K31. Personal

Anställda, löner och sociala kostnader

Under 2016 minskade antalet anställda i kvarvarande verksamhet med 312 till 21 030 vid årsskiftet från 21 342 vid föregående årsskifte. Antal anställda i avvecklad verksamhet minskade med 566 till 4 987 från 5 553. Merparten av minskningen härstammar från avveckling i Spanien och Nepal.

Medelantal heltidsanställda per land fördelade sig på följande sätt:

Land

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Totalt
(antal)

varav män

(%)

Totalt
(antal)

varav män

(%)

Sverige

8 109

61,8

8 172

60,5

Finland

3 276

65,4

3 326

59,9

Norge

1 099

65,2

1 158

64,8

Danmark

1 161

69,7

1 132

70,3

Litauen

2 885

50,1

2 978

50,9

Lettland

982

47,8

958

48,2

Estland

1 888

58,8

1 931

54,5

Spanien

78

64,2

103

64,1

Ryssland

33

48,5

37

54,1

Storbritannien

49

71,4

49

63,3

Övriga länder

262

69,8

192

70,3

Summa kvarvarande verksamhet

19 822

60,5

20 036

58,7

Kazakstan

1 877

43,0

1 801

41,6

Azerbajdzjan

716

61,7

820

54,5

Uzbekistan

1 032

63,7

953

62,1

Tadzjikistan

603

68,5

569

67,0

Georgien

375

46,3

357

45,4

Moldavien

295

42,0

344

46,8

Nepal

130

74,2

522

73,9

Övriga länder

48

66,7

48

58,3

Summa avvecklad verksamhet

5 076

52,3

5 414

53,7

Summa

24 898

58,8

25 450

57,7

Totalt, 2016 och 2015, bedrevs verksamhet i 28 respektive 29 länder varav kvarvarande verksamhet bedrevs i 21 länder.

Ledande befattningshavare fördelade sig på kvinnor och män enligt nedan. Styrelser inkluderar ledamöter i samtliga konsoliderade bolag i Telia Company-koncernen. Med Övriga ledande befattningshavare avses verkställande direktörer samt övriga personer i ledningsgrupper på koncernnivå, regionnivå och bolagsnivå.

Procent

31 dec 2016

31 dec 2015

Styrelser

Övriga ledande befattnings­havare

Styrelser

Övriga ledande befattnings­havare

Kvinnor

24,4

33,5

26,1

32,6

Män

75,6

66,5

73,9

67,4

Summa kvarvarande verksamhet

100,0

100,0

100,0

100,0

Kvinnor

4,2

35,4

3,4

34,7

Män

95,8

64,6

96,6

65,3

Summa avvecklad verksamhet

100,0

100,0

100,0

100,0

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader och övriga personalkostnader uppgick totalt till:

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Löner och andra ersättningar

9 534

9 408

Sociala kostnader

   

Arbetsgivaravgifter

2 056

1 992

Pensionskostnader

1 156

1 298

Summa sociala kostnader

3 211

3 291

Aktiverat eget arbete

-1 092

-969

Övriga personalkostnader

453

441

Summa personalkostnader per kostnadsslag, kvarvarande verksamhet

12 105

12 171

Summa personalkostnader, avvecklad verksamhet

1 096

1 495

Löner och andra ersättningar fördelade sig mellan ledande befattningshavare respektive övriga anställda på följande sätt. Rörlig ersättning redovisas som kostnad under respektive år, medan utbetalning görs efterföljande år.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Ledande befatt­ningshavare (varav rörlig ersättning)

Övriga

anställda

Ledande befatt­ningshavare (varav rörlig ersättning)

Övriga

anställda

Löner och andra ersättningar, kvarvarande verksamhet

216 (16)

9 318

188 (11)

9 220

Löner och andra ersättningar, avvecklad verksamhet

28 (3)

878

25 (1)

1 216

Pensionskostnaderna för ledande befattningshavare var 27 MSEK för 2016 och 32 MSEK för 2015.

