K7. Kostnadsslags- redovisning

Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten med en klassificering baserad på funktionerna ”Kostnader för sålda tjänster och varor”, ”Försäljnings- och marknadsföringskostnader”, ”Administrationskostnader” samt ”Forsknings- och utvecklingskostnader”. Summan av de funktionsindelade kostnaderna fördelade sig på följande kostnadsslag.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Inköp av varor och entreprenadtjänster

-17 441

-18 176

Samtrafik- och roamingkostnader

-7 971

-9 042

Övriga nätkostnader

-4 695

-4 949

Förändring i varulager

-3 470

-3 763

Personalkostnader (se även not K31)

-12 105

-12 171

Marknadsföringskostnader

-4 319

-4 847

Övriga kostnader

-8 456

-9 124

Avskrivningar och nedskrivningar

-11 533

-10 880

Summa

-69 991

-72 953

Tidigare perioder har omräknats för att avspegla upptäckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i region Europa som påverkar Inköp av varor och entreprenadtjänster med 71 MSEK. 2015 har också omräknats för att avspegla en ny kostnadsklassificering som påverkrar Samtrafik- och roamingkostnader med 71 MSEK och Inköp av varor och entreprenadtjänster med -71 MSEK. Övriga kostnader utgörs huvudsakligen av hyreskostnader, konsultkostnader, it-kostnader samt energikostnader.

Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kostnader för sålda tjänster och varor

-9 959

-9 353

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

-1 019

-1 004

Administrationskostnader

-509

-499

Forsknings- och utvecklingskostnader

-47

-23

Summa

-11 533

-10 880

Totala avskrivningar och nedskrivningar för 2016 uppgick till 11 533 MSEK, allt fördelat på funktionerna ovan. För mer information om avskrivningar och nedskrivningar se noterna K12 ”Goodwill och övriga immateriella anlägg­ningstillgångar” och K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Avskrivningar och nedskrivningar fördelat per rapporterbart segment presenteras i not K5 ”Segmentinformation”.