K6. Nettoomsättning

Extern nettoomsättning per produktområde fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Intäkter från mobiltelefoni

39 049

39 784

Intäkter från fasta tjänster

31 526

32 075

Intäkter från övriga tjänster

941

1 048

Intäkter från produktförsäljning

12 663

13 591

Summa

84 178

86 498

I fasta tjänster ingår huvudsakligen telefoni-, bredbands-, data- och tv-tjänster. Tidigare perioder har omräknats för att avspegla upptäckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i region Europa.

2015 har också omräknats för att avspegla en ny produktklassificering. Totala omräkningar har påverkat Total nettoomsättning med -71 MSEK, Intäkter från mobil­telefoni med -206 MSEK, Intäkter från fasta tjänster med 101 MSEK, Intäkter från övriga tjänster med 107 MSEK och Intäkter från produktionförsäljning med -74 MSEK.

Extern nettoomsättning baserad på kundens hemvist respektive immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelade sig per enskilt betydelsefulla länder på följande sätt.

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

Nettoomsättning

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

MSEK

Procent

MSEK

Procent

MSEK

Procent

MSEK

Procent

Sverige

36 696

43,6

36 782

42,5

38 705

30,0

35 119

28,5

Finland

12 816

15,2

12 945

15,0

43 169

33,4

40 843

33,2

Norge

9 196

10,9

9 202

10,7

25 977

20,1

23 526

19,1

Danmark

5 835

6,9

6 179

7,1

6 269

4,9

5 895

4,8

Spanien

6 133

7,3

8 035

9,3

0

0,0

3 547

2,9

Alla övriga länder

13 502

16,0

13 357

15,4

14 934

11,6

14 095

11,5

Summa

84 178

100,0

86 498

100,0

129 054

100,0

123 026

100,0

Extern nettoomsättning baserad på kundens hemvist fördelade sig per ekonomiskt samarbetsområde på följande sätt.

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

MSEK

Procent

MSEK

Procent

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

81 141

96,4

82 996

96,0

varav medlemsstater i Europeiska unionen (EU)

71 851

85,4

73 786

85,2

Övriga Europa

738

0,9

1 292

1,5

North-American Free Trade Agreement (NAFTA)

791

0,9

1 052

1,2

Övriga länder

1 508

1,8

1 158

1,3

Summa

84 178

100,0

86 498

100,0

Telia Company-koncernen erbjuder en diversifierad portfölj av massmarknadstjänster och -produkter på starkt konkurrens­utsatta marknader. Detta medför att koncernens beroende av enskilda kunder är begränsat.