M14. Avsatt för pensioner och anställningsavtal

Pensionsförpliktelser och pensionskostnader

Det stora flertalet anställda i Telia Company AB omfattas av en förmånsbestämd pensionsplan (ITP-Tele och ITP 2 plan), vilket innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentuell andel av lönen. Pensionsplanen omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension. Samtliga anställda födda 1979 eller senare omfattas av en premiebestämd pensionsplan
(ITP1).

Merparten av Telia Company AB:s pensionsförpliktelser tryggas genom Telia Pensionsstiftelse. Vissa åtaganden, såsom vissa individuella tilläggspensionsförmåner samt en rättighet enligt anställningsvillkoren för vissa personalkategorier att gå i pension vid 55, 60 eller 63 års ålder, säkerställs genom beskattade reserver i balansräkningen.

Pensionsförpliktelserna beräknas årligen, per rapport­periodens slut, enligt försäkringstekniska grunder.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ingående balans, pensionsförpliktelser som omfattas av stiftelsetillgångar

1 569

1 586

Ingående balans, pensionsförpliktelser som ej omfattas av stiftelsetillgångar

436

427

Ingående balans, summa pensions­förpliktelser

2 005

2 013

Kostnader avseende tjänstgöring under året

21

24

Räntekostnader, fribrevsuppräkning

125

105

Utbetalning av pensioner

-131

-127

Avyttrad verksamhet

0

0

Annan förändring av kapitalvärdet

-22

-15

Förtida avgångspensioner

2

6

Utgående balans, pensionsförpliktelser som omfattas av stiftelsetillgångar

1 568

1 569

Utgående balans, pensionsförpliktelser som ej omfattas av stiftelsetillgångar

432

436

Utgående balans, summa pensions­förpliktelser

2 001

2 005

varav PRI Pensionsgaranti-pensioner

1 343

1 357

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde förändrades på följande sätt.

MSEK, förutom avkastning

31 dec 2016

31 dec 2015

Ingående balans, förvaltningstillgångar

2 421

2 358

Årets avkastning

133

63

Utgående balans, förvaltningstillgångar

2 555

2 421

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar (%)

5,5

2,7

Avsättningar för pensioner redovisades i balansräkningen enligt nedan.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Nuvärde av pensionsförpliktelser

2 001

2 005

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

-2 555

-2 421

Övervärde på förvaltningstillgångar

987

852

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

432

436

Redovisade pensionskostnader (+)/intäkter (-) fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kostnader avseende tjänstgöring under året

21

24

Räntekostnader, fribrevsuppräkning

125

105

Avgår räntekostnader redovisade som finansiell kostnad

-18

-16

Årets avkastning på förvaltningstillgångar

-133

-63

Avyttrad verksamhet, kapitalvärde

0

0

Annan förändring av kapitalvärdet

-22

-15

Förtida avgångspensioner

2

6

Kostnader (+)/intäkter (-) för pensionering i egen regi

-25

41

Pensionspremier för förmåns- och premiebestämda planer och övriga pensionskostnader

85

55

Löneskatt

52

51

Avgår förtida avgångspensioner (inklusive pensionspremier och löneskatt)
redovisade som omstruktureringskostnader

-10

-6

Pensionskostnader (+)/intäkter (-)

127

100

Minskning (-)/Ökning (+) av överskott i förvaltningstillgångar

135

80

Redovisade pensionskostnader (+)/intäkter (-)

237

221

varav pensionspremier betalda till ITP-planen

6

5

Väsentliga försäkringstekniska antaganden

Vid värdering av gjorda utfästelser och beräkning av pensionskostnader tillämpas de försäkringstekniska grunder som fastställts av PRI Pensionsgaranti respektive Finans­inspektionen.

Det mest väsentliga beräkningsantagandet är diskonteringsräntan, vilken som ett sammanvägt medelvärde för de olika pensionsplanerna, och i förekommande fall netto efter beräknad avkastningsskatt, var 3,0 procent under 2016 respektive 3,2 procent under 2015. Förpliktelserna beräknades utifrån rådande lönenivåer per den 31 december 2016 respektive 2015.

Fördelning av förvaltningstillgångar

Förvaltningstillgångarnas fördelning vid rapportperiodens slut var.

Tillgångsslag

31 dec 2016

31 dec 2015

MSEK

Procent

MSEK

Procent

Räntebärande värdepapper, likvida medel

1 244

48,9

1 344

55,5

Aktier och övriga investeringar

1 310

51,1

1 077

44,5

Summa

2 555

100,0

2 421

100,0

varav aktier i Telia Company AB

Framtida tillskott och pensionsutbetalningar

Den 31 december 2016 översteg det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna nuvärdet av pensionsförpliktelserna. Såvida inte det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna under 2017 skulle komma att understiga nuvärdet av pensionsförplitelserna har Telia Company AB inte för avsikt att tillskjuta några medel till pensionsstiftelsen.