Under 2016 och 2015 hade Telia Company kostnader för vinstdelning med anställda i sina finska dotterbolag uppgående till 70 MSEK respektive 38 MSEK. Utöver detta vinstdelningssystem tillämpar alla regioner inom Telia Company prestationsbaserad rörlig ersättning för olika grupper av anställda. I Sverige, till exempel, ingår alla fast anställda i system för rörlig ersättning, en typ för säljkåren och en för alla övriga medarbetare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Årsstämmorna 2010 till 2016 i Telia Company AB beslutade att införa prestationsaktieprogram (PSP) som omfattar vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Koncernledningens medlemmar är dock undantagna. Om de förutbestämda prestationskraven, bestående av finansiella mål, uppnås under en definierad prestationsperiod, ges deltagarna i programmen möjlighet att erhålla slutlig tilldelning av Telia Company-aktier (prestationsaktier) till en kostnad av 0 SEK. De finansiella målen inkluderar såväl en miniminivå, som måste uppnås för att någon tilldelning över huvud taget ska göras, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning ska göras. Respektive program ska omfatta totalt högst 1 360 000 (PSP 2013), 2 090 000 (PSP 2014), 3 793 200 (PSP 2015) och 2 370 400 (PSP 2016) Telia Company-aktier, motsvarande cirka 0,03 procent av det totala antalet utestående aktier för PSP 2013, cirka 0,05 procent för PSP 2014, cirka 0,08 procent för PSP 2015 och cirka 0,04 procent för PSP 2016.

Omräkning av slutlig tilldelning av prestationsaktier ska göras i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Prestationsaktieprogram 2012 till 2014

Finansiella mål består av resultat per aktie (earnings per share, EPS) och total avkastning för aktieägare (total shareholder return, TSR). Maximalt antal prestationsaktier en deltagare kan tilldelas representerar 30 procent av deltagarens årliga grundlön. Slutlig tilldelning av prestationsaktier ska till 50 procent baseras på EPS-tillväxt för vart och ett av de tre åren under den treåriga prestationsperioden och till 50 procent på TSR under hela den treåriga prestationsperioden. EPS-tillväxt mäts i förhållande till EPS för föregående år och TSR mäts i förhållande till TSR i en av styrelsen fastställd grupp av jämförbara telekombolag.

Vardera program förutsätter att deltagaren förvärvar Telia Company-aktier eller allokerar redan innehavda Telia Company-aktier till programmet motsvarande ett värde av 2 procent av deltagarens årliga grundlön. Det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare, och det maximala antalet prestationsaktier som slutligt kan komma att tilldelas i ett program, ska begränsas till det antal prestationsaktier vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar 37,5 procent av deltagarens grundlön.

PSP 2013 avslutades våren 2016 och 122 986 aktier tilldelades de 71 kvarvarande deltagarna i progammet. Slutligt resultat för PSP 2013 blev 5,63 procent (av maximalt 30 procent). I april 2016 förvärvade Telia Company AB 118 398 egna aktier till ett genomsnittspris av 38,6519 SEK per aktie, för att täcka åtagandet enligt PSP 2013. Telia Company hade sedan tidigare 4 588 aktier i eget förvar.

Prestationsaktieprogram 2015 till 2016

Finansiella mål består av EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) och total avkastning för aktieägare (total shareholder return, TSR). Maximalt antal prestationsaktier en deltagare kan tilldelas representerar 30 procent av deltagarens årliga grundlön. Slutlig tilldelning av prestationsaktier ska till 50 procent baseras på ackumulerad EBITDA och till 50 procent baseras på TSR i förhållande till TSR i en av styrelsen fastställd grupp av jämförbara telekombolag. Prestationsperioden för både EBITDA och TSR är tre år.

Deltagande i programmet kräver ingen egen investering av deltagarna i Telia Company-aktier. Det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare och det maximala antalet prestationsaktier som slutligt kan komma att tilldelas i ett program ska begränsas till det antal prestationsaktier vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar 60 procent av deltagarens grundlön.

Prestationsaktieprogrammen hade i sammandrag följande omfattning under 2016.

Prestationsaktieprogram

2016/2019

2015/2018

2014/2017

2013/2016

Deltagare

       

Antal deltagare per den 31 december 2015

191

136

75

Nytillkomna deltagare under 2016

202

Avslutade anställningar under 2016

-7

-39

-25

-4

Slutlig utdelning under 2016

–71

Antal deltagare per den 31 december 20161

195

152

111

Tilldelade aktier

       

Preliminär tilldelning, 31 december 2015

777 530

105 545

129 210

Preliminär tilldelning 2016

1 012 823

44 626

Förverkade aktier

0

0

0

Återkallade aktier

-57 907

-182 598

-32 021

-6 224

Slutlig tilldelning

-122 986

Antal tilldelade aktier per den 31 december 2016

954 916

594 932

118 150

1) 25 deltagare, totalt för alla prestationsaktieprogram, tillhör avvecklad verksamhet.

