M12. Kortfristiga placeringar, likvida medel

Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till:

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Kortfristiga placeringar med löptid längre än 3 månader

5 043

5 216

varav obligationer som kan säljas

4 564

5 216

Kortfristiga placeringar med löptid t o m 3 månader

8 656

3 655

varav obligationer som kan säljas

3 810

1 234

varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

4 846

2 421

Summa kortfristiga placeringar

13 699

8 870

Kassa och bank

3 576

9 903

Summa (se Kategorier – Not M19 och Kreditrisk – Not M20)

17 275

18 773

varav likvida medel

12 232

13 558

Likvida medel definieras som summan av Kortfristiga placeringar med löptider t o m 3 månader och balansposten Kassa och bank. Redovisade värden anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Per den 31 december 2016 fanns inga spärrade medel på Telia Company AB:s bankkonton. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”.