K9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Finansiella intäkter och finansiella kostnader fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Finansiella intäkter

   

Ränteintäkter

329

475

Ränteintäkter på finansiell leasing

98

91

Förändringar i verkligt värde på investeringar som innehas för handel

-15

Netto kursvinster

184

Nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången)

97

Övriga finansiella intäkter

15

Förändring i nuvärdet av fordringar

80

59

Summa finansiella intäkter

803

609

     

Finansiella kostnader

   

Räntekostnader

-2 669

-3 089

Räntekostnader på finansiell leasing

-3

-3

Förändring i nuvärdet av avsättningar

-30

-45

Aktiverade ränteutgifter

91

83

Förändringar i verkligt värde på investeringar som innehas för handel

-8

Kreditförlust på finansiell leasing

-25

Netto kursförluster

-265

Nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången)

-72

Övriga finansiella kostnader

-137

Summa finansiella kostnader

-2 644

-3 526

Resultateffekt, netto

-1 841

-2 917

Räntekostnader, netto kursvinster/kursförluster och ränteintäkter hänförliga till säkringsaktiviteter, lånefordringar och upp­låning fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Räntekostnader

Netto kursvinster/
kursförluster

Ränteintäkter

Derivat för säkring av verkligt värde

387

-1 648

130

-41

Derivat för kassaflödessäkring

10

-34

-457

95

Derivat som innehas för handel

695

1 117

125

-55

Placeringar som hålls till förfall

13

10

Lånefordringar och kundfordringar

1 364

-1 125

128

416

Upplåning i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

-1 415

-1 450

-3 190

1 991

Upplåning och andra finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde

-2 308

-1 061

2 212

-1 137

Övrigt

-39

-12

7

187

50

Summa

-2 669

-3 089

184

-265

329

475

Upplåning till upplupet anskaffningsvärde omfattar såväl poster i säkringsförhållanden avseende kassaflöden som icke säkrade poster.