M26. Arvoden till revisionsföretag

Följande ersättningar har utgått. Kompletterande upplysningar återfinns i koncernens noter (not K32).

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kostnadsförda arvoden

   

Deloitte

   

Revision

9

11

Revisionsnära tjänster

0

Skatterådgivning

2

Övriga tjänster

6

17

Summa

15

30