M3. Kostnadsslagsredovisning

Rörelsens kostnader presenteras i resultaträkningen med en klassificering baserad på funktionerna ”Kostnader för sålda tjänster”, ”Försäljnings- och marknadsföringskostnader”, samt ”Administrationskostnader”. Summan av de funktions­indelade kostnaderna fördelade sig på följande kostnadsslag.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Övriga nätkostnader

-5

-1

Personalkostnader (se även not M25)

-821

-717

Hyres- och leasingavgifter

-34

-29

Konsulttjänster

-209

-275

It-kostnader

29

-154

Fakturerade och övriga kostnader, netto

287

-12

Avskrivningar och nedskrivningar

-4

-4

Summa

-757

-1 193

Administrativa och andra moderbolagskostnader som inte klassificeras som aktieägarkostnader faktureras till dotterbolagen och redovisas som kostnadsreduktioner. Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Administrationskostnader

-4

-4

Summa

-4

-4