M22. Transaktioner med närstående

Allmänt

Vid leverans av tjänster och produkter till respektive från koncernbolag, intressebolag och joint ventures tillämpas sedvanliga affärsmässiga villkor.

Dotterbolag

Försäljningen till dotterbolag var 3 MSEK under 2016 och 3 MSEK under 2015 medan inköp från dotterbolag uppgick till -343 MSEK och -166 MSEK för respektive år.

Åtaganden till förmån för närstående

Telia Company har gjort vissa åtaganden till förmån för dotterbolag, intressebolag och joint ventures. Ytterligare information återfinns i not M23 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

Övriga transaktioner

För beskrivning av vissa övriga transaktioner med närstående hänvisas till koncernens noter (not K28).