Moderbolagets balansräkningar

MSEK

Not

 

31 dec 2016

31 dec 2015

Tillgångar

       

Immateriella anläggningstillgångar

M8

 

11

7

Materiella anläggningstillgångar

M9

 

2

3

Uppskjutna skattefordringar

M6

 

Övriga finansiella anläggningstillgångar

M10

 

162 273

162 690

Summa anläggningstillgångar

   

162 286

162 700

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

M11

 

35 043

41 740

Aktuella skattefordringar

   

581

Kortfristiga placeringar

M12

 

13 699

8 870

Kassa och bank

M12

 

3 576

9 903

Summa omsättningstillgångar

   

52 898

60 513

Summa tillgångar

   

215 184

223 213

Eget kapital och skulder

       

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital

   

13 856

13 856

Reservfond

   

1 855

1 855

Fond för utvecklingsutgifter

   

1

Fritt eget kapital

       

Andra fonder

   

591

586

Balanserade vinstmedel

   

53 615

54 919

Årets resultat

   

10 367

11 685

Summa eget kapital

   

80 286

82 901

Obeskattade reserver

M6

 

8 786

12 666

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

M14

 

433

436

Uppskjutna skatteskulder

M6

 

36

10

Övriga avsättningar

M15

 

49

58

Summa avsättningar

   

519

504

Räntebärande skulder

       

Långfristiga lån

M16

 

81 207

88 086

Kortfristiga lån

M16

 

29 642

37 537

Aktuella skatteskulder

   

86

Ej räntebärande skulder

       

Långfristiga skulder

M17

 

9

8

Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

M15, M18

 

14 735

1 425

Summa skulder

   

125 594

127 142

Summa eget kapital och skulder

   

215 184

223 213