K34. AVVECKLAD VERKSAMHET OCH TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Klassificering

Eurasien

Före detta segment region Eurasien (inklusive holdingbolag) är klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet sedan den 31 december 2015. Holdingbolagen kommer att säljas eller likvideras i samband med transaktionerna. Telia Company står fast vid planen att avyttra de återstående delarna av Eurasien och fördröjningen i försäljningsprocessen under 2016 berodde på händelser och omständigheter utanför Telia Company:s kontroll. I september 2016 tecknades ett försäljningsavtal för Tcell, men godkännande från berörda myndigheter har ännu inte erhållits för transaktionen. För de övriga kvarvarande delarna av Eurasien har olika omständigheter uppkommit under 2016, vilka ledde till att dessa enheter inte var sålda vid slutet av året. Telia Company har vidtagit de åtgärder som var nödvändiga för att anpassa sig till de förändrade omständigheterna och enheterna marknadsförs aktivt till priser som är rimliga med hänsyn till de förändrade omständigheterna. De kvarvarande Eurasiska delarna är tillgängliga för omedelbar försäljning och försäljningar av dessa enheter inom ett år bedöms vara mycket sannolika.

Yoigo

Yoigo i Spanien var klassificerad som innehav för försäljning sedan juni 2016 när Telia Company tecknade ett avtal om att sälja sitt innehav om 76,6 procent i den spanska operatören Yoigo. Affären slutfördes den 5 oktober 2016, se “Avyttringar”. Yoigo i Spanien var en del av det rapporterbara segmentet region Europa. Det ansågs inte utgöra en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrevs inom ett geografiskt område och presenteras därför inte som avvecklad verksamhet.

Sergel

I juni 2016 tecknade Telia Company ett avtal om att sälja sitt innehav om 100 procent i Sergel (kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet) till Marginalen för ett kassa- och skuldfritt värde om 2,1 GSEK. Sergels bidrag till EBITDA före engångsposter 2015 var 206 MSEK. Försäljningen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen och berörda konkurrensmyndigheter. Godkännanden bedöms som mycket sannolika och Sergel klassificeras därför som innehav för försäljning sedan den 30 juni 2016. I segmentsrapporteringen är Sergel en del av Övrig verksamhet. Det anses inte utgöra en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område och presenteras därför inte som avvecklad verksamhet.

Presentation

Före detta segment region Eurasien (inklusive holding-bolag), vilket klassificeras som avvecklad verksamhet, presenteras som ett separat belopp i koncernens totalresultatrapporter. Jämförelseperioder i koncernens totalresultatrapporter har omräknats för att återspegla klassificeringen av region Eurasien som avvecklad verksamhet. Koncernens kassaflödesrapporter presenteras inklusive region Eurasien, men med tilläggsinformation avseende kassaflöden från löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet och fritt kassaflöde för region Eurasien. Eurasien och Sergel klassificeras som innehav för försäljning och relaterade tillgångar och skulder presenteras därför separat på två rader i koncernens balansrapporter. Beloppen för avvecklad verksamhet och innehav för försäljning (Eurasien och Sergel) i koncernens finansiella rapporter presenteras efter eliminering av koncerninterna transaktioner och koncerninterna mellanhavanden.

Nettoresultat från avvecklad verksamhet (region Eurasien)

MSEK, förutom uppgifter per aktie

Jan-dec 2016

Jan-dec 2015

Nettoomsättning

13 653

20 742

Kostnader och övriga rörelseintäkter, netto1

-20 701

-13 775

Rörelseresultat

-7 048

6 967

Finansiella poster, netto

-315

1 552

Resultat efter finansiella poster

-7 364

8 519

Skatter

-1 208

-2 546

Nettoresultat före omvärdering och realisationsresultat

-8 572

5 973

Nedskrivningsförlust vid omvärdering till verkligt värde efter försäljningskostnader 2

-2 400

-5 300

Realisationsvinst vid försäljning av Ncell i Nepal (inklusive ackumulerad valutakursförlust i eget kapital för Ncell, omklassificerad till nettoresultatet om –1 065 MSEK)3

1 035

varav förlust hänförlig till moderbolagets ägare

-927

varav vinst hänförlig till innehavare utan bestämmande inflytande

1 962

Nettoresultat från avvecklad verksamhet 3

-9 937

673

     

Resultat per aktie från avvecklad verksamhet (SEK) 3

-2,90

-0,19

EBITDA före engångsposter

5 880

11 035

1) Rörelsekostnader för 2016 inkluderar kostnader avseende avsättningen för förlikning som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna. Avsättningen är redovisad som en kortfristig avsättning inom kvarvarande verksamhet i koncernens balansrapporter, se not K22.
2) Ej skattemässigt avdragsgill.
3) Ej skattepliktig intäkt.

