M11. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

Redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelar sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ränteswappar och valutaränteswappar betecknade som säkringar av verkligt värde

301

Valutaswappar och valutaterminer som innehas för handel

942

1 154

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not M19)

1 243

1 154

Kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

2

Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

0

2

Delsumma (se Kategorier – Not M19 och Kreditrisk – Not M20)

1 243

1 159

Fordringar hos koncernbolag

33 407

40 375

varav cashpool och kortfristiga placeringar

25 234

32 325

varav kundfordringar och övriga fordringar

8 173

8 050

Övriga kortfristiga fordringar

369

182

Förutbetalda kostnader

25

24

Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

35 043

41 740

varav räntebärande

26 197

33 101

varav icke räntebärande

8 846

8 639

Redovisat värde för Kundfordringar samt Lånefordringar och fordringar motsvarar verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. För Kundfordringar respektive Lånefordringar och andra fordringar (inklusive  fordringar hos intressebolag och joint ventures) var vid rapportperiodens slut koncentrationen av kreditrisker per geografiskt område och per kundsegment som följer.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Geografiskt område

   

Övriga länder

4

Summa redovisat värde

4

Kundsegment

   

Övriga kunder

0

4

Summa redovisat värde

0

4

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för fordringar hos koncernbolag. Vid rapportperiodens slut uppgick reserven för osäkra respektive åldersfördelningen hos Kundfordringar till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Fakturerade kundfordringar

2

Reserv för osäkra kundfordringar

Summa kundfordringar

2

Ej förfallna kundfordringar

1

Förfallna ej nedskrivna kundfordringar

1

varav 30–180 dagar

0

varav mer än 180 dagar

1

Summa kundfordringar

2

Vid rapportperiodens slut var åldersfördelningen hos Lånefordringar och andra kundfordringar (inklusive fordringar hos joint ventures) som följer.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ej förfallna fordringar

2

Summa lånefordringar och andra kundfordringar

2

Inga nedskrivningar av kundfordringar (kundförluster) gjordes och inga kundfordringar återvanns under 2016 och 2015.