K33. Rörelseförvärv

Mindre rörelseförvärv under perioden 

Den 1 mars 2016 förvärvade Telia Company alla aktier i det svenska bolaget Telecom3 Fibernät i Sverige AB. Anskaffningsvärdet och nettokassautflödet för förvärvet uppgick till 26 MSEK, i sin helhet hänförligt till goodwill. Den 1 juli 2016 förvärvade Telia Company en rörelse bestående av fibernätverk från Comne Work AB. Anskaffningsvärdet uppgick till 26 MSEK. Den 30 december 2016 förvärvade Telia Company en mindre rörelse från det estniska bolaget AK Süsteemid OÜ bestående av IT hosting och arbetsplatslösningar. Anskaffningsvärdet uppgick till 8 MSEK.

Rörelseförvärv efter rapportperiodens slut

Den 1 februari 2017 förvärvade Telia Company samtliga aktier i Fält Communications AB (Fältcom), ett företag inom den nordiska marknaden för uppkopplad kollektivtrafik. Förvärvet kommer att positionera Telia Company som den ledande tjänsteleverantören inom smart kollektivtrafik och samtidigt lägga grunden för fortsatt expansion inom smarta transporter, logistik och smarta städer. Preliminärt anskaffningsvärde, preliminära verkliga värden på förvärvade nettotillgångar och goodwill presenteras i nedanstående tabell.

MSEK

Fältcom

Anskaffningsvärde

151

Varav kontant köpeskilling

144

 

 

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

8

Övriga anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar

32

Summa förvärvade tillgångar

47

   

Långfristiga skulder

0

Kortfristiga skulder

12

Summa övertagna skulder

13

Summa verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

34

Goodwill

117

 

Kassaflödeseffekten av förvärvet, uppgick netto till 138 MSEK (kontant köpeskilling 144 MSEK med avdrag för likvida medel i Fältcom 6 MSEK). Transaktionskostnader uppgick till 4 MSEK. Totalt anskaffningsvärde och verkliga värden har fastställts tillfälligt, då de baseras på preliminära värderingar och är beroende av att vissa sakförhållanden bekräftas. Förvärvsredovisningen kan därför komma att justeras.

Den 1 mars 2017 förvärvade Telia Company samtliga aktier i det svenska bolaget C-SAM AB, ett företag som utvecklar och underhåller fiber och kabelnät. Anskaffningsvärdet för förvärvet uppgick till 93 MSEK. Eftersom förvärvet genomfördes den 1 mars 2017, har verkliga värden för de förvärvade nettotillgångarna ännu inte fastställts och ytterligare uppgifter lämnas därför inte i denna årsredovisning.