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning (region Eurasien och Sergel)

MSEK

Eurasien

31 dec 20164

Sergel

31 dec 2016

Totalt

31 dec 2016

Eurasien

31 dec, 2015

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

7 562

38

7 601

10 821

Materiella anläggningstillgångar

7 551

6

7 557

10 379

Övriga anläggningstillgångar

448

251

699

586

Kortfristiga räntebärande fordringar

1 889

1

1 890

1 382

Övriga omsättningstillgångar4

2 329

568

2 898

1 957

Likvida medel4

8 302

95

8 397

10 687

Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning

28 082

960

29 042

35 812

Långfristiga lån

355

0

355

238

Långfristiga avsättningar

2 652

149

2 801

4 431

Övriga långfristiga skulder

3 711

5

3 716

2 176

Kortfristiga lån

1 612

1 612

1 230

Övriga kortfristiga skulder

4 932

211

5 144

3 524

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

13 262

365

13 627

11 598

Nettotillgångar klassificerade som innehav för försäljning5

14 819

596

15 415

24 214

4) Den största delen av minoritetsägaren Visors andel av försäljningspriset för Ncell och Visors andel av holdingbolaget Reynolds Holding har delats ut till Visor under det tredje kvartalet 2016 och 0,3 GSEK kvarstår inom likvida medel inom avvecklad verksamhet per den 31 december 2016. Avsättningar för transaktionsgarantier och försäljningspriset för Telia Company:s 60,4 procents ägarandel i Ncell och Telia Company:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding liksom försäljningspriset för Telia Company:s ekonomiska intresse i de 20 procent lokalt ägda aktierna i Ncell ingår i kvarvarande verksamhet.
5) Avser 100 procent av externa tillgångar och skulder, dvs minoritetens andel av nettotillgångar ingår.

Värdering

I enlighet med IFRS 5 värderas avvecklad verksamhet (Eurasien) och innehav för försäljning (Sergel) till det lägsta av det redovisade värdet och det uppskattade verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Värderingen baseras på en bedömning av information från försäljningsprocessen och riskerna i de olika länderna. Det verkliga värdet är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid en försäljning av avvecklad verksamhet genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer på marknadsmässiga villkor. För Telia Company:s avvecklade verksamhet finns inga direkt observerbara (noterade) priser och verkliga värden har därför uppskattats genom att använda andra värderingstekniker vilket kräver att bedömningar görs.

Anläggningstillgångar som ingår i avvecklad verksamhet eller avyttringsgrupp som innehas för försäljning skrivs inte av. Avskrivningar i avvecklad verksamhet (Eurasien) skulle ha uppgått till 2,0 GSEK under 2016. Avskrivningar i avvecklad verksamhet (Eurasien) för 2015 uppgick till 3,6 GSEK.

Uzbekistan

Sedan den 31 december 2015 värderas verksamheten i Uzbekistan (Ucell) till uppskattat verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och klassificeras inom Nivå 3 i verkligt värdehierarkin i IFRS 13. För Ucell har värderingar upprättats baserade på den gällande affärsplanen. I värderingarna har information från både interna och externa rådgivare beaktats. Vid värderingen har följande olika värderingsmodeller använts (Op FCF);

  • Multipelvärdering baserad på jämförbara företags finansiella mått såsom EBITDA och fritt operativt kassaflöde
  • Diskonterade kassaflödesberäkningar (DCF), och
  • Investmentbankers EBITDA-multiplar för värdering av Ucell

Viktiga antaganden som använts i värderingsmodellerna per den 31 december 2016 och den 31 december 2015 presenteras i tabellen nedan.

