K29. EVENTUALPOSTER, ÖVRIGA KONTRAKTS­FÖRPLIKTELSER OCH RÄTTSTVISTER

Eventualtillgångar och ansvarsförbindelser, kvarvarande verksamhet

Vid rapportperiodens slut hade Telia Company inga eventualtillgångar, medan ansvarsförbindelser rapporterade som eventualförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Kredit- och fullgörandegarantier m m

112

15

Delsumma (se Likviditetsrisk – Not K26)

112

15

Garantier för pensionsförpliktelser

287

283

Summa ansvarsförbindelser

398

298

Kredit- och fullgörandegarantier per den 31 december 2016 hade följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Kredit- och fullgörandegarantier

96

16

112

Vissa av koncernens lånearrangemang begränsar möjligheten att avyttra eller pantsätta vissa tillgångar. I några av Telia Company AB:s senast tecknade avtal om låneemissioner ingår regler avseende ”change of control”, vilka tillåter långivarna att på vissa villkor återkalla lånet före avtalad förfallotidpunkt. Bland de villkor som uppställts ingår att en ny ägare får ett bestämmande inflytande över Telia Company AB, bland annat även medförande en sänkning av Telia Company AB:s officiella kreditvärdering till en icke-solid nivå (”non-investment grade”).

För samtliga utställda ansvarsförbindelser avser angivna värden de maximala framtida betalningar som Telia Company eventuellt skulle kunna tvingas göra enligt respektive förbindelse.

Ställda säkerheter, kvarvarande och avvecklad verksamhet

Vid rapportperiodens slut fördelade sig ställda säkerheter på följande sätt baserat på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Avseende likvida medel: Obligationer pantsatta i återköpsavtal

559

Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar och företags­inteckningar

137

226

Avseende pensionsförpliktelser: Fastighets­inteckningar

2

Avseende övriga avsättningar: Obligationer och korta placeringar

9

80

Avseende operationella leasingavtal: Spärrade bankmedel

47

45

Summa ställda säkerheter

752

353

Övriga oredovisade kontraktsförpliktelser, kvarvarande verksamhet

Koncernens oredovisade avtalsbundna förpliktelser per den 31 december 2016 avseende framtida förvärv (eller mot­svarande) av anläggningstillgångar hade följande förväntade förfallostruktur.

Förväntad investeringsperiod
MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Immateriella anläggningstillgångar

171

31

5

3

211

Materiella anläggningstillgångar

1 146

398

99

195

842

1

1

2 681

Övriga aktierelaterade innehav

1

1

1

1

1

5

Summa (se Likviditetsrisk – Not K26)

1 319

430

105

199

843

1

1

2 897

Merparten av åtaganden avseende materiella anläggningstillgångar omfattar kontrakterad utbyggnad av Telia Company:s fasta nät i Sverige och ett leasingavtal avseende framtida datacenter i Finland.

Rättsliga och administrativa tvister

Inom ramen för den löpande affärsverksamheten är Telia Company part i ett antal rättsliga tvister. Förfarandena avser främst krav som gjorts gällande utifrån affärsjuridiska aspekter samt frågor avseende reglering av telekommunikationsområdet och konkurrenslagstiftning. Vidare är Telia Company part i ett antal tvister avseende samtrafikavgifter, vilka kan påverka framtida intäkter. Utöver detta pågår fortfarande utredningar i Sverige, Nederländerna och USA avseende Telia Company:s affärer i Uzbekistan och misstänkta oegentligheter relaterade till dessa samt företagets inträde på den uzbekiska marknaden. För närvarande är det inte möjligt att bedöma hur eller när dessa undersökningar kommer att avslutas. För mer information se Risker och osäkerheter avsnittet ”Granskning av transaktioner i Eurasien” och not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”. Förutom nedan beskrivna tvister är Telia Company inte part i några domstolstvister, skiljeförfaranden eller regulatoriska tvister som kan förväntas få en väsentlig negativ effekt på koncernens verksamhet, ekonomiska ställning eller resultat.

Under andra halvåret 2001 framställde ett antal operatörer krav mot Telia Company hos det svenska Konkurrensverket och verket inledde en utredning av Telia Company:s priser för ADSL-tjänster. I december 2011 beslutades slutligt att Telia Company hade missbrukat sin dominerande ställning och Telia Company har betalat ett vite om 35 MSEK. De två operatörerna Tele2 och Spray Network stämde år 2005 och 2006 Telia Company med krav på skadestånd för skada de påstod sig ha orsakats av missbruket, Tingsrätten dömde mot Telia Company och tillerkände de båda käranden ett skadestånd om sammanlagt 305 MSEK plus ränta. Telia Company har överklagat domarna och rättegångarna om skadestånd pågår fortfarande.

Under 2005 ingick Telia Company och Çukurova ett avtal om Telia Company:s förvärv av aktier i Turkcell Holding A.S. från Çukurova. Då Çukurova därefter inte fullföljde avtalet vidtog Telia Company rättsliga åtgärder. En skiljenämnd inom den internationella handelskammaren (ICC) tillerkände den 1 september 2011 Telia Company ett skadestånd om 932 MUSD, samt ränta och kostnader, för Çukurovas underlåtenhet att överlämna de Turkcell Holding-aktier som aktieöverlåtelseavtalet krävde. Till följd av Çukurovas underlåtenhet att efterleva ICC-utslaget driver Telia Company rättsliga åtgärder i strävan att driva in skadeståndet. Samtidigt driver Çukurova rättsliga åtgärder mot Telia Company i syfte att få skadeståndsbeslutet ändrat eller för att bestrida dess verkställighet. Telia Company fortsätter att vidta kraftfulla åtgärder i syfte att driva in skadeståndet. Telia Company har inte tagit upp någon fordran avseende skadeståndsbeloppet i räkenskaperna. Enligt ett avtal med Alfa Telecom (nu LetterOne) som undertecknades i november 2009, har LetterOne under vissa omständigheter rätt att erhålla del av det skadeståndsbelopp som anges i ICC-utslaget i det fall indrivning av sådana medel skulle bli framgångsrik.

Telia Company investerade 2012 i en minoritetsandel i Kaztranscom (genom holdingbolaget Rodnik), som är ett bolag som driver ett fibernät och tillhandahåller it-tjänster åt företagsmarknaden i Kazakhstan. Det pågår en tvist med en av de andra ägarna i Rodnik om, bl a, tolkningen av avtal mellan ägarna och om ledningsansvar för bolaget. Under 2016 påkallade den andra ägaren skiljeförfarande i London mot Telia Company och krävde skadestånd för påstått avtalsbrott och brister i ledningsansvaret. Telia Company försvarar sig kraftfullt i skiljeförfarandet som förväntas pågå under 2017.