M17. Långfristiga skulder

Redovisat värde för långfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Skulder till koncernbolag

0

1

Övriga skulder

9

7

Summa långfristiga skulder

9

8

Inga långfristiga skulder för åren 2016 och 2015 förföll till betalning senare än 5 år efter rapportperiodens slut.