 

 

Multipelspann

WACC, %

Slutvärde för tillväxt i
fritt kassaflöde, %

Rörelsevärde/EBITDA

3,00-3,50 (2,75-3,75)

Rörelsevärde/OpFCF

5,00-6,00 (4,75-5,75)

Diskonterade kassaflöden

22,31-23,31 (20,78-21,78)

2,00-3,00 (2,00-3,00)

Investmentbankers EBITDA-multiplar

1,0-4,3 (2,5-4,0)

Det kombinerade resultatet av de olika värderingsmodellerna har resulterat i ett uppskattat intervall som avspeglar ett normaliserat rörelsevärde baserat på normala affärsrisker. Utöver normala affärsrisker finns det ett antal specifika risker relaterade till värderingen av Ucell såsom risker relaterade till återförande av likvida medel, valutakursrisker, instabil regulatorisk miljö, historiska efterlevnadsrisker förknippade med Ucells tidigare minoritetsägare samt att hitta rätt köpare ur ett hållbarhetsperspektiv. Givet avsaknaden av liknande transaktioner och de faktiska omständigheterna är det svårt att kvantifiera vilken påverkan dessa risker skulle kunna ha. Utöver detta kommer en eventuell rabatt att i hög grad vara beroende av vilken syn en intresserad köpare har. Det normaliserade intervallet justerades för att avspegla ledningens bästa bedömning av dessa specifika risker.

Omvärderingen per den 31 december 2015 av nettotillgångarna i Ucell resulterade i en nedskrivning under det fjärde kvartalet 2015 om 5,3 GSEK relaterat till goodwill och andra anläggningstillgångar. Ledningens bästa bedömning är att det riskjusterade skuldfria värdet på Ucell om 3,3 GSEK per den 31 december 2015 är fortsatt oförändrat per den 31 december 2016. På grund av ökade redovisade värden för Ucell har nedskrivningar om 200 MSEK, 550 MSEK, 600 MSEK och 600 MSEK redovisats i första, andra, tredje respektive fjärde kvartalet 2016. Totalt har Ucell skrivits ned med 1 950 MSEK under 2016.

Förändringar i någon av de uppskattade riskjusteringarna för Ucell skulle ha en väsentlig påverkan på det uppskattade verkliga värdet. Den viktigaste påverkan på verkligt värde blir köparens förmåga att verka i landet och konvertera lokal valuta. Se också Risker och osäkerheter, avsnitten ”Tillväxtmarknader” och ”Granskning av transaktioner i Eurasien”.


Tajikistan
I september 2016 undertecknade Telia Company ett avtal om att sälja sitt innehav om 60 procent i Central Asian Telecommunications Development B.V., som kontrollerar CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell) till Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). AKFED är redan minoritetsägare i Central Asian Telecommunications Development B.V. med ett innehav om 40 procent. Transaktionen förutsätter godkännande av den tadzjikiska konkurrensmyndigheten. Transaktionspriset för Tcell är baserat på ett kassa- och skuldfritt värde om 66 MUSD, varav Telia Company:s ägarandel om 60 procent motsvarar 39 MUSD. Baserat på nuvarande valutakurser, motsvarar det avtalade priset en EV/EBITDA-multipel på cirka 4,0x baserat på Tcells resultat 2015. Transaktionen kommer ha begränsad påverkan på resultat och nettolåneskuld. Baserat på det ingångna avtalet för Tcell och aktuell information från försäljningsprocessen för Roshan (finansiell tillgång avseende aktier i en operatör i Afganistan) är ledningens bästa bedömning att det kassa- och skuldfria värdet för Tcell (100 procent) och värdet på aktierna i Roshan (12,25 procent) som sammanlagt uppgick till 600 MSEK per den 30 juni 2016, är oförändrat per den 31 december 2016. En nedskrivning om 450 MSEK för Tcell och Roshan redovisades i det andra kvartalet 2016.

Övriga delar av avvecklad verksamhet
För övriga kvarvarande delar av avvecklad verksamhet (utöver Ucell och Tcell) överstiger de uppskattade verkliga värdena redovisade värden och dessa delar har därför inte har omvärderats per den 31 december 2015 eller den 31 december 2016. De uppskattade verkliga värdena baseras på på en kombination av erhållna indikativa bud, värderingsdiskussioner med potentiella köpare samt värderingsmodeller i form av multiplar från jämförbara företag för relevanta finansiella mått såsom EBITDA och diskonterade kassaflöden. De specifika riskerna för respektive land har också beaktats i uppskattningarna av verkligt värde. Se avsnittet ”Risker och osäkerheter” för ytterligare information om riskerna.

