M21. Operationella leasingavtal

Telia Company AB förhyr främst kontorslokaler. Förhyrning sker i huvudsak från utomstående. Villkoren för hyresavtalen är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2016 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

Förväntade förfall

MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Framtida minimileaseavgifter

8

8

8

8

33

32

32

47

0

177

Totalt erlagda hyror och leasingavgifter var 43 MSEK respektive 29 MSEK för åren 2016 och 2015.