M15. Övriga avsättningar

Övriga avsättningar förändrades på följande sätt.

MSEK

31 december 2016

Löneskatt
på framtida
pensions­utbetalningar

Omstruktu­rerings­avsättningar

Övriga avsättningar

Skadestånd och
rättstvister

Försäkrings­avsättningar

Summa

Ingående redovisat värde

20

50

240

23

333

varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

Årets avsättningar

57

10

13 204

13 271

Utnyttjade avsättningar

-4

-64

-69

Återförda avsättningar

-240

-240

Omklassificeringar

-1

-1

Utgående redovisat värde

16

42

10

13 204

23

13 294

varav långfristig del

16

10

23

49

varav kortfristig del

42

13 204

13 245

För finansiella skulder motsvarar redovisat värde verkligt värde då avsättningar diskonteras till nuvärde. Se vidare not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” för ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier.

Omstruktureringsavsättningar avser främst kostnader för övertalig personal relaterade till kostnadsbesparingsprogram. Återstående avsättning per den 31 december förväntas bli fullt utnyttjad under 2017–2018. I skadestånd och rättstvister ingår avsättningar för förlikningsbelopp som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna. För löneskatt på framtida pensionsutbetalningar, garantiavsättningar, rättstvister och försäkringsavsättningar förväntas fullt utnyttjande inträffa under perioden 2017–2029.

Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna. Beloppen kan komma att variera beroende på förändringar i faktiska pensionsutbetalningar, i det faktiska antalet månader en anställd stannar kvar i omställning, i skatte- och annan lagstiftning, och i faktiskt utfall av förhandlingar med leasegivare, underleverantörer och andra externa motparter liksom när i tiden sådana förändringar inträffar.