Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital

MSEK

Not

Aktie-kapital

Övrigt
till-
skjutet kapital

Säk-rings-reserv

Reserv för verkligt värde

Valuta-kurs­reserv

Om-värde-rings-reserv

Reserv för infla-tionsju-steringar

Eget kapi­taltrans-aktioner i intressebolag

Balan­serade vinst-medel

Summa moder-bolagets ägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

Utgående balans 31 dec 2014

 

13 856

21 630

102

6

-15 372

266

4 909

-1 725

87 711

111 383

4 981

116 364

Utdelningar

K19

-12 990

-12 990

-835

-13 825

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

-309

-309

-47

-356

Aktierelaterade
ersättningar

K31

23

23

23

Övriga transaktioner med ägare

K19

-14

-14

-14

Summa transaktioner med ägare

 

10

-13 299

-13 289

-882

-14 171

Årets resultat

K19

8 551

8 551

1 654

10 205

Övrigt totalresultat

K11,
K19

480

4

-11 455

3 407

-7 564

-1 433

-8 997

Summa totalresultat

 

480

4

-11 455

11 958

987

221

1 208

Effekt av Turkcells förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

K14

-1 197

-1 197

-1 197

Utgående balans 31 dec 2015

 

13 856

21 640

582

10

-26 827

266

4 909

-2 922

86 370

97 884

4 318

102 202

Utdelningar

K19

-12 990

-12 990

-2 365

-15 355

Förändringar av
innehav utan
bestämmande
inflytande

 

42

42

-43

0

Aktierelaterade ersättningar

K31

28

28

28

Övriga transaktioner med ägare

K19

-5

-5

-5

Summa transaktioner med ägare

 

24

-12 948

-12 924

-2 408

-15 331

Årets resultat

K19

3 732

3 732

2 764

6 496

Övrigt totalresultat

K11,
K19

-100

105

2 137

-1 042

1 101

362

1 463

Summa totalresultat

 

-100

105

2 137

2 691

4 833

3 125

7 959

Effekt av Turkcells förvärv av egna aktier

K14

39

39

39

Utgående balans 31 dec 2016

 

13 856

21 664

482

115

-24 690

266

4 909

-2 883

76 114

89 833

5 036

94 869