M18. Kortfristiga avsättningar, leverantörs­skulder och övriga kortfristiga skulder

Redovisat värde för kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

694

101

Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – Not M19)

694

101

Leverantörsskulder till upplupet anskaffningsvärde

86

132

Kortfristiga skulder till upplupet anskaffningsvärde

7

75

Delsumma (se Kategorier – Not M19)

788

308

Skulder till koncernbolag

497

551

Övriga kortfristiga skulder

13 450

567

Summa kortfristiga avsättningar, leverantörs­skulder och övriga kortfristiga skulder

14 735

1 425

Redovisat värde för Leverantörsskulder och Kortfristiga skulder motsvarar verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Övriga kortfristiga skulder består främst av förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna, för ytterligare information se not K34. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om likviditetsrisker återfinns i not M19 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”. För skulder till upplupet anskaffningsvärde per den 31 december 2016 motsvarade avtalsenliga kassa­flöden följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall

MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

Summa

Skulder till upplupet anskaffningsvärde

94

0

0

0

94

Motsvarande information om valutaderivat som innehas för handel återfinns i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20 ”Finansiell riskhantering”.

Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för handel med koncernbolag.