Uppskattade verkliga värden per tilldelningsdagen och de antaganden som användes vid uppskattning av måluppfyllelse för prestationsvillkoren uppgick till:

Prestationsaktieprogram

2016/2019

2015/2018

2014/2017

2013/2016

Verkligt värde per tilldelningsdagen (MSEK)

28

41

19

15

Använda antaganden (procentsatser)

       

Måluppfyllelse för det EBITDA-baserade prestationsvillkoret

50

50

Måluppfyllelse för det EPS-baserade prestationsvillkoret

50

50

Måluppfyllelse för det TSR-baserade prestationsvillkoret baserades på

       

Bedömd volatilitet, Telia Company

20

18

21

21

Bedömd volatilitet, bolagen i jämförelsegruppen

17-31

15-36

21-35

20-27

Genomsnittlig ömsesidig korrelation mellan
Telia Company och bolagen i jämförelsegruppen

43

33

37

41

Riskfri ränta

-0,4

-0,3

0,9

1,0

Vid beräkning av måluppfyllelse för det TSR-baserade prestationsvillkoret användes en Monte Carlo-simuleringsmodell. Det beräknade värdet för respektive prestationsaktieprogram och sammanhängande sociala kostnader fördelas över prestations­perioden. De totala personalkostnaderna uppgick till:

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Löner och andra ersättningar

28

23

Sociala kostnader

7

6

Summa personalkostnader, prestationsaktieprogram

35

29

Ersättningar till ledande befattningshavare på koncern­nivå

Styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2016 i Telia Company AB, utgår årligt arvode till styrelsens ledamöter med 1 600 000 SEK (1 550 000 SEK) för ordföranden, 775 000 SEK (750 000 SEK) till vice ordföranden och med 545 000 SEK (530 000 SEK) för övriga av stämman valda ledamöter. Därutöver utgår årligt arvode till ledamöterna i styrelsens Revisionsutskott med 200 000 SEK (150 000 SEK) till ordföranden och med 150 000 SEK (100 000 SEK) per person till övriga ledamöter. Vidare utgår årligt arvode till ledamöterna i styrelsens Ersättningsutskott med 70 000 SEK (65 000 SEK) tilll ordföranden och med 50 000 SEK (45 000 SEK) per person till övriga ledamöter. Årligt arvode till ordförande i Hållbarhets- och etikutskott utgår med 70 000 SEK (150 000 SEK) och 50 000 SEK (100 000 SEK) utgår per person till de övriga ledamöterna.

Ersättningar till styrelsen

kSEK

Styrelse1

Revisions-
utskott

Ersättnings-
utskott

Hållbarhets- och etikutskott

Summa
ersättningar

Styrelse enligt bolagsstämma 2016

         

Marie Ehrling, ordförande

1 586

136

69

64

1 855

Olli-Pekka Kallasvuo, vice ordförande

768

 

49

 

817

Susanna Campbell

392

 

36

 

428

Mikko Kosonen

541

   

92

633

Nina Linander

541

186

   

727

Martin Lorentzon

541

28

 

28

597

Anna Settman

392

   

36

428

Olaf Swantee

392

108

   

500

Styrelse 2015-2016

         

Mats Jansson

150

 

13

 

163

Per-Arne Sandström

150

28

   

178

Kersti Strandqvist

150

   

28

178

Summa

5 602

486

166

249

6 502

kSEK

Styrelse

Revisions-
utskott

Ersättnings-
utskott

Hållbarhets- och etikutskott

Summa
ersättningar

Styrelse enligt bolagsstämma 2015

         

Marie Ehrling, ordförande

1 466

100

65

100

1 731

Olli-Pekka Kallasvuo, vice ordförande

750

45

795

Mats Jansson

514

45

559

Mikko Kosonen

514

150

664

Nina Linander

514

150

664

Martin Lorentzon

514

100

100

714

Per-Arne Sandström

514

100

614

Kersti Strandqvist

514

100

614

Summa

5 297

450

155

450

6 353

1) Styrelsearvode, ersättning för arbete i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet samt Hållbarhets- och etikutskottet presenteras ovan i separata kolumner. Ersättningen betalas månatligen. Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Leander och Martin Lorenzon omvaldes på bolagsstämman 2016. Nya ledamöter är Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar.

