M10. Övriga finansiella anläggningstillgångar

Redovisat värde förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

Andelar i intressebolag och joint ventures

Andelar i

utomstående bolag

Andelar i koncernbolag och övriga
finansiella tillgångar

Summa

Ingående redovisat värde

267

280

1 077

67

161 346

155 007

162 690

155 355

Nyemissioner och aktieägartillskott

3

1 359

4 275

1 359

4 278

Återbetalning av kapital

-2

-501

-380

-503

-380

Återbetalning av lån och räntor

-3

-3

Investeringar

32

112

1 023

9 977

12 238

10 089

13 293

Avyttringar

-15

-49

-9 309

-3 684

-9 324

-3 733

Nedskrivningar

-197

-5

-13

-2 623

-207

-2 825

-220

Omklassificeringar till kortfristiga placeringar

0

851

-5 911

851

-5 911

Förändringar av verkligt värde

0

3

-65

9

-62

9

Utgående redovisat värde

54

267

1 186

1 077

161 031

161 346

162 273

162 690

Verkligt värde för övriga finansiella anläggningstillgångar överensstämmer med redovisat värde. Redovisat värde för övriga finansiella anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Redovisat värde

31 dec 2016

31 dec 2015

Andelar i utomstående bolag som kan säljas

1 160

1 052

Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

26

25

Obligationer som kan säljas

10 185

8 841

Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

4 453

4 742

varav betecknade som säkringar av verkligt värde

1 039

1 193

varav som innehas för handel

2 116

1 918

varav betecknade som kassaflödessäkringar

1 298

1 631

Derivat som innehas för handel

65

Valutaswappar och valutaterminer som innehas för handel

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not M19)

15 823

14 725

Lånefordringar och kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

54

51

Delsumma (se Kategorier – Not M19 och Kreditrisk – Not M20)

15 877

14 776

Andelar i koncernbolag

139 239

144 226

Fordringar hos koncernbolag

7 103

3 421

Andelar i intressebolag

54

267

Summa övriga finansiella anläggningstillgångar

162 273

162 690

varav räntebärande

22 979

18 132

varav icke räntebärande

139 294

144 558

För Lånefordringar och kundfordringar (inklusive fordringar hos intressebolag), uppskattas verkligt värde till nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med användande av marknadsmässiga räntesatser per rapportperiodens slut.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för fordringar hos koncernbolag.

Andelar i koncernbolag specificeras nedan, medan motsvarande uppgifter om intressebolag och utomstående bolag återfinns i koncernens noter (not K14 och K15).

Dotterbolag,

organisationsnummer, säte

Ägarandel
(%)

Antal

aktier

Redovisat värde (MSEK)

31 dec 2016

31 dec 2015

Svenska bolag

       

Skanova AB, 556446-3734, Stockholm

100

21 255 000

25 616

27 819

TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142, Stockholm

100

3 000 000

4 376

3 021

Telia Nättjänster Norden AB, 556459-3076, Stockholm

100

68 512

3 146

3 146

TeliaSonera Mobile Networks AB, 556025-7932, Stockholm

100

550 000

1 343

2 698

Cygate AB, 556549-8952, Solna

100

61 000

659

659

Telia Finance AB, 556404-6661, Solna

100

45 000

481

481

Telia Mobile Holding AB, 556855-9040, Stockholm

100

50 000

476

476

Telia Carrier AB, 556583-2226, Stockholm

100

1 000 000

453

453

Zitius Service Delivery AB, 556642-8339, Stockholm

100

2 079 000

353

353

Telia Försäkring AB, 516401-8490, Stockholm

100

2 000 000

200

200

TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB, 556368-4801, Stockholm

100

5 000

169

169

Svenska Stadsnät AB, 556577-9195, Landskrona

100

100 000

70

70

Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB, 556669-1704, Umeå

100

8 500

31

31

Telia Asset Finance AB, 556599-4729, Solna

100

1 000

22

22

Quadracom Networks AB, 556606-6055, Göteborg

100

10 000

9

71

Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310, Stockholm

100

5 000

8

8

Svenska Stadsnät Transit AB, 556333-0934, Täby

100

1 000

8

23

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040, Stockholm

100

10 000

7

7

Svenska Stadsnät Perspektiv AB, 559028-4153, Stockholm

100

500

4

We Care and Repair Nordic AB, 556989-3679, Stockholm

100

500

2

0

Växjö Support Center Försäljnings AB, 556663-4514, Växjö

100

1 000

1

5

Sergel Finans AB, 559067-6416, Stockholm

100

50 000

0

Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

   

0

7

Dotterbolag,

organisationsnummer, säte

Ägarandel
(%)

Antal

aktier

Redovisat värde (MSEK)

31 dec 2016

31 dec 2015

Bolag utanför Sverige

       

