K.30 Kassaflödesinfo

Icke-kontanta transaktioner, kvarvarande och avvecklad verksamhet

Återställningsåtaganden

Åtaganden avseende framtida nedmontering av teknisk utrustning och återställning av mark medförde icke-kontanta investeringar om 258 MSEK och 295 MSEK under åren 2016 respektive 2015.

Bytestransaktioner avseende fastighetsnät

Telia Company tillhandahåller och installerar fastighetsnät och erhåller som ersättning en 5–10-årig ensamrätt att leverera tjänster via sådana fastighetsnät. Dessa aktiviteter medförde under 2016 och 2015 icke-kontanta byten om 66 MSEK respektive 51 MSEK.

Utdelning, ränta och inkomstskatter, kvarvarande och avvecklad verksamhet

MSEK

Jan-dec 2016

Jan-dec 2015

Erhållna utdelningar

2 122

6 896

Erhållna räntor

785

1 381

Betalda räntor

-2 448

-3 034

Betalda skatter

-3 375

-3 166

Utdelningar till ägare av innehav utan bestämmande inflytande, kvarvarande och avvecklad verksamhet

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Dotterbolag

   

TeliaSonera Asia Holdng B.V.

-2 146

AO Kcell

-142

-593

Latvijas Mobilais Telefons SIA

-81

-93

TEO LT AB

-7

-44

Övriga dotterbolag

-52

Summa utdelningar till ägare av innehav utan bestämmande inflytande

-2 376

-781

Rörelseförvärv, övriga förvärv och avyttringar

Telia Company-koncernen omstruktureras löpande genom förvärv och avyttring av egetkapitalinstrument eller verksamheter.

Det totala kassautflödet netto från rörelseförvärv under 2016 uppgick till 60 MSEK. För information rörelseförvärv under 2016 not K33 ”Rörelseförvärv”.

Under 2015 uppgick det totala kassautflödet netto från rörelse­förvärv till 5 213 MSEK. Beloppet inkluderade 5 137 MSEK hänförligt till förvärvet av Tele2 Norge och 76 MSEK relaterat till mindre rörelseförvärv.

Det totala kassainflödet netto från avyttrade verksamheter och övriga egetkapitalinstrument under 2016 uppgick till 12 084 MSEK vilket främst avsåg avyttringen av Ncell i Nepal om 9,3 GSEK, och Yoigo i Spanien om 2,6 GSEK. För ytterligare information om dessa avyttringar se not K34 “Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Under 2015 avyttrades inga verksamheter. Kassainflöde från avyttring av övriga egetkapitalinstrument under 2015 uppgick till 4 724 MSEK och avsåg de två sista avbetalningarna från AF Telecom (AFT) hänförliga till försäljning av aktier i MegaFon under 2012.