M25. Personal

Antalet anställda uppgick till 273 per den 31 december 2016 (298 vid utgången av 2015). Medelantalet anställda var:

Land

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Totalt
(antal)

varav
män (%)

Totalt
(antal)

varav
män (%)

Sverige

286

51

288

48

Summa

286

51

288

48

Ledande befattningshavare fördelade sig könsmässigt på följande sätt. Med ledande befattningshavare avses samtliga styrelseledamöter, verkställande direktören samt de övriga 10 medlemmar (9 medlemmar 2015) av koncernledningen som var anställda i moderbolaget.

Procent

31 dec 2016

31 dec 2015

Styrelsen

Övriga ledande befattnings­havare

Styrelsen

Övriga ledande befattnings­havare

Kvinnor

45,5

33,3

36,4

33,3

Män

54,5

66,7

63,6

66,7

Summa

100,0

100,0

100,0

100,0

Totala personalkostnader fördelades på kostnadsslag på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Löner och andra ersättningar

418

343

varav prestationsaktieprogram

8

7

Sociala kostnader

   

Arbetsgivaravgifter

131

109

varav prestationsaktieprogram

3

2

Pensionskostnader

237

221

Summa sociala kostnader

371

330

Övriga personalkostnader

32

44

Summa personalkostnader per kostnadsslag

821

717

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda uppgick till:

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Ledande befattnings­havare (varav
rörlig ersättning)

Övriga

anställda

Ledande befattnings­havare (varav
rörlig ersättning)

Övriga

anställda

Löner och andra ersättningar

67 (−)

351

91 (−)

252

Ledande befattningshavare omfattar styrelsens ledamöter och i förekommande fall tidigare styrelseledamöter (men exkluderar arbetstagarrepresentanter), verkställande direktören och vice verkställande direktören och i förekommande fall tidigare innehavare av dessa poster samt de övriga 10 medlemmar (9 medlemmar 2015) av koncernledningen som är anställda i moderbolaget.

Pensionskostnader respektive utestående pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare framgår nedan. Det finns inga avtal om pensionsförmåner för externa styrelseledamöter.

MSEK

Januari–december eller
31 december

2016

2015

Pensionskostnader

20

25

Utestående pensionsförpliktelser

171

183

Se vidare avsnitten ”Prestationsaktieprogram” samt ”Ersättningar till ledande befattningshavare på koncernnivå” i koncernens noter (not K31).