K27. LEASINGAVTAL

Telia Company som leasetagare, kvarvarande verksamhet

Finansiell leasing

Koncernens finansiella leasing avser datorer och annan it-utrustning, produktionsbilar, förmånsbilar och övriga fordon. Vidare­uthyrning förekommer ej.

De leasade tillgångarnas redovisade värde uppgick vid rapport­periodens slut till.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Anskaffningsvärde

329

92

Avgår ackumulerade av- och nedskrivningar

-85

-79

Nettovärde av finansiella leasingavtal

244

13

Av- och nedskrivningar uppgick till 2 MSEK respektive 4 MSEK för åren 2016 och 2015. Totalt erlagda leaseavgifter under dessa år var 10 MSEK respektive 9 MSEK.

Nuvärdet av framtida leaseavgifter för icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal uppgick vid rapportperiodens slut till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Totala framtida minimileaseavgifter

259

68

Avgår räntebelastning

-32

-19

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter

228

49

Framtida minimileaseavgifter och dessas nuvärden enligt icke uppsägningsbara finansiella avtal gällande den 31 december 2016 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Framtida minimileaseavgifter

4

4

4

4

17

15

15

15

180

259

Nuvärde av framtida minimi-
leaseavgifter

4

4

4

4

14

13

14

14

159

228

Operationell leasing

Koncernens operationella leasing avser i huvudsak lokaler för kontor och teknik, mark samt datorer och annan utrustning. Vissa avtal innefattar möjlighet till förlängning under varierande tidsperioder. Vidareuthyrning avser främst kontorslokaler.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2016 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Framtida minimileaseavgifter

386

410

410

411

1 110

529

459

402

1 522

5 640

Vidareuthyrningar

6

6

6

6

3

1

28

Totalt erlagda hyror och leasingavgifter var 1 771 MSEK respektive 1 818 MSEK för åren 2016 och 2015. Minskningen jämfört med rapporterade förväntade förfall i årsredovisningen 2015 är huvudsakligen hänförlig till Yoigo i Spanien som såldes under det fjärde kvartalet 2016. Intäkter för vidareuthyrda objekt uppgick till 24 MSEK och 15 MSEK för respektive år.

Förutom viss korttidsförhyrning varierar kontrakts­tiderna mellan 3 månader och 31 år, med en genomsnittlig löptid om cirka 5 år. Hyresavtalen är tecknade på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Vissa hyreskontrakt kan fölängas över varierande tidsperioder.

Telia Company som leasegivare, kvarvarande verksamhet

Finansiell leasing

Leasingportföljen inom Telia Company:s kundfinansieringsverksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge omfattar finansiering inom ramen för Telia Company:s produkt- och tjänsteutbud. Löptiden på avtalen i stocken uppgår till cirka 14 kvartal. För nytecknade avtal under 2016 var löptiden 14 kvartal. 67 procent av samtliga avtal löper med fast ränta och 33 procent med rörlig ränta. Flertalet avtal ger möjlighet till förlängning. I Finland tillhandahåller Telia Company därutöver enligt ett finansiellt leasingavtal elmätare med SIM-kort för automatiserad avläsning till ett energiföretag som en del av Telia Company:s paketerade tjänst. Avtalet har en löptid om 15 år och löper med fast ränta, avtalet löper ut år 2023.

Nuvärdet av fordran avseende framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal uppgick vid rapportperiodens slut till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal

1 007

947

Ej garanterade restvärden som tillfaller lease­givaren

Bruttoinvestering i finansiella leasingavtal

1 007

947

Ej intjänade finansiella intäkter

-130

-77

Nuvärde av fordran avseende framtida mini­mileaseavgifter (nettoinvestering i finansiella leasingavtal)

877

870

Bruttoinvestering respektive nuvärde av fordran avseende framtida minimileaseavgifter som hänför sig till icke uppsägningsbara finansiella avtal per den 31 december 2016 uppgick till:

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Bruttoinvestering

116

116

117

116

221

145

98

53

24

1 007

Nuvärde av fordran avseende
framtida minimileaseavgifter

40

42

42

41

251

187

146

105

23

877

Reserv för osäkra fordringar avseende minimileaseavgifter uppgick den 31 december 2016 och 2015 till 0 MSEK respektive 0 MSEK. Kreditförluster på leasingfordringar reduceras av vinster vid försäljning av återlämnad utrustning.

Operationell leasing

Leasingportföljen avser huvudsakligen den internationella carrier-verksamheten och omfattar avtal med andra internationella operatörer samt andra avtal. Avtalstiderna med operatörer varierar mellan 10 och 25 år, med en genomsnittlig avtalslängd om 20 år. För andra avtal varier avtalstiderna mellan 3 och 10 år med en genomsnittlig avtalslängd om cirka 5 år. Utöver detta har Telia Company operationella leasingavtal relaterade till produktutbudet till slutkunder i Sverige och Finland. Avtalstiderna varierar mellan 3 och 5 år, med en genomsnittlig avtalslängd om cirka 3 år.

De leasade tillgångarnas redovisade värde uppgick vid rapport­periodens slut till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Anskaffningsvärde

3 304

3 249

Avgår ackumulerade av- och nedskrivningar

-1 880

-1 886

Bruttoredovisat värde

1 424

1 363

Avgår förskottsbetalda leaseavgifter

-466

-319

Nettovärde av operationella leasingavtal

958

1 044

Av- och nedskrivningar gjordes med 636 MSEK under 2016 och med 651 MSEK under 2015.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2016 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Framtida minimileaseavgifter

155

155

155

155

265

138

53

23

68

1 168