M23. Eventualposter, övriga kontrakts­förpliktelser och rättstvister

Eventualtillgångar och ansvarsförbindelser

Vid rapportperiodens slut hade Telia Company AB inga eventual­tillgångar, medan ansvarsförbindelser rapporterade som eventualförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Borgens- och ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag

11 752

2 556

Garantier för pensionsförpliktelser

39

38

Summa ansvarsförbindelser

11 791

2 595

Vissa lånearrangemang begränsar möjligheten att avyttra eller pantsätta vissa tillgångar. Upplysningar om regler avseende change-of-control i några av Telia Company AB:s senast tecknade avtal om låneemissioner återfinns i koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K30). För samtliga utställda ansvarsförbindelser avser angivna värden de maximala framtida betalningar som Telia Company AB eventuellt skulle kunna tvingas göra enligt respektive förbindelse. I ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag ingår 9 106 MSEK avseende TeliaSonera UTA Holding B.V. och Sonera Holding B.V. för att stödja företagen ekonomiskt om de inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till mars 2018. Garantin var nödvändig för företagen för genomförande av utdelningar inom koncernen. I ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag ingår också 532 MSEK avseende svenska pensionsförpliktelser och 684 MSEK avseende leverantörsfinansiering. Utöver ovan angivna ansvarsförbindelser förekommer, som ett led i koncernens normala affärsverksamhet, att moderbolaget lämnar garantier för fullgörandet av dotter­bolags olika avtalsenliga åtaganden. Vid utgången av rapportperioden fanns ingen indikation på att lämnade kontraktsgarantier kommer att medföra någon utbetalning.

Ställda säkerheter

Vid rapportperiodens slut fördelade sig ställda säkerheter på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Avseende åtaganden enligt aktieägaravtal

559

Summa ställda säkerheter

559

Övriga oredovisade kontraktsförpliktelser

Moderbolagets oredovisade avtalsbundna förpliktelser per den 31 december 2016 avseende framtida förvärv (eller mot­svarande) av anläggningstillgångar motsvarade följande förväntade förfallostruktur.

Förväntade förfall

MSEK

Jan–mar 2017

Apr–jun 2017

Jul–sep 2017

Okt–dec 2017

2018

2019

2020

2021

Senare
år

Summa

Övriga innehav

1

1

1

1

1

5

Summa (se Likviditetsrisk – Not M20)

1

1

1

1

1

5

Angivna åtaganden avser licenser för och anpassning av system för affärsstöd.

Rättsliga och administrativa tvister

För ytterligare information med relevans för Telia Company AB, se motsvarande avsnitt i koncernens noter (not K29).