Avyttringar

Ncell i Nepal

Den 11 april 2016 slutförde Telia Company avyttringen av sitt ägande i Ncell i Nepal till Axiata, en av Asiens största telekommunikationskoncerner. Försäljningen har godkänts av alla berörda myndigheter. Telia Company har slutfört försäljningen till ett kassa- och skuldfritt värde uppgående till 1 030 MUSD för sin ägarandel om 60,4 procent i Ncell och Telia Company:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding. Transaktionen var föremål för sedvanliga slutliga justeringar baserade på nettolåneskuld och rörelsekapital. Telia Company har fått betalt för Ncells kassa i relation till sitt ekonomiska intresse om 80,4 procent. Vidare har Telia Company upplöst sitt ekonomiska intresse i det 20 procent lokala ägandet i Ncell och erhållit cirka 48 MUSD från Sunivera Capital Ventures, Singapore.

Försäljningen, alla transaktioner inkluderade, resulterade i en total realisationsvinst för koncernen i andra kvartalet 2016 om 1 258 MSEK, varav en förlust om -888 MSEK var hänförlig till moderbolagets ägare och en vinst om 2 146 MSEK var hänförlig till innehavare utan bestämmande inflytande. Försäljningen resulterade i en förlust för moderbolagets ägare huvudsakligen på grund av redovisat värde på goodwill i Ncell (ej hänförlig till minoriteten) och avsättningar för moderbolagets ägares transaktionsgarantier. När avtalet undertecknades i december 2015 förväntades ingen väsentlig effekt på nettoresultatet (hänförligt till moderbolagets ägare), men slutgiltiga belopp kunde komma att påverkas av valutakursförändringar och slutgiltiga justeringar. Jämfört med den uppskattade effekten på nettoresultatet som förväntades i december 2015, har den förlust hänförlig till moderbolagets aktieägare som redovisats i det andra kvartalet 2016 om -888 MSEK påverkats av negativa valutakurseffekter på försäljningspriset, uppskattade slutgiltiga justeringar och uppskattade ytterligare avsättningar för transaktionsgarantier. Under det fjärde kvartalet 2016 reducerades den totala realisationsvinsten för koncernen till 1 035 MSEK, varav en förlust uppgående till -927 MSEK var hänförlig till moderbolagets ägare och en vinst om 1 962 MSEK hänförlig till innehavare utan bestämmande inflytande. Förändringen under det fjärde kvartalet var till största del relaterad till minoritetsägarnas transaktionsgarantier.

Det totala priset för alla inkluderade transaktioner uppgick till 14,0 GSEK, varav 12,6 GSEK har erhållits kontant per den 31 december 2016. Kontant erhållet pris minus avyttrade likvida medel i Ncell på 3,3 GSEK resulterade i en kassaflödeseffekt netto för koncernen på 9,3 GSEK för 2016. I det andra kvartalet 2016 var koncernens kassaflödeseffekt, netto, 9,8 GSEK (hänförlig till både moderbolagets ägare och innehavare utan bestämmande inflytande) och ändrades till 9,3 GSEK vid utgången av det tredje kvartalet 2016. Kassaflödesförändringen, netto, om -0,5 GSEK avsåg erhållen betalning av köpeskilling i det tredje kvartalet på 0,9 GSEK och -1,4 GSEK vilket avsåg en del av priset som redovisats som likvida medel i det andra kvartalet och som redovisades som fordran i det tredje kvartalet 2016. Det var inga kassaflödesförändringar under det fjärde kvartalet 2016.

Avsättningar för transaktionsgarantier ingår i balansrapporten för kvarvarande verksamhet. Försäljningspriset om 12,9 GSEK för Telia Company:s direkta ägarandel om 60,4 procent och minoritetsägaren Visors ägarandel om 19,6 procent i Ncell och deras 100 procent ägarandel i holdingbolaget Reynolds Holding, har redovisats i den legala enheten TeliaSonera Norway Nepal Holding. En likvidationsprocess har inletts för TeliaSonera Norway Nepal Holding, som ingår i avvecklad verksamhet. Telia Company:s andel av försäljningspriset om 9,6 GSEK har klassificerats inom kvarvarande verksamhet (varav 8,9 GSEK ingår i likvida medel per den 31 december 2016). Minoritetsägaren Visors andel av försäljningspriset om 3,3 GSEK inkluderades i avvecklad verksamhet och klassificerades som innehav för försäljning. Den största delen av Visors försäljningspris har delats ut till Visor under det tredje kvartalet 2016 och 0,3 GSEK kvarstår inom likvida medel inom avvecklad verksamhet per den 31 december 2016. Försäljningspriset om 1,0 GSEK för Telia Company:s ekonomiska intresse i de 20 procent lokalt ägda aktierna har överförts till Telia Company AB och ingår i likvida medel för kvarvarande verksamhet. De slutgiltiga beloppen hänförliga till försäljningen av Ncell är fortfarande föremål för förändringar i valutakurser och transaktionsgarantier. Ncell i Nepal var en del av det före detta segmentet region Eurasien vilket klassificeras som avvecklad verksamhet.

