K8. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Övriga rörelseintäkter

   

Kapitalvinster

4 686

95

Kursvinster

522

509

Provisioner, licens- och patentintäkter, m m

70

88

Bidrag

25

27

Återvunna kundfordringar

91

266

Domstolsbeslutade avgifter med andra operatörer

17

73

Erhållna skadestånd

79

66

Summa övriga rörelseintäkter

5 490

1 124

Övriga rörelsekostnader

   

Kapitalförluster

-84

-69

Transaktionskostnader i samband med rörelseförvärv

-2

-15

Avsättningar för förlustkontrakt

0

0

Kursförluster

-561

-568

Omstruktureringskostnader

-594

-811

Nedskrivningar

-1 900

Domstolsbeslutade avgifter med andra operatörer

-128

-83

Lämnade skadestånd

-28

-11

Summa övriga rörelsekostnader

-1 397

-3 457

Resultateffekt, netto

4 092

-2 333

varav netto kursvinster på derivatinstrument som innehas för handel

10

1

Under första kvartalet 2016 påverkades kapitalvinster av en avyttring av fastighet som uppgick till 152 MSEK och under sista kvartalet 2016, av en avyttring av Xfera Móviles S.A, (Yoigo) som uppgick till 4 504 MSEK.

För mer information om nedskrivningar se noterna K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar” och K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Omstruktureringskostnader avser i huvudsak övertalighetskostnader för personal.