Koncernens totalresultatrapporter

 

MSEK, förutom uppgifter per aktie

Not

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kvarvarande verksamhet

       

Nettoomsättning

K1, K5, K6

 

84 178

86 498

Kostnader för sålda tjänster och varor

K7

 

-50 691

-52 710

Bruttoresultat

K1

 

33 487

33 788

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

K1K7

 

-13 507

-14 269

Administrationskostnader

K7

 

-5 620

-5 826

Forsknings- och utvecklingskostnader

K7

 

-173

-147

Övriga rörelseintäkter

K8

 

5 490

1 124

Övriga rörelsekostnader

K8

 

-1 397

-3 457

Resultat från intressebolag och joint ventures

K14

 

2 810

3 394

Rörelseresultat

K5

 

21 090

14 606

Finansiella intäkter

K9

 

803

609

Finansiella kostnader

K9

 

-2 644

-3 526

Resultat efter finansiella poster

   

19 249

11 689

Skatter

K10

 

-2 816

-2 157

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

   

16 433

9 532

Avvecklad verksamhet

       

Årets resultat från avvecklad verksamhet1

K34

 

-9 937

673

Summa årets resultat

   

6 496

10 205

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat:

       

Valutakursdifferenser från kvarvarande verksamhet

K11

 

1 303

-6 868

Valutakursdifferenser från avvecklad verksamhet

K11K34

 

868

-5 478

Resultat från intressebolag

K11K14

 

-340

-2

Kassaflödessäkringar

K11

 

-128

614

Finansiella instrument som kan säljas

K11

 

134

-2

Skatter avseende poster som kan komma att omklassificeras

K10K11

 

668

-667

Poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat:

       

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K21

 

-1 297

4 322

Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras

K10

 

276

-922

Intressebolags omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K14

 

-20

6

Övrigt totalresultat

   

1 463

-8 997

Summa totalresultat

   

7 959

1 208

         

Årets resultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

3 732

8 551

Innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

2 764

1 654

Summa totalresultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

4 833

987

Innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

3 125

221

         

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, totalt

K19

 

0,86

1,97

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, kvarvarande verksamhet

   

3,76

2,16

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, avvecklad verksamhet

   

-2,90

-0,19

1) Inkluderar kostnader avseende avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna, se not K34.