TeliaSonera Finland Oyj, 1475607-9, Helsingfors

100

1 417 360 515

74 863

74 863

Cygate Oy, 0752421-0, Helsingfors

100

1 500 000

246

246

Sergel Oy, 1571416-1, Helsingfors

100

267 966 000

149

277

Telia Carrier Finland Oy, 1649304-9, Helsingfors

100

100

98

98

Bemecon Solutions Oy, 2442892-5, Esbo

100

10 000

6

Sergel Finans Oy, 2767856-7, Helsingfors

100

250

0

Telia Norge AS, 981929055, Oslo

100

30 000

12 786

12 786

Sergel Norge AS, 984272170, Sandefjord

100

227 247

143

143

Telia Carrier Denmark A/S, 24210413, Köpenhamn

100

1 000

172

172

TeliaSonera Danmark A/S, 18530740, Köpenhamn

100

14 500

19

54

Sergel A/S, 35481036, Köpenhamn

100

500 000

1

6

Argon A/S, 36462272, Köpenhamn

100

500 000

1

1

TEO LT, AB, 121215434, Vilnius

88,2

513 593 681

4 144

3 310

UAB Sergel, 125026242, Vilnius

100

10 850

7

7

SIA Telia Latvija, 000305757, Riga

100

293 500

29

51

Telia Carrier Latvia SIA, 000325135, Riga

100

208 542

13

13

SIA Sergel, 010318318, Riga

100

3 507

4

4

Latvijas Mobilais Telefons SIA, 000305093, Riga

24,5

200 165

2

2

Telia Eesti AS, 10234957, Tallinn

100

137 954 528

5 686

5 686

Telia Carrier Estonia OÛ, 12606073, Tallin

100

1

11

11

TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V., 6547289, Rotterdam

100

10

1 355

Telia Carrier France S.A.S., B421204793, Paris

100

2 700 000

681

681

Telia Carrier UK Ltd, 02796345, London

100

1 010 000

268

268

Telia Carrier Germany GmbH, HRB50081, Frankfurt am Main

100

249

249

AO Telia Carrier Russia, 102780919327, Moskva

100

220 807 825

200

200

Telia Carrier U.S.Inc., 541837195, Herndon

100

3 000 100

136

136

Telia Carrier Czech Republic a.s., 26207842, Prag

100

20 000

126

126

Telia Carrier Austria GmbH, FN191783i, Wien

100

118

118

Telia Carrier Netherlands B.V., 34128048, Amsterdam

100

910

59

59

Telia Carrier Switzerland AG, CHE-105.398.242, Zürich

100

1 000

54

54

Telia Frankfurt Property GmbH, HRB98956, Frankfurt am Main

100

49

49

Telia Carrier Poland Sp.z.o.o., KRS0000018616, Warszawa

100

22 500

37

37

Telia Carrier Hungary Kft, 01-09-688192, Budapest

100

19

19

Telia Carrier Italy S.p.A., 07893960018, Turin

100

530 211

17

17

Telia Carrier Bulgaria EOOD, 175215740, Sofia

100

29 210

14

14

TeliaSonera Telekomünikasyon Hizmetleri A.S., 381395, Istanbul

99,0

79 193

10

10

Telia Carrier Turkey Telekomünikasyon Ltd Sirketi, 609188, Istanbul

99,5

55 919

8

8

Telia Carrier Slovakia s.r.o., 36709913, Bratislava

100

7

7

Telia Carrier Ireland Ltd., 347074, Dublin

100

27

6

6

TOV Telia Carrier Ukraine, 34716440, Kiev

100

6

6

Telia Carrier Romania S.R.L., 20974985, Bukarest

100

10 001

5

5

Telia Carrier Belgium S.A., 0469422293, Bryssel

100

50 620

3

3

Telia Carrier Singapore Pte. Ltd., 200005728N, Singapore

100

1 200 002

1

1

Telia Carrier Canada, Inc., BC0968600, Vancouver

100

100

1

1

TeliaSonera Assignments B.V., 24300363, Rotterdam

100

1 810 719 000

0

2

Telia Carrier Croatia d.o.o., 13282149307, Zagreb

100

1

0

Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

   

1

4 702

Summa

   

139 239

144 226

Under 2016 skrevs det bokförda värdet för Skanova AB ner för att återspegla de operativa egenskaperna och kapital-strukturen. Xfera Móviles S.A. avyttrades till Masmovil, en spansk teleoperatör. Det bokförda värdet i UAB Omnitel har som koncernintern andel avyttrats och överförts till TEO LT, AB och det bokförda värdet i TeliaSonera Mobile Networks AB har som en del av koncernintern avyttring överfört alla tillgångar och skulder till TeliaSonera Sverige AB. Telia Danmark är en filial till Telia Nättjänster Norden AB. Telia Company:s andelar i nätdelningsverksamheterna i Sverige och Danmark ägs via TeliaSonera Sverige AB respektive Telia Mobile Holding AB. Ytterligare 24,5 procent av aktierna i Latvijas Mobilais Telefons SIA ägs av ett dotterbolag. Telia Company har styrelse­majoritet i Latvijas Mobilais Telefons SIA. Resterande aktier i Telia­Sonera Telekomünikasyon Hizmetleri L.S. ägs av Telia­Sonera Finland Oyj som också indirekt kontrollerar Fintur Holdings B.V. och TeliaSonera UTA Holding B.V. I samtliga bolag överensstämmer kapitalandel med rösträttsandel. Övriga aktiva och vilande bolag disponerar ej över koncernmässiga tillgångar av väsentligt värde. Förutom ovan nämnda bolag äger Telia Company AB indirekt ett antal rörelsedrivande och vilande dotterdotterbolag.