K32. ARVODEN TILL REVISIONSFÖRETAG

Följande arvoden har kostnadsförts från revisionsföretag för revision och annan granskning enligt tillämplig lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen. Arvode har också utgått för fristående rådgivning från koncernens eller andra revisionsföretag inom områdena Tax/Law och Corporate Finance samt andra konsulttjänster. Revisionsarvoden till övriga revisionsföretag avser dotterbolag som inte revideras av koncernens revisionsföretag. Revisorer väljs av årsstämman.

Deloitte AB omvaldes till Telia Company AB:s revisionsföretag (koncernrevisorer) vid årsstämman den 12 april 2016 på ett år. Revisionen av koncernredovisningen har utförts under hela året. Inget separat arvode har utgått för granskning av delårsrapporter.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kostnadsförda arvoden, kvarvarande och avvecklad verksamhet

   

Deloitte

   

Revision

40

46

Revisionsnära tjänster

3

3

Skatterådgivning

1

1

Övriga tjänster

22

17

Summa Deloitte

65

67

EY

   

Revision

1

1

Revisionsnära tjänster

0

Skatterådgivning

1

1

Övriga tjänster

10

3

Summa EY

13

6

KPMG

   

Revision

0

1

Revisionsnära tjänster

1

Skatterådgivning

6

8

Övriga tjänster

3

11

Summa KPMG

9

21

PwC

   

Revision

0

0

Revisionsnära tjänster

Skatterådgivning

16

5

Övriga tjänster

9

4

Summa PwC

26

9

Övriga revisionsföretag

   

Revision, revisionsnära tjänster

0

0

Skatterådgivning och övriga tjänster

Summa övriga revisionsföretag

0

0

Summa kostnadsförda arvoden

112

102

Summa arvoden

112

102

Inom ramen för svensk lagstiftning är revisionsutskottet inom styrelsen för Telia Company AB bland annat ansvarigt för övervakning av oberoendefrågor avseende Telia Company:s revisorer. Styrelsen har antagit en policy för förhandsgodkännande av revisionsnära tjänster och tillåtna övriga tjänster som tillhandahålls av revisionsföretag.