K4. Förändringar i koncernens samman­sätt­ning och händelser efter balansdagen

Koncernens sammansättning

Dotterbolag

Telia Company:s huvudsakliga rörelsedrivande dotterbolag per 31 december 2016 framgår av Vår marknadsposition. Ägar­andel inkluderar, utöver aktier som innehas direkt eller indirekt av Telia Company, aktier som innehas av intressebolag. I konsoliderad andel är också åtaganden om att förvärva aktier från ägare till innehav utan bestämmande inflytande medräknade. Dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga andelar utan bestämmande inflytande redovisas i not K19 ”Eget kapital och resultat per aktie”. Dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga andelar utan bestämmande inflytande redovisas i not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Intressebolag

Väsentliga intressebolag redovisas i not K14 ”Andelar i intresse­bolag och joint ventures”.

Samarbetsarrangemang

Telia Company är delägare i tre samarbetsarrangemang som är klassificerade som gemensamma verksamheter, Svenska UMTS-nät AB (SUNAB) i Sverige, TT-Netværket P/S (TT) i Danmark och Suomen Yhteisverkko Oy i Finland. Bolagen är gemensamt ägda nätbolag med Tele2 (SUNAB), Telenor (TT) och DNA (Suomen Yhteisverkko). Telia Company äger 50 procent av aktierna i både SUNAB och TT. Telia Company äger 51 procent av aktierna i Suomen Yhteisverkko, men baserat på aktieägaravtalet är bolaget under gemensamt bestämmande inflytande och styrs gemensamt utifrån principen att parterna är överens.

Rörelseförvärv

Det har inte skett några väsentliga rörelseförvärv under 2016. Se not K33 ”Rörelseförvärv” för ytterligare information om mindre rörelseförvärv och rörelseförvärv efter balansdagen.

Avyttringar

Den 11 april 2016 slutförde Telia Company avyttringen av sitt ägande i Ncell i Nepal. Den 5 oktober 2016 avyttrade Telia Company hela sitt innehav i den spanska operatören Yoigo. För mer information se not K34 ”Avvecklad verksamet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser inträffade efter balansdagen vilka kommer att få någon väsentlig påverkan på räkenskaperna för Telia Company-koncernen.