Koncernledningen

Telia Company:s koncernledning utgörs av koncernchefen, två EVPs och sex SVPs. Dessa övriga medlemmar av koncernledningen rapporterar direkt till koncernchefen.

Årsstämman 2016 antog nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Telia Company:s mål är att söka erbjuda ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att attrahera, behålla och motivera sådana högpresterande ledande befattningshavarare som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättningen ska bygga på ett synsätt som beaktar total ersättning och som är konkurrenskraftig (marknadsrelevant, men inte marknadsledande). Ersättningsstrukturen ska vara sammansatt på ett kostnadseffektivt sätt och baseras på följande ersättningsdelar: (1) fast grundlön, (2) pension och (3) övriga förmåner. Den fasta grundlönen ska återspegla de krav som ställts på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärs­målen. Den fasta grundlönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således även vara individuell och differentierad. Pensionsförmåner ska vara baserade på premiebestämda pensionsplaner.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan vara upp till sex (6) månader vid uppsägning från befattningshavarens sida (för koncernchefen tolv (12) månader) och tolv (12) månader vid uppsägning från bolagets sida. I det fall bolaget säger upp befattningshavarens anställning, kan befattningshavaren vara berättigad till avgångsvederlag med upp till tolv (12) månader.

Avgångsvederlag utgör inte en grund för beräkning av semester eller pension. Avgångsvederlaget reduceras om befattningshavaren erhåller ersättning antingen från annan anställning eller från egen verksamhet.

Medlemmar i koncernledningen kan erhålla bil-, sjuk- och hälsoförmåner, reseförsäkring m m i linje med rådande lokal marknadspraxis. Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser på individuell basis från de ovan presenterade principerna.

Tillfälliga medlemmar av koncernledningen behåller sina nuvarande villkor beträffande rörlig lön, prestationsaktieprogram, pensioner och andra förmåner. De behåller även sina existerande villkor avseende uppsägningstider.

Ersättning till koncernchefen och övriga permanenta medlemmar av koncernledningen utgörs av fast grundlön, vissa skattepliktiga förmåner samt pensionsförmåner. Telia Company hade per den 31 december 2016 inget aktie­relaterat incitamentsprogram avseende koncernchefen eller övriga medlemmar av koncernledningen.

Med tillämpning av de riktlinjer för ersättning som beslutas av årsstämman varje år beslutar styrelsen om koncernchefens samlade ersättningspaket utifrån Ersättningsutskottets rekommendation.

Samlade ersättningspaket för koncernledningens medlemmar godkänns av Ersättnings­utskottet baserat på koncernchefens rekommendationer.

Ersättningar och övriga förmåner under året, kapitalvärden av pensionsåtaganden

kSEK

Fast

grundlön

Övrig
ersättning1

Övriga
förmåner2

Pensions-­kostnad3

Summa
ersättningar
och förmåner

Kapitalvärde av pensions­åtagande5

Koncernledningen, 2016

           

Johan Dennelind, koncernchef

15 794

1 358

75

6 204

23 431

Övriga medlemmar av koncernledningen
(inklusive 2 EVPs och 6 SVPs)

41 507

3 371

1 383

12 835

59 095

1 351

Summa

57 301

4 729

1 457

19 039

82 526

1 351

Övriga tidigare medlemmar av koncernledningen

           

Övriga tidigare medlemmar av
koncern­ledningen (1 personer)4

2 670

11

226

946

4 592

Tidigare koncernchefer och vVD:ar (8 personer)

169 921

Summa

2 670

11

226

946

4 592

169 921

Totalsumma

59 971

4 740

1 683

19 984

87 118

171 272

kSEK

Fast

grundlön

Övrig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions-­kostnad

Summa
ersättningar
och förmåner

Kapitalvärde av pensions­åtagande

Koncernledningen, 2015

           

Johan Dennelind, koncernchef

14 490

147

74

5 685

20 396

Övriga medlemmar av koncernledningen
(inklusive 2 EVPs och 6 EVPs)

36 032

1 589

1 174

11 045

49 840

1 167

Summa

50 522

1 736

1 249

16 730

70 236

1 167

Övriga tidigare medlemmar av koncernledningen

           

