M20. Finansiell riskhantering

Principer, förvaltning av kapital och hantering av finansiella risker

Information av relevans för Telia Company AB återfinns i koncernens noter (not K26).

Hantering av kreditrisk

Telia Company:s exponering för kreditrisk härrör från motparters oförmåga att fullgöra sina skyldigheter (inklusive prisrisker vad avser investeringar i egetkapitalinstrument), med en maximal exponering motsvarande det redovisade värdet av följande finansiella instrument (specificerat i respektive not och exklusive fordringar hos koncernbolag).

MSEK

Not

31 dec 2016

31 dec 2015

Övriga finansiella anläggnings­tillgångar

M10

14 718

14 776

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

M11

1 244

1 159

Kortfristiga placeringar, likvida medel

M12

17 275

18 773

Summa

 

33 237

34 708

Ytterligare information om hantering av kreditrisk av relevans för Telia Company AB återfinns i koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K26).

Hantering av likviditetsrisk

Likviditetsrisk utgör risken att Telia Company AB kommer att möta svårigheter vad gäller att uppfylla åtaganden förbundna med finansiella skulder vilka regleras med kontanter eller någon annan finansiell tillgång. Information om hantering av likviditetsrisk av relevans för Telia Company AB återfinns i koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K26).

Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden per den 31 december 2016 för räntebärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat (exklusive koncerninterna derivat) motsvarade nedanstående förväntade förfallostruktur, inklusive amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Belopp som förfaller inom 12 månader motsvarar de redovisade värdena då diskonteringseffekten är oväsentlig.

Förväntade förfall

MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare år

Summa

Utnyttjad checkräkningskredit

185

185

Marknadsfinansiering

9 164

57

351

1 792

4 453

11 267

10 513

11 489

59 088

108 175

Valutaränte- och ränteswappar

                   

Skulder

47 500

2 157

450

50 107

Fordringar

-47 131

-2 052

-448

-49 631

Valutaswappar och valutaterminer

                   

Skulder

6 770

950

57

3 079

6 755

5 306

7 685

1 110

26 392

58 104

Fordringar

-8 269

-1 077

-68

-3 000

-7 146

-5 696

-8 002

-1 133

-26 451

-60 842

Summa, netto

8 034

220

340

1 873

4 062

10 877

10 196

11 466

59 029

106 098

Förfallostruktur för och ytterligare information om icke räntebärande skulder samt ansvarsförbindelser och övriga kontraktsförpliktelser återfinns i not M15 ”Övriga avsättningar”, M18 ”Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder” och M23 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.