansiella tillgångar

Brutto­belopp, finansiella skulder

Netto av finansiella tillgångar i
balans­räkningen

Finansiella skulder som
inte har nettats

CSA

Netto

Ränte- och valutaränteswappar

K15, K18

5 546

5 546

-2 192

-1 558

1 796

Valutaswappar och valutaterminer

K15, K17

351

351

-26

325

Övriga fordringar

 

24

-8

16

16

Summa

 

5 921

-8

5 913

-2 218

-1 558

2 137

               
               

MSEK

Not

31 december 2015

Bruttobelopp, finansiella skulder

Brutto­belopp, finansiella tillgångar

Netto av finansiella skulder i
balans­räkningen

Finansiella tillgångar som
inte har nettats

CSA

Netto

Ränte- och valutaränteswappar

K20

2 393

2 393

-2 192

201

Valutaswappar och valutaterminer

K23, K24

101

101

-26

75

Övriga skulder

 

29

-8

20

20

Summa

 

2 523

-8

2 514

-2 218

296