Övriga tidigare medlemmar av
koncern­ledningen (5 personer)

33 828

715

376

8 301

43 219

9 615

Tidigare koncernchefer och vVD:ar (8 personer)

168 468

Summa

33 828

715

376

8 301

43 219

178 083

Totalsumma

84 349

2 450

1 624

25 031

113 445

179 250

1) Övrig ersättning för koncernchef utgörs av semesterersättning 59 359 SEK (144 846 SEK), ersättning för ej uttagen semester 998 808 SEK samt beskattningsbara kostnader till mindre värden 220 SEK (2 060 SEK). Övrig ersättning för övriga medlemmar av koncernledningen är huvudsakligen ersättning för ej uttagen semester.
2) Övriga förmåner avser förmånsbil samt ett antal andra beskattningsbara förmåner. Övriga förmåner för koncernchef avser bilersättning 60 000 SEK (60 000 SEK) och sjukvårdsförsäkring 14 630 SEK (14 400 SEK).
3) Ytterligare information om pensionsvillkor återfinns nedan.
4) Övriga tidigare medlemmar av koncernledningen inkluderar en person som har varit tillfällig medlem i koncernledningen.
5) Kapitalvärdet för pensionsåtaganden avser förmåns­bestämda planer för åtta tidigare koncenchefer och vVD (lämnade Telia Company före 2016).

Kommentarer gällande 2015 återfinns i Års- och hållbarhetsredovisningen 2015. Summering stämmer inte alltid på grund av avrunding.

Pensionsförmåner

Telia Company erbjuder ordinarie medlemmar av koncernledningen premiebestämda pensionslösningar. En premiebestämd lösning ger en premie till pensionsplanen bestämd som en procentsats av pensionsgrundande lön. Nivån på pensionsförmånen vid pensionsavgång bestäms av betalda premier och avkastningen på investeringarna efter avdrag för förvaltningskostnader. Den huvudsakliga orsaken till minskningen i kapitalvärdet för pensionsåtaganden är förändringar i diskonteringsräntan samt utbetalad pension.

Koncernchef

Koncernchefens pensionsplan utgör en premiebestämd lösning och ger premier om 4,5 procent av grundlönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av den del av grundlönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Utöver detta inbetalas ytterligare 10 procent av grundlönen. Dessa ersättningar ger en total pensionspremie på 6 204 229 SEK (utgör 39,3 procent av grundlönen för 2016 på 15 794 100 SEK). Samtliga premier till pensionsplanen säkerställs direkt utan särskilda förbehåll. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av den svenska regeringen och var 59 300 SEK för 2016.

Pensionsåldern är rörlig. Premieinbetalningar till pensionsplanen upphör vid pensionsavgång eller tidigare om koncernchefen lämnar företaget av annat skäl.

Övriga medlemmar av koncernledningen

Övriga medlemmar av koncernledningen har premiebestämda pensionslösningar liknande ITP1 med premier om 4,5 procent av grundlönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av grundlönen till den del den överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. För två medlemmar av koncernledningen utges en ytterligare premie om 10 procent av grundlönen. Samtliga pensionspremier säkerställs direkt utan särskilda förbehåll. Pensionsåldern för övriga medlemmar av koncernledningen är 65 år eller rörlig.

Övriga tidigare medlemmar av koncernledningen

Under året har det funnits en tillfällig övrig medlem av koncernledningen som behöll sin existerande pensionsplan ITP1 under sin tillfälliga anställningsperiod i koncernledningen.

Pensionsförmåner som intjänats av tidigare koncern­chefer eller tidigare medlemmar av koncernledningen fram till 2008 är säkerställda och beräknade som kapitalvärden (skuld) tills dess att deras livsvariga pensioner är fullt ut betalda av Telia Company. Deras pensioner utbetalas från 60 års ålder. Inom ramen för det totala kapitalvärdet för denna kategori om 169 920 843 SEK (168 467 937 SEK) ingår kapitalvärdet för Marie Ehrling om 8 075 343 SEK
(8 121 577 SEK) relaterat till hennes tjänstgöringsperiod som verkställande direktör för TeliaSonera Sverige AB under 2002–2006. Utbetald pension till Marie Ehrling är 705 180 SEK (411 355 SEK). Sedan 2008 erbjuder Telia Company inte några förmånsbestämda pensionsplaner till koncernchefen eller koncernledningen.