K5.Segmentinformation

Telia Company:s verksamhetsmodell är baserad på geografiska områden. Koncernens verksamhet styrs och rapporteras utifrån de två rörelsesegmenten: region Sverige och region Europa. Regionerna är landsbaserade organisationer och chefen för varje region rapporterar direkt till VD. Övrig verksamhet rapporteras sammanslagen. Sedan den 31 december 2015 är det tidigare segmentet region Eurasien klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och inkluderas därmed inte i segmentinformationen. Sergel-bolagen (Sergel) är inkluderade i kvarvarande verksamhet men klassificerade som innehav för försäljning sedan den 30 juni 2016. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” för mer information.

  • Region Sverige består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Sverige.
  • Region Europa består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland och Estland. Spanien var en del av det rapporterande segmentet Europa tills dess att försäljningen slutfördes den 5 oktober 2016.
  • Övrig verksamhet omfattar den internationella carrierverksamheten, kundfinansiering och inkassoverksamhet, Telia Company Holding, Telia Company:s innehav i intressebolagen ryska MegaFon och turkiska Turkcell samt koncernfunktioner.

Segmentinformationen baseras på samma redovisningsprinciper som för koncernen som helhet. Transaktioner mellan segment baseras på marknadsmässiga villkor. Förutom nettoomsättning och rörelseresultat är EBITDA före engångsposter, investeringar i intresseföretag och joint ventures, övriga operativa segmenttillgångar och operativa segmentskulder centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp (se Definitioner).

Operativa segmenttillgångar består av totala tillgångar minskat med ej rörelserelaterade räntebärande fordringar, lång- och kortfristiga investeringar, tillgångar för pensions­åtaganden, valutaderivat, upplupen ränta, skattefordringar och likvida medel. Operativa segmentskulder består av totala skulder minskat med ej rörelserelaterade räntebärande skulder, avsättningar för pensioner och anställningsavtal, valutaderivat, upplupen ränta och skatteskulder. För information om fördelning av goodwill per segment se not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar”.

Den 1 januari 2017 förändras Telia Company:s organisationsstruktur. Baserat på den nya verksamhetsmodellen kommer Telia Company att rapportera följande sex rörelsesegment separat från och med 2017: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Estland. Övrig verksamhet kommer att omfatta Lettland, den internationella carrierverksamheten, Telia Company:s innehav i intressebolagen ryska MegaFon och turkiska Turkcell samt koncernfunktioner.

MSEK

Januari–december 2016 eller 31 december 2016

Sverige

Europa

Övrig

verksamhet

Avvecklad verksamhet och tillgångar och skulder som innehas
för försäljning

Elimineringar

Koncernen

Nettoomsättning

37 251

41 746

7 468

-2 287

84 178

Extern nettoomsättning

36 938

41 350

5 891

84 178

EBITDA före engångsposter

14 455

11 036

345

25 836

Engångsposter

-209

4 321

-134

3 977

Av- och nedskrivningar

-4 887

-5 943

-705

-11 534

varav nedskrivningar

Resultat från intressebolag och joint ventures

1

115

2 695

2 810

Rörelseresultat

9 360

9 529

2 201

21 090

Finansiella poster, netto

         

-1 841

Skatter

         

-2 816

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

         

16 433

Andelar i intressebolag och joint ventures

6

806

21 887

22 698

Övriga operativa segmenttillgångar

46 151

95 949

11 791

-1 849

152 042

Aktuella och uppskjutna skattefordringar

         

4 994

Övriga ofördelade tillgångar

         

44 653

Tillgångar som innehas för försäljning

     

29 042

 

29 042

Summa tillgångar

         

253 430

Operativa segmentskulder

11 304

8 294

20 937

-1 855

38 680

Aktuella och uppskjutna skatteskulder

         

10 586

Övriga ofördelade skulder

         

95 668

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

13 627

13 627

Summa långfristiga och kortfristiga avsättningar och skulder

         

158 560

Investeringar från kvarvarande verksamhet

7 224

5 867

3 016

16 108

varav CAPEX från kvarvarande verksamhet

7 119

5 602

2 905

-1

15 625

Antal anställda

6 720

11 093

3 217

4 987

26 017

MSEK

Januari–december 2015 eller 31 december 2015

Sverige

Europa

Övrig

verksamhet

Avvecklad verksamhet och tillgångar och skulder som innehas
för försäljning

Elimineringar

Koncernen

Nettoomsättning

37 336

43 658

7 753

-2 249

86 498

Extern nettoomsättning

37 051

43 238

6 210

86 498

EBITDA före engångsposter

14 267

10 584

430

25 281

Engångsposter

-495

-601

-194

-1 289

Av- och nedskrivningar

-4 468

-7 728

-583

-12 780

varav nedskrivningar

0

-1 917

-3

-1 920

Resultat från intressebolag och joint ventures

-20

119

3 295

3 394

Rörelseresultat

9 284

2 375

2 948

14 606

Finansiella poster, netto

         

-2 917

Skatter

         

-2 157

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

         

9 532

Andelar i intressebolag och joint ventures

5

783

22 553

23 341

Övriga operativa segmenttillgångar

42 510

95 235

11 206

-1 859

147 092

Aktuella och uppskjutna skattefordringar

         

5 123

Övriga ofördelade tillgångar

         

42 649

Tillgångar som innehas för försäljning

35 812

35 812

Summa tillgångar

         

254 017

Operativa segmentskulder

11 123

11 626

5 692

-1 868

26 573

Aktuella och uppskjutna skatteskulder

         

10 712

Övriga ofördelade skulder

         

102 933

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

11 598

11 598

Summa långfristiga och kortfristiga avsättningar och skulder

         

151 816

Investeringar från kvarvarande verksamhet

6 337

10 441

3 634

20 413

varav CAPEX från kvarvarande verksamhet

6 179

5 823

2 593

0

14 595

Antal anställda

6 718

11 323

3 301

5 553

26 895