K28. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Svenska staten

Vid årsskiftet ägde svenska staten 37,3 procent av utestående aktier i Telia Company AB. Resterande 62,7 procent av utestående aktier har ett spritt ägande.

Telia Company-koncernens utbud av tjänster och produkter erbjuds svenska staten, statliga myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra operatörer och på normala kommersiella villkor. Vissa statliga bolag och affärsverk bedriver med Telia Company konkurrerande verksamhet. På motsvarande sätt köper Telia Company tjänster från statliga myndigheter och bolag till marknadsmässiga priser och på i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken svenska staten och deras myndigheter eller statliga bolag för en väsentlig andel av Telia Company:s netto­omsättning eller resultat.

Den svenska telemarknaden regleras främst av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och av förordningar, föreskrifter och beslut enligt lagen. Operatörer som är anmälda enligt LEK ska betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektroniska kommunikationer. Telia Company:s avgift uppgick till 43 MSEK under 2016 respektive 45 MSEK under 2015. Därutöver betalar Telia Company, i likhet med övriga operatörer, årliga avgifter till Post- och telestyrelsen för myndighetens verksamhet enligt LEK och lagen om radio- och teleterminalutrustning. Telia Company betalade avgifter enligt dessa lagar med 47 MSEK under 2016 respektive 52 MSEK under 2015.

Intressebolag och joint ventures

Telia Company säljer och köper tjänster och produkter till och från intressebolag. Dessa transaktioner görs på marknadsmässiga villkor.

I sammandrag fördelade sig transaktioner och balansposter med intressebolag på följande sätt.

MSEK

Januari–december
eller 31 december

2016

2015

Försäljning av varor och tjänster

   

PAO MegaFon

76

96

Övriga

15

16

Summa försäljning av varor och tjänster

91

112

Summa köp av varor och tjänster

96

83

Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

17

7

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

24

10

Pensions- och personalstiftelser

Per den 31 december 2016 ägde Telia Company:s finska pensions­stiftelse 366 802 aktier och dess finska personalstiftelse 673 749 aktier i Telia Company AB, sammantaget 0,03 procent av röstetalet. Information om transaktioner och balansposter återfinns i not K21 ”Avsatt för pensioner och anställnings­avtal”.

Nyckelpersoner i ledande ställning

Se avsnittet ”Ersättningar till ledande befattnings­havare på koncernnivå” i not K31 ”Personal” för ytterligare information.