M4. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Övriga rörelseintäkter

   

Kursvinster

9

19

Summa övriga rörelseintäkter

9

19

Kursförluster

-16

-30

Omstruktureringskostnader

-57

-61

Övriga rörelsekostnader

-13 483

Summa övriga rörelsekostnader

-13 556

-91

varav avskrivningar och nedskrivningar

Resultateffekt, netto

-13 547

-72

varav netto kursförluster/-vinster på derivatinstrument som innehas för handel

Övriga rörelsekostnader 2016 inkluderar resultateffekten av avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna. För mer information, se not K34.