M16. Långfristiga och kortfristiga lån

Marknadsfinansieringsprogram

Information om Telia Company AB:s marknadsfinansieringsprogram återfinns i koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K20).

Upplåning

Långfristiga och kortfristiga lån fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Långfristiga lån

       

Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

37 189

46 135

37 672

41 021

Ränteswappar till verkligt värde

37

37

621

621

varav betecknade som säkringsinstrument

18

18

591

591

varav som innehas för handel

18

18

30

30

Valutaränteswappar till verkligt värde

2 648

2 648

1 694

1 694

varav betecknade som säkring av nettoinvestering

1 778

1 778

1 334

1 334

varav betecknade som säkringsinstrument

549

549

171

171

varav som innehas för handel

320

320

190

190

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not M19)

39 873

48 819

39 988

43 337

Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

41 334

45 209

47 908

53 577

Delsumma (se Kategorier – Not M19)

81 207

94 028

87 896

96 914

Lån från koncernbolag

 

190

 

varav övriga lån

 

190

 

Summa långfristiga lån

81 207

 

88 086

 

Kortfristiga lån

       

Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

7 486

7 551

Ränteswappar betecknade som säkringsinstrument

43

43

Ränteswappar som innehas för handel

3

3

7

7

Valutaränteswappar som innehas för handel

191

191

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not M19)

7 679

7 744

51

51

Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

2 258

2 265

5 627

5 648

varav som säkring av nettoinvesteringar

1 584

1 589

varav till upplupet anskaffningsvärde

2 258

2 265

4 043

4 059

Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

559

559

3 354

3 354

Delsumma (se Kategorier – Not M19)

10 496

10 567

9 031

9 052

Lån från koncernbolag

19 146

 

28 506

 

varav koncernkontoskulder

9 229

 

26 603

 

varav övriga lån

9 917

 

1 903

 

Summa kortfristiga lån

29 642

 

37 537

 

Beviljade, i sin helhet outnyttjade, belopp på checkräkningskrediter uppgick per den 31 december 2016 och 2015 till 1 342 MSEK respektive 973 MSEK.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin återfinns i not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” och information om förfallotidpunkter och likviditetsrisker i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”. Se koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K20) för ytterligare information om upplåning och om swap-portföljen. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för lån från koncernbolag, vilka innefattar koncernkontoskulder och övriga lån.