Yoigo i Spanien

I juni 2016 tecknade Telia Company ett avtal om att sälja sitt innehav om 76,6 procent i den spanska operatören Yoigo till Masmovil, en spansk telekomoperatör. Avyttringen har godkänts av alla nödvändiga myndigheter och slutfördes den 5 oktober 2016 till ett pris uppgående till 3,8 GSEK för Telia Company:s andel. Avyttringen resulterade i en realisationsvinst uppgående till 4,5 GSEK, vilken har redovisats som en del av ”Övriga rörelseintäkter” inom kvarvarande verksamheter. Transaktionen hade en kassaflödeseffekt uppgående till 2,6 GSEK (pris som erhållits kontant 3,8 GSEK minus avyttrade likvida medel i Yoigo 1,2 GSEK) och har minskat Telia Company:s nettolåneskuld med 6,1 GSEK.

Dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande

AO Kcell och Azercell Telekom B.M. ägs delvis via mellanliggande holdingbolag där ett delvis ägs av intressebolaget Turkcell. Innehav utan bestämmande inflytande i Kcell uppgår till 38,1 procent. Baserat på en utställd säljoption till ägare utan bestämmande inflytande i Azercell har innehav utan bestämmande inflytande redovisningsmässigt reducerats till 30,5 procent.

Baserat på utställda säljoptioner på 6 procent av aktiekapitalet i TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. (Uzbek Holding) har dotterbolaget tidigare redovisningsmässigt hanterats som ett helägt dotterbolag till Telia Company. Under det fjärde kvartalet 2016 överfördes de 6 procent av aktierna som ägdes av minoritetsägaren Takilant till de nederländska myndigheterna. Till följd av detta kan säljoptionen inte längre utnyttjas. Avsättningen för säljoptionen på 686 MSEK har därför bokats bort från balansrapporten med en motsvarande bokning mot övriga rörelseintäkter inom avvecklad verksamhet. Därutöver har ett innehav utan bestämmande inflytande på 6 procent redovisats i eget kapital.

Innan avyttringen ägdes Ncell Pvt. Ltd. av mellanliggande holdingbolag och innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 39,6 procent, men baserat på en utställd säljoption hade innehav utan bestämmande inflytande reducerats till 19,6 procent.

Säljoptioner

Azertel Telekomünikasyon A.S. (Azertel), moderbolag till mobiloperatören Azercell Telekom B.M. (Azercell) i Azerbajdzjan, har en säljoption utställd 2008 i samband med privatiseringen av Azercell, numera helägt av Azertel. Om ett dödläge avseende bolagsstämmobeslut av avgörande betydelse skulle uppstå gäller det beslut som biträds av Fintur Holdings B.V. Under sådana omständigheter ger optionen den störste ägaren av innehav utan bestämmande inflytande rätt att sälja sin 42-procentiga andel i Azertel till Fintur Holdings B.V. Telia Company konsoliderar 74,3 procent av Fintur. Lösenpriset utgörs av verkligt värde vid lösentidpunkten och ska fastställas genom oberoende värdering. Avsättningen motsvarar nuvärdet av det belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulden. Avsättningen kan komma att variera beroende på förändringar i Azertels uppskattade verkliga värde och på tidpunkten för optionens utnyttjande.

Uzbek Holding, moderbolag till mobiloperatören OOO Coscom (Ucell) i Uzbekistan, hade en säljoption som gav minoritetsägaren Takilant rättigheten att överlåta sin 6-procentiga andel i Uzbek Holding till Telia Company. Efter överföringen till de nederlänska myndigheterna under det fjärde kvartalet 2016 av de 6 procent av aktierna som ägdes av minoriteten, kan säljoptionen inte längre utnyttjas och avsättningen för säljoptionen har återförts. Se ”Dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande”.

Säljoptioner och finansiella fordringar kvittas i balansrapporterna när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och det finns en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att reglera säljoptionen och den finansiella fordran samtidigt (Ncell innan avyttringen och Rodnik).

