M19. Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå

Kategorier

Redovisat värde för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder fördelade sig per kategori på följande sätt. Finansiella tillgångar och skulder avseende koncernbolag ingår ej. Exkluderade är också andelar i intressebolag och joint ventures som behandlas i not M10 ”Övriga finansiella anläggningstillgångar” samt pensionsåtaganden som behandlas i not M14 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal”.

MSEK

Not

31 dec 2016

31 dec 2015

Finansiella tillgångar

     

Derivat betecknade som säkringsinstrument

M10, M11

2 637

2 824

Finansiella tillgångar till verkligt värde via årets resultat

 

3 084

3 162

Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

M10M11

3 058

3 137

Investeringar som innehas för handel

M10

26

25

Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

M10, M12

18 560

15 291

Lånefordringar och kundfordringar

M10, M11M12

40 933

44 033

Finansiella tillgångar som kan säljas

M10M12

1 160

1 052

Summa finansiella tillgångar per kategori

 

66 374

66 362

Finansiella skulder

     

Derivat betecknade som säkringsinstrument

M16

2 346

2 139

Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

M16, M18

1 226

329

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

M16M18

108 562

124 015

Summa finansiella skulder per kategori

 

112 133

126 483

Nivåer inom verkligt värde-hierarkin

Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder fördelade sig per nivå inom verkligt värde-hierarkin på följande sätt.

MSEK

Not

31 december 2016

31 december 2015

Verkligt

värde

varav

Verkligt

värde

varav

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Finansiella tillgångar till verkligt värde

                 

Andelar i utomstående bolag som kan säljas

M10

1 160

1 160

1 052

1 052

Andelar i utomstående bolag som
innehas för handel

M10

26

26

25

25

Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

M10M12

18 560

18 560

15 291

15 291

Derivat betecknade som säkringsinstrument

M10M11

2 637

2 637

2 824

2 824

Derivat som innehas för handel

M10M11

3 058

3 058

3 137

3 072

65

Summa finansiella tillgångar till
verkligt värde per nivå

 

25 442

18 560

5 695

1 186

22 329

15 291

5 896

1 142

Finansiella skulder till verkligt värde

                 

Derivat betecknade som säkringsinstrument

M16

2 346

2 346

2 139

2 139

Derivat som innehas för handel

M16M18

1 226

1 226

329

329

Summa finansiella skulder till
verkligt värde per nivå

 

3 572

3 572

2 468

2 468

Inga omföringar mellan Nivå 1 och 2 gjordes under 2016 och 2015.

Finansiella tillgångar på nivå 3 förändrades på följande sätt.

MSEK

31 december 2016

31 december 2015

Andelar i utomstående bolag som innehas
för handel

Lång- och kortfristiga obligationer
som kan säljas

Derivat som innehas för handel

Summa

Andelar i utomstående bolag som innehas
för handel

Lång- och kortfristiga obligationer
som kan säljas

Derivat som innehas för handel

Summa

Nivå 3, ingående redovisat värde

1 052

25

65

1 142

46

21

55

122

Förändringar i verkligt värde

-4

-4

12

0

10

22

varav redovisade i årets resultat

-4

-4

-13

0

10

-3

varav redovisade i övrigt totalresultat

25

25

Förvärv/kapitaltillskott

48

1

49

994

4

998

Inlösen av teckningsoptioner

65

-65

0

Nivå 3, utgående redovisat värde

1 162

26

0

1 186

1 052

25

65

1 142

Förändringar i verkligt värde redovisade i årets resultat ingår i posten Finansiella intäkter och kostnader, se specifikation i not M5 ”Finansiella intäkter och kostnader”. För ytterligare information se not K25.