Finansiell riskhantering

Telia Company:s nettoinvestering i region Eurasien är, trots att den klassificeras som avvecklad verksamhet, fortfarande exponerad för fluktuationer i valutakurser och är också hanterad därefter.

Transaktionsrisk relaterad till ersättningar från försäljningarna hanteras som en del av koncernens fastslagna valutariskprocess som är en del av koncernens policy avseende Finansiell riskhantering. De framtida försäljningsersättningarnas valuta kommer troligen inte att vara densamma som den lokala valutan för de avyttrade enheterna. Omräkningsrisk i avvecklad verksamhet hänförs till nettoinvesteringar i utländska verksamheter. De mer väsentliga valutorna som utgör omräkningsrisken är AZN, USD, UZS och KZT.

Överlikviditeten och likviditetspositionen för avvecklad verksamhet per den 31 december 2016 var 8 397 MSEK (10 687 MSEK) och avser likvida medel. Baserat på den aktuella likviditetspositionen och den förväntade försäljningen av verksamheterna i Eurasien inom ett år bedöms Telia Company:s likviditetsrisk hänförlig till avvecklad verksamhet vara begränsad.

Kreditrisk hanteras som en del i koncernens fastslagna kreditriskprocesser som är en del av koncernens policy avseende finansiell riskhantering eller, i tillämpliga fall, dotterbolags policys för finansiell riskhantering.

Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntesatser påverkar koncernens räntenetto eller kassaflöden negativt. Räntebärande skulder i avvecklad verksamhet avser främst lån till fast räntesats med kort löptid och givet den förväntade försäljningen av verksamheterna i Eurasien inom ett år bedöms Telia Company:s ränterisk hänförlig till avvecklad verksamhet vara begränsad. Ränterisken relaterad till likvida medel och fordringar bedöms vara begränsad.

Avsättning för förlikningsbelopp föreslaget av ­myndigheter i USA och Nederländerna

Myndigheter i USA och Nederländerna har utrett historiska transaktioner rörande Telia Company:s etablering i Uzbekistan 2007. Som tillkännagivits den 15 september 2016 erhöll Telia Company ett förslag från myndigheterna på lösning av de pågående utredningarna. Myndigheterna har föreslagit en global lösning som innehåller en total finansiell sanktion om 1,45 GUSD.

Lösning av de olika utredningarna är komplex och kommer att kräva ytterligare diskussion och förhandling med de olika myndigheterna som är involverade i utredningarna. Utan säkerhet vad gäller tidpunkt och belopp som kan komma att betalas vid tidpunkten för en slutlig lösning, har Telia Company per balansdagen redovisat en avsättning om 1,45 GUSD (12,5 GSEK per den 30 september 2016, vilket på grund av valutakursförändringar har ökat till 13,2 GSEK per den 31 december 2016). Detta är i enlighet med kraven i IFRS som anger att den bästa uppskattningen ska redovisas som en avsättning. Då det för närvarande inte är möjligt för ledningen att göra någon annan tillförlitlig uppskattning, utgör detta belopp uppskattningen av de utgifter som krävs för att reglera denna fråga per balansdagen. Utlämnande av ytterligare detaljer om antaganden och osäkerheter för avsättningen, förväntas ha en menlig inverkan på Telia Company:s position. Telia Company har därför, i enlighet med IAS 37.92, inte redovisat någon ytterligare information om avsättningen i denna årsredovisning. Sedan slutet av december 2016 har avsättningen delvis säkrats mot valutakursförändringar. Den totala resultateffekten från avsättningen inklusive valutakurseffekter och hedgeffekter var 13,5 GSEK för 2016.

Avsättningen är redovisad som en kortfristig avsättning i koncernens balansrapporter. Avsättningen klassificeras som en del av skulder inom kvarvarande verksamhet eftersom avsättningen inte kommer att vara en del av försäljningen av de eurasiska nettotillgångarna. Effekten på nettoresultatet ingår i raden ”Årets resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens rapporter över totalresultat och redovisas som rörelsekostnader i tabellen ”Nettoresultat från avvecklad verksamhet (Eurasien)” ovan. Effekten på nettoresultatet är klassificerad som en del av avvecklad verksamhet, baserat på att kostnaderna är relaterade till verksamheten i Uzbekistan. Förlikningsbeloppet antas vara icke-avdragsgillt.